ZwiiCMS, le gestionnaire de site Web sans base de données à installer. Conçu en 2008 par Rémi Jean, le développement a été repris par Frédéric Tempez en 2018. zwii cms nosql json flat file https://www.zwiicms.fr
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

145 lines
7.9 KiB

<?php
return array(
'Select' => 'Избери',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Изтрий',
'Open' => 'Отваряне',
'Confirm_del' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете този файл?',
'All' => 'Всичко',
'Files' => 'Файла',
'Images' => 'Изображения',
'Archives' => 'Архиви',
'Error_Upload' => 'Каченият файл надминава максимално разрешената големина.',
'Error_extension' => 'Това файлово разширение не е позволено.',
'Upload_file' => 'Качете файл',
'Filters' => 'Папка',
'Videos' => 'Видео',
'Music' => 'Музика',
'New_Folder' => 'Нова папка',
'Folder_Created' => 'Папката е правилно създадена',
'Existing_Folder' => 'Съществуваща папка',
'Confirm_Folder_del' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете папката и всичко => което се съдържа с нея?',
'Return_Files_List' => 'Връщане към списъка с файлове',
'Preview' => 'Преглед',
'Download' => 'Свали',
'Insert_Folder_Name' => 'Въведете име на папката:',
'Root' => 'Основна',
'Rename' => 'Преименуване',
'Back' => 'Обратно',
'View' => 'Изглед',
'View_list' => 'Списък',
'View_columns_list' => 'Колони',
'View_boxes' => 'Кутии',
'Toolbar' => 'Лента с инструменти',
'Actions' => 'Действия',
'Rename_existing_file' => 'Файлът вече съществува',
'Rename_existing_folder' => 'Папката вече съществува',
'Empty_name' => 'Името на файла е празно',
'Text_filter' => 'текстов филтър',
'Swipe_help' => 'Плъзнете името на файла/папката за опции',
'Upload_base' => 'Базово качване',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'папка',
'Type' => 'Тип',
'Dimension' => 'Размер',
'Size' => 'Големина',
'Date' => 'Дата',
'Filename' => 'Име',
'Operations' => 'Операции',
'Date_type' => 'y-m-d',
'OK' => 'ОК',
'Cancel' => 'Отказ',
'Sorting' => 'сортиране',
'Show_url' => 'покажи URL',
'Extract' => 'разархивирай тук',
'File_info' => 'информация за файл',
'Edit_image' => 'редактирай изображение',
'Duplicate' => 'Дубликат',
'Folders' => 'Папки',
'Copy' => 'Копиране',
'Cut' => 'Изрязване',
'Paste' => 'Поставяне',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Постави в тази папка',
'Paste_Confirm' => 'Сигурни ли сте, че искате да поставите в тази папка? Това може да презапише файловете в нея.',
'Paste_Failed' => 'Грешка при поставянето на файла/овете',
'Clear_Clipboard' => 'Изчисти клипборда',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Сигурни ли сте, че искате да изчистите клипборда?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Има файлове в клипборда.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Избраните файлове/папки са прекалено големи за %s. Лимит: %d MB/действие', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Избрали сте прекаленено много файлове/папки за %s. Лимит: %d файла/действие', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Нямате право за %s на файлове.', // %s(1) = cut or copy => %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Изображението не може да бъде записано',
'Zip_No_Extract' => 'Невъзможно разархивиране. Файлът вероятно е повреден.',
'Zip_Invalid' => 'Това разширене не се поддържа. Валидни: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Нямате права за запис в избраната папка.',
'Function_Disabled' => '%s-то е забранено на сървъра.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Файлови права',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Не е разрешена промяната на права за %s.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Рекурсивно прилагане?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Зададените права са грешни.",
'User' => 'Потребител',
'Group' => 'Група',
'Yes' => 'Да',
'No' => 'Не',
'Lang_Not_Found' => 'Езикът не може да бъде намерен.',
'Lang_Change' => 'Смени езика',
'File_Not_Found' => 'Файлът не може да бъде намерен.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Нямате разрешение за %s на този файл.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Редакция',
'Edit_File' => "Редакция на съдържанието на файла",
'File_Save_OK' => "Файлът е успешно записан.",
'File_Save_Error' => "Възникна грешка при записването на файла.",
'New_File' => 'Нов файл',
'No_Extension' => 'Трябва да зададете разширение на файла.',
'Valid_Extensions' => 'Валидни разширения: %s', // %s = txt => log etc.
'Upload_message' => "Провлачете и спуснете файла тук за да го качите.",
'SERVER ERROR' => "СЪРВЪРНА ГРЕШКА",
'forbiden' => "Забранено",
'wrong path' => "Грешен път",
'wrong name' => "Грешно име",
'wrong extension' => "Грешно разширение",
'wrong option' => "Грешна опция",
'wrong data' => "Грешни данни",
'wrong action' => "Грешно действие",
'wrong sub-action' => "Грешно вторично действие",
'no action passed' => "Не е подадено действие",
'no path' => "Няма път",
'no file' => "Няма файл",
'view type number missing' => "Номерът на прегледа липсва",
'Not enough Memory' => "Недостатъчна памет",
'max_size_reached' => "Вашата папка за изображения достигна максимумът от %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Общ размер",
);