showMetaTitle(); ?> showMetaDescription(); ?> showMetaType(); ?> showMetaImage(); ?> showFavicon(); ?> showVendor(); ?> showStyle(); ?> showContent(); ?> showScript(); ?>