AFAIRE
sdk
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

24 lines
2.7 KiB

forge.chapril.org/dune/jw v0.0.0-20220128161607-2ff3d7c14552 h1:yBXrPH2BwqgHxhTu/AYiN3tr1MJ4i79cucJoyg6FLRo=
forge.chapril.org/dune/jw v0.0.0-20220128161607-2ff3d7c14552/go.mod h1:7CyK2ZvzHntSlOZ7kWcqVhkmUzlE0QI3uKW9kPbNbOY=
forge.chapril.org/losyme/breaker v0.0.0-20220101202919-824baa90c5ee h1:KrF2OkwKFW5ffTB7NksfBCbPsT/dCRVjk/0HwyfYlBE=
forge.chapril.org/losyme/breaker v0.0.0-20220101202919-824baa90c5ee/go.mod h1:1vBH8Q+vML8EBZj1Pvcpzxx+eEBK+f24QzcXT5Bo+MY=
forge.chapril.org/losyme/buffer v0.0.0-20220101202920-287bbe0cf915 h1:cLmRlfnzOlJam2z+iNLjTBp2Jjg32/GFLbqfgeR4/Nc=
forge.chapril.org/losyme/buffer v0.0.0-20220101202920-287bbe0cf915/go.mod h1:4Yl585hmF3bWZfuwGF2Ym8ErykJZiF9yawlmK7szIkc=
forge.chapril.org/losyme/errors v0.0.0-20220122165800-07d710f824b3 h1:YukpfORoxoNDXi5Ru2l7hCGmqaro0NsvPYOQmxILQvs=
forge.chapril.org/losyme/errors v0.0.0-20220122165800-07d710f824b3/go.mod h1:+enjApnuA4+UgcCX/2WDag8Nr9bg80ONZ9z5tmBc+8g=
forge.chapril.org/losyme/king v0.0.0-20220122165839-2f65cb86b002 h1:0K394PvBwIsDj5PczflryjbBiRWmaUexFAr062+tkWY=
forge.chapril.org/losyme/king v0.0.0-20220122165839-2f65cb86b002/go.mod h1:zuahMwV8Qx5XJwnkP6AdDrsbQgnnfQbWxfBYwFWMrVs=
forge.chapril.org/losyme/kong v0.0.0-20220122165847-20660d237897 h1:dGFFuFu6OYBH00q6vsFwhH8Q1itJJ9AucudWuKp7lqQ=
forge.chapril.org/losyme/kong v0.0.0-20220122165847-20660d237897/go.mod h1:iqPh9aCVZyvHGDmniefHsIRX0O7q0inGgjYCc+qX3l8=
forge.chapril.org/losyme/kvfmt v0.0.0-20220122165720-3331640a2936 h1:6tfKlM0TVm9JnwS4AACUg403ab9DM/vdcJiGm1VNWIM=
forge.chapril.org/losyme/kvfmt v0.0.0-20220122165720-3331640a2936/go.mod h1:ggN20jUAr+S7qWjbmGVmfvIo80Wy5O8aKOe5ZaEDhhE=
forge.chapril.org/losyme/roundrobin v0.0.0-20220101202922-42e4b1e1d136 h1:1aEMUBrbe3U2FyLDhmAV++uY3O1AJvHo7jx7YoW5L4k=
forge.chapril.org/losyme/roundrobin v0.0.0-20220101202922-42e4b1e1d136/go.mod h1:0YIujnqdL+SQPIRlSzGMBeWpWc4Y44K8aI0x+N+Wydg=
forge.chapril.org/losyme/util v0.0.0-20220101202923-23640bbd8739 h1:02ofB/g/A1UTv0PgBtlmptllPLZA9o793Onkc+Plwxc=
forge.chapril.org/losyme/util v0.0.0-20220101202923-23640bbd8739/go.mod h1:lKYvkuBOTU3E2HuQZDh4ZSA4u3VcFopQbdPUKaHGHEk=
forge.chapril.org/losyme/uuid v0.0.0-20220101202925-b6817a6cc0bb h1:Zn6GNf8b2uJ/w8ubBNCCfysKO5lgKGQCPMr56C9KqHk=
forge.chapril.org/losyme/uuid v0.0.0-20220101202925-b6817a6cc0bb/go.mod h1:AgvbvGzTkQkbiM+s9eVhvLUSHbA0V6N+q5oBFI2v0LA=
forge.chapril.org/losyme/zombie v0.0.0-20220120090528-44afcc0a838e h1:zNzPTCKxZBoZV1mB2R+Mt0qg4MDkIULnIxNQyIjhN9s=
forge.chapril.org/losyme/zombie v0.0.0-20220120090528-44afcc0a838e/go.mod h1:f2dCQZ+o+tk8hzWDapLPvqjiEF1QShkS19jOptvoYaM=
github.com/Showmax/go-fqdn v1.0.0 h1:0rG5IbmVliNT5O19Mfuvna9LL7zlHyRfsSvBPZmF9tM=
github.com/Showmax/go-fqdn v1.0.0/go.mod h1:SfrFBzmDCtCGrnHhoDjuvFnKsWjEQX/Q9ARZvOrJAko=