i18n: updated Polish translation (#3597)

* i18n: updated Polish translation

* i18n: updated Polish translation

btw it would be nice to have master-based Mastodon instance (even isolated from others) to test translation.
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-06-06 03:59:13 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 7a7bfa5170
commit 30fa5fe1a4
2 changed files with 3 additions and 1 deletions

View File

@ -40,6 +40,7 @@ pl:
posts: Wpisy
remote_follow: Zdalne śledzenie
unfollow: Przestań śledzić
reserved_username: Ta nazwa użytkownika jest zarezerwowana.
activitypub:
activity:
announce:

View File

@ -39,7 +39,8 @@ pl:
otp_attempt: Kod uwierzytelnienia dwustopniowego
password: Hasło
setting_auto_play_gif: Automatycznie odtwarzaj animowane GIFy
setting_boost_modal: Proś o potwierdzenie przed podbiciem
setting_boost_modal: Pytaj o potwierdzenie przed podbiciem
setting_delete_modal: Pytaj o potwierdzenie przed usunięciem postu
setting_default_privacy: Widoczność posta
severity: Priorytet
type: Typ importu