i18n: Update Polish translation (#4327)

* i18n: Update Polish translation

* i18n: Update Polish translation
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-23 23:57:13 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 45af29912f
commit 4b4ea1f929
2 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -45,7 +45,7 @@
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive": "Oznacz treści jako wrażliwe",
"compose_form.spoiler": "Ukryj tekst za ostrzeżeniem",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Ostrzeżenie o zawartości",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Wprowadź swoje ostrzeżenie o zawartości",
"confirmation_modal.cancel": "Anuluj",
"confirmations.block.confirm": "Zablokuj",
"confirmations.block.message": "Czy na pewno chcesz zablokować {name}?",

View File

@ -272,7 +272,7 @@ pl:
content: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się. Czy blokujesz pliki cookie?
title: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się
'429': Uduszono
noscript: Aby korzystać z Mastodona, włącz JavaScript.
noscript: Aby korzystać z aplikacji Mastodon, włącz JavaScript. Możesz też skorzystać z natywnej aplikacji obsługującej Twoje urządzenie.
exports:
blocks: Blokujesz
csv: CSV