Browse Source

11503 alléger RFM

master
Fred Tempez 2 months ago
parent
commit
6dc4951dec
 1. 6
    core/vendor/filemanager/dialog.php
 2. 2
    core/vendor/filemanager/js/canvas-to-blob.min.js
 3. 1
    core/vendor/filemanager/js/canvas-to-blob.min.js.map
 4. 2
    core/vendor/filemanager/js/load-image.all.min.js
 5. 1
    core/vendor/filemanager/js/load-image.all.min.js.map
 6. 2
    core/vendor/filemanager/js/tmpl.min.js
 7. 1
    core/vendor/filemanager/js/tmpl.min.js.map

6
core/vendor/filemanager/dialog.php vendored

@ -386,11 +386,11 @@ $get_params = http_build_query($get_params);
</head>
<body>
<!-- The Templates plugin is included to render the upload/download listings -->
<script src="//blueimp.github.io/JavaScript-Templates/js/tmpl.min.js"></script>
<script src="js/tmpl.min.js"></script>
<!-- The Load Image plugin is included for the preview images and image resizing functionality -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/blueimp-load-image/2.18.0/load-image.all.min.js"></script>
<script src="js/load-image.all.min.js"></script>
<!-- The Canvas to Blob plugin is included for image resizing functionality -->
<script src="//blueimp.github.io/JavaScript-Canvas-to-Blob/js/canvas-to-blob.min.js"></script>
<script src="js/canvas-to-blob.min.js"></script>
<!-- The Iframe Transport is required for browsers without support for XHR file uploads -->
<script src="js/jquery.iframe-transport.js"></script>
<!-- The basic File Upload plugin -->

2
core/vendor/filemanager/js/canvas-to-blob.min.js vendored

@ -0,0 +1,2 @@
!function(t){"use strict";var a=t.HTMLCanvasElement&&t.HTMLCanvasElement.prototype,l=t.Blob&&function(){try{return Boolean(new Blob)}catch(t){return!1}}(),u=l&&t.Uint8Array&&function(){try{return 100===new Blob([new Uint8Array(100)]).size}catch(t){return!1}}(),c=t.BlobBuilder||t.WebKitBlobBuilder||t.MozBlobBuilder||t.MSBlobBuilder,b=/^data:((.*?)(;charset=.*?)?)(;base64)?,/,r=(l||c)&&t.atob&&t.ArrayBuffer&&t.Uint8Array&&function(t){var e,o,n,a,r,i=t.match(b);if(!i)throw new Error("invalid data URI");for(e=i[2]?i[1]:"text/plain"+(i[3]||";charset=US-ASCII"),n=!!i[4],i=t.slice(i[0].length),o=(n?atob:decodeURIComponent)(i),n=new ArrayBuffer(o.length),a=new Uint8Array(n),r=0;r<o.length;r+=1)a[r]=o.charCodeAt(r);return l?new Blob([u?a:n],{type:e}):((i=new c).append(n),i.getBlob(e))};t.HTMLCanvasElement&&!a.toBlob&&(a.mozGetAsFile?a.toBlob=function(t,e,o){var n=this;setTimeout(function(){o&&a.toDataURL&&r?t(r(n.toDataURL(e,o))):t(n.mozGetAsFile("blob",e))})}:a.toDataURL&&r&&(a.msToBlob?a.toBlob=function(t,e,o){var n=this;setTimeout(function(){(e&&"image/png"!==e||o)&&a.toDataURL&&r?t(r(n.toDataURL(e,o))):t(n.msToBlob(e))})}:a.toBlob=function(t,e,o){var n=this;setTimeout(function(){t(r(n.toDataURL(e,o)))})})),"function"==typeof define&&define.amd?define(function(){return r}):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=r:t.dataURLtoBlob=r}(window);
//# sourceMappingURL=canvas-to-blob.min.js.map

1
core/vendor/filemanager/js/canvas-to-blob.min.js.map vendored

@ -0,0 +1 @@
{"version":3,"sources":["canvas-to-blob.js"],"names":["window","CanvasPrototype","HTMLCanvasElement","prototype","hasBlobConstructor","Blob","Boolean","e","hasArrayBufferViewSupport","Uint8Array","size","BlobBuilder","WebKitBlobBuilder","MozBlobBuilder","MSBlobBuilder","dataURIPattern","dataURLtoBlob","atob","ArrayBuffer","dataURI","mediaType","byteString","arrayBuffer","intArray","i","matches","match","Error","isBase64","dataString","slice","length","decodeURIComponent","charCodeAt","type","bb","append","getBlob","toBlob","mozGetAsFile","callback","quality","self","this","setTimeout","toDataURL","msToBlob","define","amd","module","exports"],"mappings":"CAgBC,SAAWA,gBAGV,IAAIC,EACFD,EAAOE,mBAAqBF,EAAOE,kBAAkBC,UACnDC,EACFJ,EAAOK,MACP,WACE,IACE,OAAOC,QAAQ,IAAID,MACnB,MAAOE,GACP,OAAO,GAJX,GAOEC,EACFJ,GACAJ,EAAOS,YACP,WACE,IACE,OAAgD,MAAzC,IAAIJ,KAAK,CAAC,IAAII,WAAW,OAAOC,KACvC,MAAOH,GACP,OAAO,GAJX,GAOEI,EACFX,EAAOW,aACPX,EAAOY,mBACPZ,EAAOa,gBACPb,EAAOc,cACLC,EAAiB,0CACjBC,GACDZ,GAAsBO,IACvBX,EAAOiB,MACPjB,EAAOkB,aACPlB,EAAOS,YACP,SAAUU,GACR,IACEC,EAGAC,EACAC,EACAC,EACAC,EAGFC,EAAUN,EAAQO,MAAMX,GACxB,IAAKU,EACH,MAAM,IAAIE,MAAM,oBAkBlB,IAfAP,EAAYK,EAAQ,GAChBA,EAAQ,GACR,cAAgBA,EAAQ,IAAM,qBAClCG,IAAaH,EAAQ,GACrBI,EAAaV,EAAQW,MAAML,EAAQ,GAAGM,QAGpCV,GAFEO,EAEWX,KAGAe,oBAHKH,GAMpBP,EAAc,IAAIJ,YAAYG,EAAWU,QACzCR,EAAW,IAAId,WAAWa,GACrBE,EAAI,EAAGA,EAAIH,EAAWU,OAAQP,GAAK,EACtCD,EAASC,GAAKH,EAAWY,WAAWT,GAGtC,OAAIpB,EACK,IAAIC,KAAK,CAACG,EAA4Be,EAAWD,GAAc,CACpEY,KAAMd,MAGVe,EAAK,IAAIxB,GACNyB,OAAOd,GACHa,EAAGE,QAAQjB,KAElBpB,EAAOE,oBAAsBD,EAAgBqC,SAC3CrC,EAAgBsC,aAClBtC,EAAgBqC,OAAS,SAAUE,EAAUN,EAAMO,GACjD,IAAIC,EAAOC,KACXC,WAAW,WACLH,GAAWxC,EAAgB4C,WAAa7B,EAC1CwB,EAASxB,EAAc0B,EAAKG,UAAUX,EAAMO,KAE5CD,EAASE,EAAKH,aAAa,OAAQL,OAIhCjC,EAAgB4C,WAAa7B,IAClCf,EAAgB6C,SAClB7C,EAAgBqC,OAAS,SAAUE,EAAUN,EAAMO,GACjD,IAAIC,EAAOC,KACXC,WAAW,YAELV,GAAiB,cAATA,GAAyBO,IACnCxC,EAAgB4C,WAChB7B,EAEAwB,EAASxB,EAAc0B,EAAKG,UAAUX,EAAMO,KAE5CD,EAASE,EAAKI,SAASZ,OAK7BjC,EAAgBqC,OAAS,SAAUE,EAAUN,EAAMO,GACjD,IAAIC,EAAOC,KACXC,WAAW,WACTJ,EAASxB,EAAc0B,EAAKG,UAAUX,EAAMO,UAMhC,mBAAXM,QAAyBA,OAAOC,IACzCD,OAAO,WACL,OAAO/B,IAEkB,iBAAXiC,QAAuBA,OAAOC,QAC9CD,OAAOC,QAAUlC,EAEjBhB,EAAOgB,cAAgBA,EA5H1B,CA8HEhB"}

2
core/vendor/filemanager/js/load-image.all.min.js vendored

File diff suppressed because one or more lines are too long

1
core/vendor/filemanager/js/load-image.all.min.js.map vendored

File diff suppressed because one or more lines are too long

2
core/vendor/filemanager/js/tmpl.min.js vendored

@ -0,0 +1,2 @@
!function(e){"use strict";function r(e,n){var t=/[^\w\-.:]/.test(e)?new Function(r.arg+",tmpl","var _e=tmpl.encode"+r.helper+",_s='"+e.replace(r.regexp,r.func)+"';return _s;"):r.cache[e]=r.cache[e]||r(r.load(e));return n?t(n,r):function(e){return t(e,r)}}r.cache={},r.load=function(e){return document.getElementById(e).innerHTML},r.regexp=/([\s'\\])(?!(?:[^{]|\{(?!%))*%\})|(?:\{%(=|#)([\s\S]+?)%\})|(\{%)|(%\})/g,r.func=function(e,n,t,r,c,u){return n?{"\n":"\\n","\r":"\\r","\t":"\\t"," ":" "}[n]||"\\"+n:t?"="===t?"'+_e("+r+")+'":"'+("+r+"==null?'':"+r+")+'":c?"';":u?"_s+='":void 0},r.encReg=/[<>&"'\x00]/g,r.encMap={"<":"&lt;",">":"&gt;","&":"&amp;",'"':"&quot;","'":"&#39;"},r.encode=function(e){return(null==e?"":""+e).replace(r.encReg,function(e){return r.encMap[e]||""})},r.arg="o",r.helper=",print=function(s,e){_s+=e?(s==null?'':s):_e(s);},include=function(s,d){_s+=tmpl(s,d);}","function"==typeof define&&define.amd?define(function(){return r}):"object"==typeof module&&module.exports?module.exports=r:e.tmpl=r}(this);
//# sourceMappingURL=tmpl.min.js.map

1
core/vendor/filemanager/js/tmpl.min.js.map vendored

@ -0,0 +1 @@
{"version":3,"sources":["tmpl.js"],"names":["$","tmpl","str","data","f","test","Function","arg","helper","replace","regexp","func","cache","load","id","document","getElementById","innerHTML","s","p1","p2","p3","p4","p5","\n","\r","\t"," ","encReg","encMap","<",">","&","\"","'","encode","c","define","amd","module","exports","this"],"mappings":"CAkBC,SAAWA,gBAEC,SAAPC,EAAiBC,EAAKC,GACxB,IAAIC,EAAK,YAAYC,KAAKH,GAEtB,IAAII,SACFL,EAAKM,IAAM,QACX,qBACEN,EAAKO,OACL,QACAN,EAAIO,QAAQR,EAAKS,OAAQT,EAAKU,MAC9B,gBAPHV,EAAKW,MAAMV,GAAOD,EAAKW,MAAMV,IAAQD,EAAKA,EAAKY,KAAKX,IASzD,OAAOC,EACHC,EAAED,EAAMF,GACR,SAAUE,GACR,OAAOC,EAAED,EAAMF,IAGvBA,EAAKW,MAAQ,GACbX,EAAKY,KAAO,SAAUC,GACpB,OAAOC,SAASC,eAAeF,GAAIG,WAErChB,EAAKS,OACH,2EACFT,EAAKU,KAAO,SAAUO,EAAGC,EAAIC,EAAIC,EAAIC,EAAIC,GACvC,OAAIJ,EAGA,CACEK,KAAM,MACNC,KAAM,MACNC,KAAM,MACNC,IAAK,KACLR,IAAO,KAAOA,EAGhBC,EAES,MAAPA,EACK,QAAUC,EAAK,MAEjB,MAAQA,EAAK,aAAeA,EAAK,MAEtCC,EAEK,KAELC,EAEK,aAFT,GAKFtB,EAAK2B,OAAS,eACd3B,EAAK4B,OAAS,CACZC,IAAK,OACLC,IAAK,OACLC,IAAK,QACLC,IAAK,SACLC,IAAK,SAEPjC,EAAKkC,OAAS,SAAUjB,GAEtB,OAAa,MAALA,EAAY,GAAK,GAAKA,GAAGT,QAAQR,EAAK2B,OAAQ,SAAUQ,GAC9D,OAAOnC,EAAK4B,OAAOO,IAAM,MAG7BnC,EAAKM,IAAM,IACXN,EAAKO,OACH,0FAEoB,mBAAX6B,QAAyBA,OAAOC,IACzCD,OAAO,WACL,OAAOpC,IAEkB,iBAAXsC,QAAuBA,OAAOC,QAC9CD,OAAOC,QAAUvC,EAEjBD,EAAEC,KAAOA,EA9EZ,CAgFEwC"}
Loading…
Cancel
Save