You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/cs.php

146 lines
6.4 KiB

<?php
return array(
'Select' => 'Vybrat',
'Deselect_All' => 'Zrušit vše',
'Select_All' => 'Vybrat vše',
'Erase' => 'Smazat',
'Open' => 'Otevřít',
'Confirm_del' => 'Opravdu chcete smazat tento soubor?',
'All' => 'Vše',
'Files' => 'Soubory',
'Images' => 'Obrázky',
'Archives' => 'Archivy',
'Error_Upload' => 'Nahrávaný soubor je příliš velký.',
'Error_extension' => 'Nahrávání souborů s touto příponou není povoleno.',
'Upload_file' => 'Nahrát soubor',
'Filters' => 'Filtr',
'Videos' => 'Videa',
'Music' => 'Hudba',
'New_Folder' => 'Nová složka',
'Folder_Created' => 'Složka vytvořena',
'Existing_Folder' => 'Existující složka',
'Confirm_Folder_del' => 'Opravdu chcete smazat tuto složku a její obsah?',
'Return_Files_List' => 'Zpět k seznamu souborů',
'Preview' => 'Náhled',
'Download' => 'Stáhnout',
'Insert_Folder_Name' => 'Vložte název složky:',
'Root' => 'root',
'Rename' => 'Přejmenovat',
'Back' => 'zpět',
'View' => 'Zobrazení',
'View_list' => 'Seznam souborů',
'View_columns_list' => 'Dvousloupcový seznam souborů',
'View_boxes' => 'Dlaždicové zobrazení',
'Toolbar' => 'Panel nástrojů',
'Actions' => 'Akce',
'Rename_existing_file' => 'Tento soubor již existuje',
'Rename_existing_folder' => 'Tato složka již existuje',
'Empty_name' => 'Zadali jste prázdný název',
'Text_filter' => 'textový filtr',
'Swipe_help' => 'Pro zobrazení možností klikněte na název souboru/složky.',
'Upload_base' => 'Základní nahrávání',
'Upload_base_help' => "Soubory přetáhněte (pouze moderní prohlížeče) nebo klikněte na horní tlačítko 'Přidat soubor(y)' a poté na tlačítko 'Sputit nahrávání'. Až bude nahrávání dokončeno, klikněte na 'Zpět k seznamu souborů'.",
'Upload_add_files' => 'Přidat soubor(y)',
'Upload_start' => 'Sputit nahrávání',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'Nahrávaný soubor má větší velikost, než co povoluje direktiva upload_max_filesize v php.ini',
2 => 'Nahrávaný soubor má větší velikost, než co povoluje direktiva MAX_FILE_SIZE uvedená v HTML formuláři',
3 => 'Soubor byl nahrán pouze z části',
4 => 'Nebyl nahrán žádný soubor',
6 => 'Chybí dočasná složka',
7 => 'Při zapisování souboru na disk došlo k chybě',
8 => 'Nahrávání souborů zastavilo rozšížení PHP',
'post_max_size' => 'Nahrávaný soubor má větší velikost, než co povoluje direktiva post_max_size v php.ini',
'max_file_size' => 'Příliš velký soubor',
'min_file_size' => 'Příliš malý soubor',
'accept_file_types' => 'Není povolen tento typ souboru (přípona)',
'max_number_of_files' => 'Překročen maximální počet souborů',
'max_width' => 'Obrázek přesahuje maximální šířku',
'min_width' => 'Obrázek vyžaduje minimální šířku',
'max_height' => 'Obrázek přesahuje maximální výšku',
'min_height' => 'Obrázek vyžaduje minimální výšku',
'abort' => 'Nahrávání souboru bylo přerušeno',
'image_resize' => 'Nepodařilo se změnit velikost obrázku'
),
'Upload_url' => 'Z url adresy',
'Type_dir' => 'složka',
'Type' => 'Typ',
'Dimension' => 'Rozměr',
'Size' => 'Velikost',
'Date' => 'Datum',
'Filename' => 'Název',
'Operations' => 'Operace',
'Date_type' => 'd.m.Y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Zrušit',
'Sorting' => 'Řazení',
'Show_url' => 'Zobrazit URL adresu',
'Extract' => 'Rozbalit zde',
'File_info' => 'Informace o souboru',
'Edit_image' => 'Upravit obrázek',
'Duplicate' => 'Duplikovat',
'Folders' => 'Složky',
'Copy' => 'Kopírovat',
'Cut' => 'Vyjmout',
'Paste' => 'Vložit',
'CB' => 'Schránka', // clipboard
'Paste_Here' => 'Vložit do této složky',
'Paste_Confirm' => 'Skutečně chcete vložit obsah schránky do této složky? Existující soubory či složky budou přepsány.',
'Paste_Failed' => 'Vložení selhalo',
'Clear_Clipboard' => 'Vymazat schránku',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Skutečně chcete vymazat obsah schránky?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Ve schránce jsou soubory.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Zvolené soubory/složky jsou příliš velké pro operaci %s. Limit: %d MB/operace', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Zvolili jste příliš mnoho souborů/složek pro operaci %s. Limit: %d souborů/operace', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nemáte oprávnění %s.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Obrázek nelze uložit',
'Zip_No_Extract' => 'Archív nelze rozbalit. Soubor může být poškozen.',
'Zip_Invalid' => 'Přípona není podporována. Povolené: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Vybraná složka není zapisovatelná.',
'Function_Disabled' => 'Funkce %s byla zamítnuta serverem.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Práva souboru',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Změna oprávnění pro %s není povolena.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Použít rekurzivně?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Zadaný kód oprávnění není platný.",
'User' => 'Uživatel',
'Group' => 'Skupina',
'Yes' => 'Ano',
'No' => 'Ne',
'Lang_Not_Found' => 'Jazyk nebyl nalezen.',
'Lang_Change' => 'Změnit jazyk',
'File_Not_Found' => 'Soubor nebyl nalezen.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nemáte oprávnění %s tento soubor.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Upravit',
'Edit_File' => "Upravit obsah souboru",
'File_Save_OK' => "Soubor byl úspěšně uložen.",
'File_Save_Error' => "Došlo k chybě při ukládání souboru.",
'New_File' => 'Nový soubor',
'No_Extension' => 'Musíte doplnit příponu souboru.',
'Valid_Extensions' => 'Povolené přípony: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Pro nahrání přetáhněte soubor(y) sem",
'SERVER ERROR' => "CHYBA SERVERU",
'forbiden' => "Zakázáno",
'wrong path' => "Neplatná cesta",
'wrong name' => "Neplatná název",
'wrong extension' => "Neplatná přípona",
'wrong option' => "Neplatná volba",
'wrong data' => "Neplatná data",
'wrong action' => "Neplatná akce",
'wrong sub-action' => "Neplatná podakce",
'no action passed' => "Nebyla předána žádná akce",
'no path' => "Žádná cesta",
'no file' => "Žádný soubor",
'view type number missing' => "Chybí číslo typu pro zobrazení",
'Not enough Memory' => "Nedostatek paměti",
'max_size_reached' => "Vaše složka s obrázky dosáhla maximální velikosti %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Celková velikost",
);