You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/bg_BG.php

146 lines
7.9 KiB
PHP

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?php
return array(
'Select' => 'Избери',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Изтрий',
'Open' => 'Отваряне',
'Confirm_del' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете този файл?',
'All' => 'Всичко',
'Files' => 'Файла',
'Images' => 'Изображения',
'Archives' => 'Архиви',
'Error_Upload' => 'Каченият файл надминава максимално разрешената големина.',
'Error_extension' => 'Това файлово разширение не е позволено.',
'Upload_file' => 'Качете файл',
'Filters' => 'Папка',
'Videos' => 'Видео',
'Music' => 'Музика',
'New_Folder' => 'Нова папка',
'Folder_Created' => 'Папката е правилно създадена',
'Existing_Folder' => 'Съществуваща папка',
'Confirm_Folder_del' => 'Сигурни ли сте, че искате да изтриете папката и всичко => което се съдържа с нея?',
'Return_Files_List' => 'Връщане към списъка с файлове',
'Preview' => 'Преглед',
'Download' => 'Свали',
'Insert_Folder_Name' => 'Въведете име на папката:',
'Root' => 'Основна',
'Rename' => 'Преименуване',
'Back' => 'Обратно',
'View' => 'Изглед',
'View_list' => 'Списък',
'View_columns_list' => 'Колони',
'View_boxes' => 'Кутии',
'Toolbar' => 'Лента с инструменти',
'Actions' => 'Действия',
'Rename_existing_file' => 'Файлът вече съществува',
'Rename_existing_folder' => 'Папката вече съществува',
'Empty_name' => 'Името на файла е празно',
'Text_filter' => 'текстов филтър',
'Swipe_help' => 'Плъзнете името на файла/папката за опции',
'Upload_base' => 'Базово качване',
'Upload_base_help' => "Drag & Drop files(modern browsers) or click in upper button to Add the file(s) and click on Start upload. When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.",
'Upload_add_files' => 'Add file(s)',
'Upload_start' => 'Start upload',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
2 => 'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
3 => 'The uploaded file was only partially uploaded',
4 => 'No file was uploaded',
6 => 'Missing a temporary folder',
7 => 'Failed to write file to disk',
8 => 'A PHP extension stopped the file upload',
'post_max_size' => 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini',
'max_file_size' => 'File is too big',
'min_file_size' => 'File is too small',
'accept_file_types' => 'Filetype not allowed',
'max_number_of_files' => 'Maximum number of files exceeded',
'max_width' => 'Image exceeds maximum width',
'min_width' => 'Image requires a minimum width',
'max_height' => 'Image exceeds maximum height',
'min_height' => 'Image requires a minimum height',
'abort' => 'File upload aborted',
'image_resize' => 'Failed to resize image'
),
'Upload_url' => 'From url',
'Type_dir' => 'папка',
'Type' => 'Тип',
'Dimension' => 'Размер',
'Size' => 'Големина',
'Date' => 'Дата',
'Filename' => 'Име',
'Operations' => 'Операции',
'Date_type' => 'y-m-d',
'OK' => 'ОК',
'Cancel' => 'Отказ',
'Sorting' => 'сортиране',
'Show_url' => 'покажи URL',
'Extract' => 'разархивирай тук',
'File_info' => 'информация за файл',
'Edit_image' => 'редактирай изображение',
'Duplicate' => 'Дубликат',
'Folders' => 'Папки',
'Copy' => 'Копиране',
'Cut' => 'Изрязване',
'Paste' => 'Поставяне',
'CB' => 'CB', // clipboard
'Paste_Here' => 'Постави в тази папка',
'Paste_Confirm' => 'Сигурни ли сте, че искате да поставите в тази папка? Това може да презапише файловете в нея.',
'Paste_Failed' => 'Грешка при поставянето на файла/овете',
'Clear_Clipboard' => 'Изчисти клипборда',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Сигурни ли сте, че искате да изчистите клипборда?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Има файлове в клипборда.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Избраните файлове/папки са прекалено големи за %s. Лимит: %d MB/действие', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Избрали сте прекаленено много файлове/папки за %s. Лимит: %d файла/действие', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Нямате право за %s на файлове.', // %s(1) = cut or copy => %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Изображението не може да бъде записано',
'Zip_No_Extract' => 'Невъзможно разархивиране. Файлът вероятно е повреден.',
'Zip_Invalid' => 'Това разширене не се поддържа. Валидни: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Нямате права за запис в избраната папка.',
'Function_Disabled' => '%s-то е забранено на сървъра.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Файлови права',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Не е разрешена промяната на права за %s.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Рекурсивно прилагане?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Зададените права са грешни.",
'User' => 'Потребител',
'Group' => 'Група',
'Yes' => 'Да',
'No' => 'Не',
'Lang_Not_Found' => 'Езикът не може да бъде намерен.',
'Lang_Change' => 'Смени езика',
'File_Not_Found' => 'Файлът не може да бъде намерен.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Нямате разрешение за %s на този файл.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Редакция',
'Edit_File' => "Редакция на съдържанието на файла",
'File_Save_OK' => "Файлът е успешно записан.",
'File_Save_Error' => "Възникна грешка при записването на файла.",
'New_File' => 'Нов файл',
'No_Extension' => 'Трябва да зададете разширение на файла.',
'Valid_Extensions' => 'Валидни разширения: %s', // %s = txt => log etc.
'Upload_message' => "Провлачете и спуснете файла тук за да го качите.",
'SERVER ERROR' => "СЪРВЪРНА ГРЕШКА",
'forbiden' => "Забранено",
'wrong path' => "Грешен път",
'wrong name' => "Грешно име",
'wrong extension' => "Грешно разширение",
'wrong option' => "Грешна опция",
'wrong data' => "Грешни данни",
'wrong action' => "Грешно действие",
'wrong sub-action' => "Грешно вторично действие",
'no action passed' => "Не е подадено действие",
'no path' => "Няма път",
'no file' => "Няма файл",
'view type number missing' => "Номерът на прегледа липсва",
'Not enough Memory' => "Недостатъчна памет",
'max_size_reached' => "Вашата папка за изображения достигна максимумът от %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Общ размер",
);