ZwiiCMS/core/vendor/filemanager/lang/nn_NO.php

146 lines
5.9 KiB
PHP
Executable File

<?php
return array(
'Select' => 'Vel',
'Deselect_All' => 'Deselect All',
'Select_All' => 'Select All',
'Erase' => 'Slett',
'Open' => 'Opne',
'Confirm_del' => 'Er du sikker på at du vil slette denne fila?',
'All' => 'Alle',
'Files' => 'Filer',
'Images' => 'Bilete',
'Archives' => 'Arkiv',
'Error_Upload' => 'Den opplasta fila over over maksimal tillaten storleik.',
'Error_extension' => 'Denne filtypen er ikkje lov.',
'Upload_file' => 'Last opp fil',
'Filters' => 'Filter',
'Videos' => 'Videoar',
'Music' => 'Musikk',
'New_Folder' => 'Ny mappe',
'Folder_Created' => 'Mappe oppretta',
'Existing_Folder' => 'Eksisterande mappe',
'Confirm_Folder_del' => 'Er du sikker på at du vil slette mappa og alt innhaldet?',
'Return_Files_List' => 'Tilbake til filoversikta',
'Preview' => 'Førehandsvising',
'Download' => 'Last ned',
'Insert_Folder_Name' => 'Gi mappa eit namn:',
'Root' => 'Rot',
'Rename' => 'Gi nytt namn',
'Back' => 'Tilbake',
'View' => 'Vising',
'View_list' => 'Listevising',
'View_columns_list' => 'Side ved side',
'View_boxes' => 'Boksvising',
'Toolbar' => 'Verktøylinje',
'Actions' => 'Gjeremål',
'Rename_existing_file' => 'Fila er oppretta frå før',
'Rename_existing_folder' => 'Mappa er oppretta frå før',
'Empty_name' => 'Tomt namn',
'Text_filter' => 'Tekst-filter',
'Swipe_help' => 'Sveip filnamnet/mappenamnet for å sjå alternativ',
'Upload_base' => 'Vanleg opplasting',
'Upload_base_help' => "Dra og slepp filer (moderne nettlesarar) eller klikk på knappen «Legg til fil(er)» øvst og deretter på «Start opplasting». Når opplastinga er ferdig, klikk knappen «Tilbake til filoversikta».",
'Upload_add_files' => 'Legg til fil(er)',
'Upload_start' => 'Start opplasting',
'Upload_error_messages' =>array(
1 => 'Fila enn større enn grensa upload_max_filesize i php.ini',
2 => 'Fila er større enn direktivet MAX_FILE_SIZE i HTML-skjemaet',
3 => 'Fila vart berre delvis opplasta',
4 => 'Inga fil vart opplasta',
6 => 'Manglar mappe for mellombels lagring',
7 => 'Fekk ikkje til å skrive fila til disken',
8 => 'Ei PHP-utviding stansa filopplastinga',
'post_max_size' => 'Fila enn større enn det som er sett som post_max_size i php.ini',
'max_file_size' => 'File er for stor',
'min_file_size' => 'File er for lita',
'accept_file_types' => 'Filetypen er ikkje lov',
'max_number_of_files' => 'Så mange filer er ikkje lov',
'max_width' => 'Biletet er for breitt',
'min_width' => 'Biletet er ikkje breitt nok',
'max_height' => 'Biletet er for høgt',
'min_height' => 'Biletet er ikkje høgt nok',
'abort' => 'Filopplasting avbroten',
'image_resize' => 'Kunne ikkje endre storleik på biletet'
),
'Upload_url' => 'URL for opplasting',
'Type_dir' => 'Mappe',
'Type' => 'Type',
'Dimension' => 'Dimensjonar',
'Size' => 'Storleik',
'Date' => 'Dato',
'Filename' => 'Filnamn',
'Operations' => 'Handlingar',
'Date_type' => 'd.m.y',
'OK' => 'OK',
'Cancel' => 'Avbryt',
'Sorting' => 'Sortering',
'Show_url' => 'Vis URL',
'Extract' => 'Pakk ut her',
'File_info' => 'Fil-info',
'Edit_image' => 'Rediger bilete',
'Duplicate' => 'Duplikat',
'Folders' => 'Mapper',
'Copy' => 'Kopier',
'Cut' => 'Klipp ut',
'Paste' => 'Lim inn',
'CB' => 'Utklippstavle', // clipboard
'Paste_Here' => 'Lim inn i denne mappa',
'Paste_Confirm' => 'Er du sikker på at du vil lime inn i denne mappa? Dette vil overskrive eventuelle eksisterande filer eller mapper.',
'Paste_Failed' => 'Innnliming feila',
'Clear_Clipboard' => 'Tøm utklippstavla',
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Er du sikker på at du vil tømme utklippstavla?',
'Files_ON_Clipboard' => 'Det er filer på utklippstavla.',
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Dei valde filene/mappene er for store for %s. Grense: %d MB/operasjon', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Du valde for mange filer/mapper for %s. Grense: %d filer/operasjon', // %s = cut or copy
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Du har ikkje lov til å %s filer.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
'Aviary_No_Save' => 'Kunne ikkje lagre biletet',
'Zip_No_Extract' => 'Kunne ikkje pakke ut. Fila kan vere skada.',
'Zip_Invalid' => 'Dette filetternamnet er ikkje støtta. Gyldige filer: zip, gz, tar.',
'Dir_No_Write' => 'Mappa du valde kan ikkje skrivast til.',
'Function_Disabled' => 'Funksjonen %s er deaktivert av serveren.', // %s = cut or copy
'File_Permission' => 'Filløyve',
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Endring av %s løyve er ikkje lov.', // %s = files or folders
'File_Permission_Recursive' => 'Utfør rekursivt?',
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Filløyvet er feil.",
'User' => 'Brukar',
'Group' => 'Gruppe',
'Yes' => 'Ja',
'No' => 'Nei',
'Lang_Not_Found' => 'Kunne ikkje finne språk.',
'Lang_Change' => 'Endre språk',
'File_Not_Found' => 'Fann ikkje fila.',
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Du har ikkje lov til å %s denne fila.', // %s = open or edit
'Edit' => 'Rediger',
'Edit_File' => "Rediger filinnhaldet",
'File_Save_OK' => "Fila vart lagra.",
'File_Save_Error' => "Det oppstod ein feil ved lagring av fila.",
'New_File' => 'Ny fil',
'No_Extension' => 'Du må legge til eit fil-etternamn.',
'Valid_Extensions' => 'Gyldige fil-etternamn: %s', // %s = txt,log etc.
'Upload_message' => "Slepp fila her for å laste opp",
'SERVER ERROR' => "SERVERFEIL",
'forbiden' => "Ikkje lov",
'wrong path' => "Feil bane",
'wrong name' => "Feil namn",
'wrong extension' => "Feil utviding",
'wrong option' => "Feil val",
'wrong data' => "Feil data",
'wrong action' => "Feil handling",
'wrong sub-action' => "Feil underhandling",
'no action passed' => "Inga handling sendt",
'no path' => "Ingen bane",
'no file' => "Inga fil",
'view type number missing' => "Manglar typenummer for vising",
'Not enough Memory' => "Ikkje nok minne",
'max_size_reached' => "Biletmappa di har nådd sin maksimale storleik %d MB.", //%d = max overall size
'B' => "B",
'KB' => "KB",
'MB' => "MB",
'GB' => "GB",
'TB' => "TB",
'total size' => "Total storleik",
);