i18n: update Persian translation (#4470)

* i18n: update Persian translation

* i18n: fix quotes
This commit is contained in:
Masoud Abkenar 2017-07-31 19:40:57 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent b9ec3b7e7c
commit 4b6cd1dfdb
5 changed files with 252 additions and 33 deletions

View File

@ -18,14 +18,14 @@
"account.unblock_domain": "رفع پنهان‌سازی از {domain}",
"account.unfollow": "پایان پیگیری",
"account.unmute": "باصدا کردن @{name}",
"account.view_full_profile": "View full profile",
"account.view_full_profile": "نمایش نمایهٔ کامل",
"boost_modal.combo": "دکمهٔ {combo} را بزنید تا دیگر این را نبینید",
"bundle_column_error.body": "Something went wrong while loading this component.",
"bundle_column_error.retry": "Try again",
"bundle_column_error.title": "Network error",
"bundle_modal_error.close": "Close",
"bundle_modal_error.message": "Something went wrong while loading this component.",
"bundle_modal_error.retry": "Try again",
"bundle_column_error.body": "هنگام بازکردن این بخش خطایی رخ داد.",
"bundle_column_error.retry": "تلاش دوباره",
"bundle_column_error.title": "خطای شبکه",
"bundle_modal_error.close": "بستن",
"bundle_modal_error.message": "هنگام بازکردن این بخش خطایی رخ داد.",
"bundle_modal_error.retry": "تلاش دوباره",
"column.blocks": "کاربران مسدودشده",
"column.community": "نوشته‌های محلی",
"column.favourites": "پسندیده‌ها",
@ -35,12 +35,12 @@
"column.notifications": "اعلان‌ها",
"column.public": "نوشته‌های همه‌جا",
"column_back_button.label": "بازگشت",
"column_header.hide_settings": "Hide settings",
"column_header.moveLeft_settings": "Move column to the left",
"column_header.moveRight_settings": "Move column to the right",
"column_header.pin": "Pin",
"column_header.show_settings": "Show settings",
"column_header.unpin": "Unpin",
"column_header.hide_settings": "نهفتن تنظیمات",
"column_header.moveLeft_settings": "انتقال ستون به چپ",
"column_header.moveRight_settings": "انتقال ستون به راست",
"column_header.pin": "ثابت‌کردن",
"column_header.show_settings": "نمایش تنظیمات",
"column_header.unpin": "رهاکردن",
"column_subheading.navigation": "گشت و گذار",
"column_subheading.settings": "تنظیمات",
"compose_form.lock_disclaimer": "حساب شما {locked} نیست. هر کسی می‌تواند پیگیر شما شود و نوشته‌های ویژهٔ پیگیران شما را ببیند.",
@ -61,8 +61,8 @@
"confirmations.domain_block.message": "آیا جدی جدی می‌خواهید کل دامین {domain} را مسدود کنید؟ بیشتر وقت‌ها مسدودکردن یا بی‌صداکردن چند حساب کاربری خاص کافی است و توصیه می‌شود.",
"confirmations.mute.confirm": "بی‌صدا کن",
"confirmations.mute.message": "آیا واقعاً می‌خواهید {name} را بی‌صدا کنید؟",
"confirmations.unfollow.confirm": "Unfollow",
"confirmations.unfollow.message": "Are you sure you want to unfollow {name}?",
"confirmations.unfollow.confirm": "لغو پیگیری",
"confirmations.unfollow.message": "آیا واقعاً می‌خواهید به پیگیری از {name} پایان دهید؟",
"emoji_button.activity": "فعالیت",
"emoji_button.flags": "پرچم‌ها",
"emoji_button.food": "غذا و نوشیدنی",
@ -94,8 +94,8 @@
"home.column_settings.show_replies": "نمایش پاسخ‌ها",
"home.settings": "تنظیمات ستون",
"lightbox.close": "بستن",
"lightbox.next": "Next",
"lightbox.previous": "Previous",
"lightbox.next": "بعدی",
"lightbox.previous": "قبلی",
"loading_indicator.label": "بارگیری...",
"media_gallery.toggle_visible": "تغییر پیدایی",
"missing_indicator.label": "پیدا نشد",
@ -119,8 +119,8 @@
"notifications.column_settings.favourite": "پسندیده‌ها:",
"notifications.column_settings.follow": "پیگیران تازه:",
"notifications.column_settings.mention": "نام‌بردن‌ها:",
"notifications.column_settings.push": "Push notifications",
"notifications.column_settings.push_meta": "This device",
"notifications.column_settings.push": "اعلان‌ها از سمت سرور",
"notifications.column_settings.push_meta": "این دستگاه",
"notifications.column_settings.reblog": "بازبوق‌ها:",
"notifications.column_settings.show": "نمایش در ستون",
"notifications.column_settings.sound": "پخش صدا",
@ -159,7 +159,7 @@
"report.target": "گزارش‌دادن",
"search.placeholder": "جستجو",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {نتیجه} other {نتیجه}}",
"standalone.public_title": "A look inside...",
"standalone.public_title": "نگاهی به کاربران این سرور...",
"status.cannot_reblog": "این نوشته را نمی‌شود بازبوقید",
"status.delete": "پاک‌کردن",
"status.favourite": "پسندیدن",
@ -175,7 +175,7 @@
"status.report": "گزارش دادن @{name}",
"status.sensitive_toggle": "برای دیدن کلیک کنید",
"status.sensitive_warning": "محتوای حساس",
"status.share": "Share",
"status.share": "هم‌رسانی",
"status.show_less": "نهفتن",
"status.show_more": "نمایش",
"status.unmute_conversation": "باصداکردن گفتگو",

View File

@ -9,4 +9,4 @@
<p dir="rtl">با احترام,<p>
<p dir="rtl">گردانندگان سرور <%= @instance %></p>
<p dir="rtl">گردانندگان سرور <%= @instance %></p>

View File

@ -9,4 +9,4 @@
با احترام،
گردانندگان سرور <%= @instance %>
گردانندگان سرور <%= @instance %>

View File

@ -1,19 +1,38 @@
---
fa:
about:
about_mastodon_html: ماستدون (Mastodon) یک شبکهٔ اجتماعی <em>آزاد و کدباز</em> است. یک جایگزین <em>غیرمتمرکز</em> برای شبکه‌های تجاری، که نمی‌گذارد ارتباط‌های شما را یک شرکت در انحصار خود بگیرد. یک سرور مورد اعتماد را انتخاب کنید &mdash; هر سروری که باشد، همچنان می‌توانید با سرورهای دیگر ارتباط داشته باشید. هر کسی می‌تواند سرور ماستدون خود را راه بیندازد و در <em>شبکهٔ اجتماعی</em> سهیم شود.
about_this: دربارهٔ این سرور
closed_registrations: امکان ثبت نام روی این سرور هم‌اینک فعال نیست.
about_mastodon_html: ماستدون (Mastodon) یک شبکهٔ اجتماعی است که بر اساس پروتکل‌های آزاد وب و نرم‌افزارهای آزاد و کدباز ساخته شده است. این شبکه مانند ایمیل غیرمتمرکز است.
about_this: درباره.
closed_registrations: ثبت‌نام روی این سرور هم‌اینک فعال نیست. اما شما می‌توانید سرور دیگری بیابید و با حسابی که آن‌جا می‌سازید دقیقاً به همین شبکه دسترسی داشته باشید.
contact: تماس
contact_missing: تعیین نشده
contact_unavailable: موجود نیست
description_headline: "%{domain} چیست؟"
domain_count_after: سرور دیگر
domain_count_before: متصل به
other_instances: سرورهای دیگر
extended_description_html: |
<h3>جای خوبی برای قانون‌ها</h3>
<p>توضیحات تکمیلی نوشته نشده است.</p>
features:
humane_approach_body: با آموختن از کاستی‌های شبکه‌های دیگر، ماستدون می‌خواهد به کمک انتخاب‌های اخلاقی‌تر در طراحی خودش با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی مبارزه کند.
humane_approach_title: رویکردی انسانی‌تر
not_a_product_body: ماستدون یک شبکهٔ تجاری نیست. بدون تبلیغات، بدون داده‌کاوی، بدون حصارکشی. هیچ قدرت مرکزی‌ای وجود ندارد.
not_a_product_title: شما یک انسان هستید، نه یک محصول
real_conversation_body: با ۵۰۰ نویسه برای هر نوشته و با پشتیبانی از هشدارهای موردی برای نوشته‌ها و تصاویر، می‌توانید خود را همان گونه که می‌خواهید ابراز کنید.
real_conversation_title: برای گفتگوهای واقعی
within_reach_body: اپ‌های متنوع برای iOS، اندروید، و سیستم‌های دیگر به خاطر وحود یک اکوسیستم API دوستانه برای برنامه‌نویسان. از همه جا با دوستان خود ارتباط داشته باشید.
within_reach_title: همیشه در دسترس
find_another_instance: یافتن سرورهای دیگر
generic_description: "%{domain} یک سرور روی شبکه است"
hosted_on: ماستدون میزبانی‌شده روی %{domain}
learn_more: بیشتر بدانید
other_instances: فهرست سرورها
source_code: کدهای منبع
status_count_after: چیز نوشته‌اند
status_count_before: که جمعاً
user_count_after: کاربر
user_count_before: دارای
what_is_mastodon: ماستدون چیست؟
accounts:
follow: پی بگیرید
followers: پیگیران
@ -23,12 +42,14 @@ fa:
people_who_follow: کسانی که %{name} را پی می‌گیرند
posts: نوشته
remote_follow: پیگیری غیرمستقیم
reserved_username: این نام کاربری در دسترس نیست
unfollow: پایان پیگیری
admin:
accounts:
are_you_sure: آیا مطمئن هستید؟
confirm: تأیید
confirmed: تأیید شد
disable_two_factor_authentication: غیرفعال‌سازی ورود دومرحله‌ای
display_name: نمایش به نام
domain: دامین
edit: ویرایش
@ -36,6 +57,7 @@ fa:
feed_url: نشانی فید
followers: پیگیران
follows: پی می‌گیرد
ip: IP
location:
all: همه
local: محلی
@ -58,17 +80,23 @@ fa:
profile_url: نشانی نمایه
public: عمومی
push_subscription_expires: عضویت از راه PuSH منقضی شد
redownload: به‌روزرسانی تصویر نمایه
reset: بازنشانی
reset_password: بازنشانی رمز
resubscribe: اشتراک دوباره
salmon_url: نشانی Salmon
search: جستجو
show:
created_reports: گزارش‌ها از طرف این حساب
report: گزارش
targeted_reports: گزارش‌ها دربارهٔ این حساب
silence: بی‌صدا
statuses: نوشته‌ها
subscribe: اشتراک
title: حساب‌ها
undo_silenced: واگردانی بی‌صداکردن
undo_suspension: واگردانی تعلیق
unsubscribe: لغو اشتراک
username: نام کاربری
web: وب
domain_blocks:
@ -81,12 +109,14 @@ fa:
hint: مسدودسازی دامین جلوی فهرست‌شدن حساب‌ها در پایگاه داده را نمی‌گیرد، بلکه به طور خودکار روش‌های مدیریتی را روی فعالیت‌های فعلی و گذشتهٔ آن حساب‌ها اعمال می‌کند.
severity:
desc_html: "<strong>بی‌صداکردن</strong> یک حساب نوشته‌های آن را برای همه (به جز پیگیرانش) ناپدید می‌کند. <strong>معلق‌کردن</strong> حساب همهٔ نوشته‌ها، تصویرها، و اطلاعات حساب را پاک می‌کند."
noop: هیچ
silence: بی‌صداکردن
suspend: معلق‌کردن
title: مسدودسازی دامین دیگر
reject_media: نپذیرفتن پرونده‌های تصویری
reject_media_hint: تصویرهای ذخیره‌شده در این‌جا را پاک می‌کند و جلوی دریافت تصویرها را در آینده می‌گیرد. بی‌تأثیر برای معلق‌شده‌ها
severities:
noop: هیچ
silence: بی‌صداکردن
suspend: معلق‌کردن
severity: شدت
@ -106,12 +136,17 @@ fa:
domain_name: دامین
title: سرورهای شناخته‌شده
reports:
action_taken_by: انجام‌دهنده
are_you_sure: آیا مطمئن هستید؟
comment:
label: توضیح
none: خالی
delete: پاک‌کردن
id: شناسه
mark_as_resolved: علامت‌گذاری به عنوان حل‌شده
nsfw:
'false': نمایش پیوست‌های تصویری
'true': نهفتن پیوست‌های تصویری
report: 'گزارش #%{id}'
report_contents: محتوا
reported_account: حساب گزارش‌شده
@ -126,22 +161,47 @@ fa:
view: نمایش
settings:
contact_information:
email: یک نشانی ایمیل عمومی وارد کنید
username: یک نام کاربری وارد کنید
email: ایمیل کاری
username: نام کاربری
registrations:
closed_message:
desc_html: وقتی امکان ثبت نام روی سرور فعال نباشد در صفحهٔ اصلی نمایش می‌یابد<br>می‌توانید HTML بنویسید
title: پیغام برای فعال‌نبودن ثبت نام
deletion:
desc_html: هر کسی بتواند حساب خود را پاک کند
title: فعال‌سازی پاک‌کردن حساب
open:
desc_html: همه بتوانند حساب باز کنند
title: امکان ثبت نام
site_description:
desc_html: روی صفحهٔ اصلی نمایش می‌یابد و همچنین به عنوان تگ‌های HTML.<br>می‌توانید HTML بنویسید, به‌ویژه <code>&lt;a&gt;</code> و <code>&lt;em&gt;</code>.
title: دربارهٔ سایت
site_description_extended:
desc_html: در صفحهٔ اطلاعات تکمیلی نشان داده می‌شود<br>می‌توانید HTML بنویسید
title: اطلاعات بیشتر دربارهٔ سایت
site_title: نام سایت
desc_html: جای خوبی برای نوشتن سیاست‌های کاربری، قانون‌ها، راهنماها، و هر چیزی که ویژهٔ این سرور است. تگ‌های HTML هم مجاز است
title: اطلاعات تکمیلی سفارشی
site_terms:
desc_html: می‌توانید سیاست رازداری، شرایط استفاده، یا سایر مسائل قانونی را به دلخواه خود بنویسید. تگ‌های HTML هم مجاز است
title: شرایط استفادهٔ سفارشی
site_title: نام سرور
timeline_preview:
desc_html: نوشته‌های عمومی این سرور را در صفحهٔ آغازین نشان دهید
title: پیش‌نمایش نوشته‌ها
title: تنظیمات سایت
statuses:
back_to_account: بازگشت به صفحهٔ حساب
batch:
delete: پاک‌کردن
nsfw_off: NSFW خاموش
nsfw_on: NSFW روشن
execute: اجرا
failed_to_execute: اجرا نشد
media:
hide: نهفتن رسانه
show: نمایش رسانه
title: رسانه
no_media: بدون رسانه
title: نوشته‌های حساب
with_media: دارای رسانه
subscriptions:
callback_url: نشانی Callback
confirmed: تأییدشده
@ -150,14 +210,22 @@ fa:
title: WebSub
topic: موضوع
title: مدیریت
admin_mailer:
new_report:
body: "کاربر %{reporter} کاربر %{target} را گزارش داد"
subject: گزارش تازه‌ای برای %{instance} (#%{id})
application_mailer:
salutation: '%{name},'
settings: 'تغییر تنظیمات ایمیل: %{link}'
signature: اعلان‌های ماستدون از %{instance}
view: 'نمایش:'
applications:
invalid_url: نشانی واردشده معتبر نیست
auth:
change_password: اطلاعات حساب
agreement_html: پیش از عضو شدن باید <a href="%{rules_path}">شرایط استفاده</a> و <a href="%{terms_path}">سیاست رازداری</a> ما را بپذیرید.
change_password: امنیت
delete_account: پاک‌کردن حساب
delete_account_html: اگر می‌خواهید حساب خود را پاک کنید، از <a href="%{path}">این‌جا</a> پیش بروید. از شما درخواست تأیید خواهد شد.
didnt_get_confirmation: راهنمایی برای تأیید را دریافت نکردید؟
forgot_password: رمزتان را گم کرده‌اید؟
login: ورود
@ -169,6 +237,12 @@ fa:
authorize_follow:
error: متأسفانه حین یافتن آن حساب خطایی رخ داد
follow: پی بگیرید
follow_request: 'شما درخواست پیگیری فرستاده‌اید به:'
following: 'انجام شد! شما هم‌اینک پیگیر این کاربر هستید:'
post_follow:
close: یا این پنجره را ببندید.
return: به نمایهٔ این کاربر بازگردید
web: رفتن به وب
prompt_html: 'شما (<strong>%{self}</strong>) می‌خواهید این حساب را پی بگیرید:'
title: پیگیری %{acct}
datetime:
@ -185,6 +259,14 @@ fa:
x_minutes: "%{count} دقیقه"
x_months: "%{count} ماه"
x_seconds: "%{count} ثانیه"
deletes:
bad_password_msg: هکر گرامی، رمزی که وارد کردید اشتباه است ؛)
confirm_password: رمز فعلی خود را وارد کنید تا معلوم شود که خود شمایید
description_html: این کار همهٔ محتوای حساب شما را <strong>برای همیشه و به‌طور بازگشت‌ناپذیری</strong> پاک کرده و حساب را غیرفعال می‌کند. نام کاربری شما برای جلوگیری از جعل هویت احتمالی در آینده از دسترس خارج خواهد شد.
proceed: پاک‌کردن حساب
success_msg: حساب شما با موفقیت پاک شد
warning_html: تنها پاک‌شدن محتوای حساب در این سرور خاص تضمین می‌شود. محتوایی که به گستردگی هم‌رسانی شده باشد ممکن است ردش همچنان باقی بماند. سرورهای آفلاین یا سرورهایی که دیگر مشترک شما نیستند پایگاه‌های دادهٔ خود را به‌روز نخواهند کرد.
warning_title: دسترس‌پذیری محتوای هم‌رسان‌شده
errors:
'403': شما اجازهٔ دیدن این صفحه را ندارید.
'404': صفحه‌ای که به دنبالش بودید وجود ندارد.
@ -193,6 +275,7 @@ fa:
content: تأیید امنیتی انجام نشد. آیا مرورگر شما کوکی‌ها را مسدود می‌کند؟
title: تأیید امنیتی شکست خورد
'429': درخواست‌های بیش از حد
noscript: برای استفاده از نسخهٔ تحت وب ماستدون، لطفاً جاوااسکریپت را فعال کنید. یا به جایش می‌توانید یک اپ ماستدون را به‌کار ببرید.
exports:
blocks: حساب‌های مسدودشده
csv: CSV
@ -261,14 +344,71 @@ fa:
next: بعدی
prev: قبلی
truncate: "&hellip;"
push_notifications:
favourite:
title: "%{name} نوشتهٔ شما را پسندید"
follow:
title: "%{name} هم‌اینک پیگیر شماست"
group:
title: "%{count} اعلان"
mention:
action_boost: بازبوق
action_expand: نمایش بیشتر
action_favourite: پسندیدن
title: "%{name} از شما نام برد"
reblog:
title: "%{name} نوشتهٔ شما را بازبوقید"
subscribed:
body: از این به بعد سرور می‌تواندبه شما اعلان‌های تازه بفرستد .
title: عضویت ثبت شد!
remote_follow:
acct: نشانی حساب username@domain خود را این‌جا بنویسید
missing_resource: نشانی اینترنتی برای رسیدن به حساب شما پیدا نشد
proceed: درخواست پیگیری
prompt: 'شما قرار است این حساب را پیگیری کنید:'
sessions:
activity: آخرین کنش
browser: مرورگر
browsers:
alipay: Alipay
blackberry: Blackberry
chrome: Chrome
edge: Microsoft Edge
firefox: Firefox
generic: مرورگر ناشناخته
ie: Internet Explorer
micro_messenger: MicroMessenger
nokia: Nokia S40 Ovi Browser
opera: Opera
phantom_js: PhantomJS
qq: QQ Browser
safari: Safari
uc_browser: UCBrowser
weibo: Weibo
current_session: نشست فعلی
description: "%{browser} روی %{platform}"
explanation: مرورگرهای زیر هم‌اینک به حساب شما وارد شده‌اند.
ip: IP
platforms:
adobe_air: Adobe Air
android: Android
blackberry: Blackberry
chrome_os: ChromeOS
firefox_os: Firefox OS
ios: iOS
linux: Linux
mac: Mac
other: سیستم ناشناخته
windows: Windows
windows_mobile: Windows Mobile
windows_phone: Windows Phone
revoke: لغو کردن
revoke_success: نشست با موفقیت لغو شد
title: نشست‌ها
settings:
authorized_apps: برنامه‌های مجاز
back: بازگشت به ماستدون
delete: پاک‌کردن حساب
edit_profile: ویرایش نمایه
export: برون‌سپاری داده‌ها
followers: پیگیران مورد تأیید
@ -291,6 +431,76 @@ fa:
click_to_show: برای نمایش کلیک کنید
reblogged: بازبوقید
sensitive_content: محتوای حساس
terms:
body_html: |
<h2>Privacy Policy</h2>
<h3 id="collect">ما چه اطلاعاتی را گردآوری می‌کنیم؟</h3>
<p>این سایت برخی از اطلاعات مربوط به شما را ثبت می‌کند. این موارد شامل اطلاعات ثبت‌نامی شماست، و نیز شامل نوشته‌هایی است که این‌جا می‌خوانید، می‌نویسید، یا واکنش‌هایی که به نوشته‌های دیگران نشان می‌دهید.</p>
<p>وقتی که در این سایت ثبت‌نام می‌کنید، ممکن است از شما بخواهیم که نام و نشانی ایمیل خود را وارد کنید. البته بدون ثبت‌نام نیز می‌توان از این سایت بازدید کرد. برای تأیید ایمیل شما، ما یک نشانی اینترنتی یکتا را به آن می‌فرستیم. اگر آن نشانی را کسی باز کند، ما می‌فهمیم که آن شما بوده‌اید و بنابراین نشانی ایمیل متعلق به شماست.</p>
<p>وقتی که عضو باشید و چیزی بنویسید، ما نشانی اینترنتی‌ای (IP) را که نوشته از آن آمده است ثبت می‌کنیم. سیاههٔ کاری (log) سرور شامل نشانی IP همهٔ درخواست‌ها به سرور است که ما شاید آن را هم ثبت کنیم.</p>
<h3 id="use">ما با اطلاعات شما چه کار می‌کنیم؟</h3>
<p>اطلاعاتی را که ما از شما ثبت می‌کنیم، ممکن است در موارد زیر به کار بروند:</p>
<ul>
<li>برای شخصی‌سازی تجربهٔ کاربری شما &mdash; ما به کمک اطلاعات شما بهتر می‌توانیم نیازهای شما را برآورده کنیم.</li>
<li>برای بهتر کردن سایت &mdash; ما پیوسته می‌کوشیم تا خدمات این سایت را به کمک اطلاعات و بازخوردی که از شما می‌گیریم بهتر کنیم.</li>
<li>برای بهتر کردن خدمات به کاربران &mdash; ما به کمک اطلاعات شما به طور مؤثرتری می‌توانیم به درخواست‌های پشتیبانی شما پاسخ دهیم.</li>
<li>برای فرستادن ایمیل‌های دوره‌ای &mdash; ما گاهی به نشانی ایمیلی که وارد کرده‌اید نامه می‌فرستیم تا درخواست‌های شما پاسخ دهیم یا شما را در جریان پاسخ دیگران به شما قرار دهیم.</li>
</ul>
<h3 id="protect">ما چگونه از اطلاعات شما محافظت می‌کنیم؟</h3>
<p>ما روش‌های امنیتی گوناگونی را پیاده کرده‌ایم تا امنیت اطلاعات شخصی شما هنگام ثبت، فرستاده‌شدن، و بازیابی آن‌ها حفظ شود.</p>
<h3 id="data-retention">سیاست ما برای نگهداری اطلاعات شما چیست؟</h3>
<p>ما با حسن نیت تلاش می‌کنیم تا:</p>
<ul>
<li>سیاههٔ کاری سرور که شامل نشانی IP همهٔ درخواست‌ها به این سرور است را بیشتر از ۹۰ روز ذخیره نکنیم.</li>
<li>نشانی IP مربوط به کاربران ثبت‌نام‌شده را بیشتر از ۵ سال نگه نداریم.</li>
</ul>
<h3 id="cookies">آیا ما کوکی‌ها را به‌کار می‌بریم؟</h3>
<p>بله. کوکی‌ها پرونده‌های کوچکی هستند که یک سایت یا خدمات‌دهنده‌اش (اگر شما اجازه بدهید) از راه مرورگر در کامپیوتر شما ذخیره می‌کنند. به کمک این کوکی‌ها سایت می‌تواند مرورگر شما را بشناسد و اگر شما ثبت‌نام کرده باشید، حساب شما را به مرورگرتان مرتبط کند.</p>
<p>ما به کمک کوکی‌ها ترجیحات شما را برای بازدیدهای آینده می‌فهمیم و ذخیره می‌کنیم و داده‌های جامعی دربارهٔ بازدیدها از سایت و برهمکنش‌ها با آن را تهیه می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم در آینده تجربهٔ کاربری سایت و ابزارهای مربوط به آن را بهتر کنیم. برای داشتن درک بهتری از بازدیدکنندگان این سایت، ما گاهی از خدمات‌دهنده‌های دیگر نیز کمک می‌گیریم. این خدمات‌دهنده‌ها اجازه ندارند تا از اطلاعاتی که به جای ما جمع می‌کنند برای کاری به جز بهترکردن کار ما استفاده کنند.</p>
<h3 id="disclose">آیا ما اطلاعاتی به نهادهای دیگر فاش می‌کنیم؟</h3>
<p>ما اطلاعاتی را که بتواند شما را شناسایی کند به نهادهای دیگر نمی‌فروشیم، معامله نمی‌کنیم، یا به هر روش دیگری منتقل نمی‌کنیم. این شامل نهادهای مورد اعتمادی نمی‌شود که به ما در گرداندن این سایت یا انجام کارهایمان کمک می‌کنند، یا به شما خدمات می‌رسانند، تا جایی که آن‌ها این داده‌ها را محرمانه نگه دارند. ما همچنین ممکن است اطلاعات شما را به حکم قانون یا برای اِعمال سیاست‌های سایت، یا به خاطر حفظ حقوق، دارایی‌ها، یا امنیت خودمان یا دیگران منتشر کنیم. ما ممکن است اطلاعات بازدیدکنندگان سایت را که با آن نمی‌توان شما را شناسایی کرد برای بازاریابی، تبلیغات، یا هدف‌های دیگر به نهادهای دیگر ارائه دهیم.</p>
<h3 id="third-party">پیوند (لینک) به صفحه‌های دیگران</h3>
<p>ما گاهی ممکن است به صلاحدید خودمان محصولات یا خدمات دیگران را در این سایت بگنجانیم یا پیشنهاد دهیم. سایت‌های مرتبط با این محصولات و خدمات دارای سیاست‌های رازداری جداگانه و مستقل خودشان هستند. بنابراین ما مسئولیتی دربارهٔ محتوا و کنش‌های این سایت‌ها به عهده نمی‌گیریم. با این وجود، ما تلاش می‌کنیم که این سایت به درستی کار کند و از بازخورد شما برای چنین محصولات و خدماتی استقبال می‌کنیم.</p>
<h3 id="coppa">پیروی از قانون پشتیبانی از حریم خصوصی آنلاین کودکان</h3>
<p>سایت ما، محصولات و خدماتش همه برای کسانی است که دست‌کم ۱۳ سال سن داشته باشند. اگر این سرور در خاک ایالات متحدهٔ امریکا قرار دارد و سن شما کمتر از ۱۳ سال است، به خاطر رعایت قانون COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) لطفاً این سایت را به کار نبرید.</p>
<h3 id="online">تنها سیاست رازداری آنلاین</h3>
<p>این سیاست رازداری آنلاین تنها مربوط به اطلاعاتی است که از راه سایت ما گردآوری می‌شود و شامل اطلاعاتی که به طور آفلاین گردآوری شده نیست.</p>
<h3 id="consent">موافقت شما</h3>
<p>با استفاده از این سایت، شما موافقت خود را با سیاست رازداری ما اعلام می‌کنید.</p>
<h3 id="changes">تغییرات در سیاست رازداری ما</h3>
<p>اگر ما سیاست رازداری خود را تغییر دهیم، این تغییرات را در این صفحه خواهیم نوشت.</p>
<p>این نوشته تحت اجازه‌نامهٔ CC-BY-SA قرار دارد. تاریخ آخرین به‌روزرسانی آن ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ است.</p>
<p>این نوشته اقتباسی است از <a href="https://github.com/discourse/discourse">سیاست رازداری Discourse</a>.</p>
title: "شرایط استفاده و سیاست رازداری %{instance}"
time:
formats:
default: "%d %b %Y, %H:%M"
@ -299,11 +509,13 @@ fa:
description_html: اگر <strong>ورود دومرحله‌ای</strong> را فعال کنید، برای ورود به سیستم به تلفن خود نیاز خواهید داشت تا برایتان یک کد موقتی بسازد
disable: غیرفعال‌کردن
enable: فعال‌کردن
enabled: ورود دومرحله‌ای فعال است
enabled_success: ورود دومرحله‌ای با موفقیت فعال شد
generate_recovery_codes: ساخت کدهای بازیابی
instructions_html: "<strong>این کد QR را با برنامهٔ Google Authenticator یا برنامه‌های TOTP مشابه اسکن کنید</strong>. از این به بعد، آن برنامه کدهایی موقتی خواهد ساخت که برای ورود باید آن‌ها را وارد کنید."
lost_recovery_codes: با کدهای بازیابی می‌توانید اگر تلفن خود را گم کردید به حساب خود دسترسی داشته باشید. اگر کدهای بازیابی خود را گم کردید، آن‌ها را این‌جا دوباره بسازید. کدهای بازیابی قبلی شما نامعتبر خواهند شد.
manual_instructions: 'اگر نمی‌توانید کدها را اسکن کنید و باید آن‌ها را دستی وارد کنید، متن کد امنیتی این‌جاست:'
recovery_codes: پشتیبان‌گیری از کدهای بازیابی
recovery_codes_regenerated: کدهای بازیابی با موفقیت ساخته شدند
recovery_instructions_html: اگر تلفن خود را گم کردید، می‌توانید با یکی از کدهای بازیابی زیر کنترل حساب خود را به دست بگیرید. این کدها را در جای امنی نگه دارید، مثلاً آن‌ها را چاپ کنید و کنار سایر مدارک مهم خود قرار دهید
setup: راه اندازی

View File

@ -12,6 +12,7 @@ fa:
note:
one: '<span class="note-counter">1</span> حرف باقی مانده'
other: '<span class="note-counter">%{count}</span> حرف باقی مانده'
setting_noindex: روی نمایهٔ عمومی و صفحهٔ نوشته‌های شما تأثیر می‌گذارد
imports:
data: پروندهٔ CSV که از سرور ماستدون دیگری برون‌سپاری شده
sessions:
@ -27,6 +28,7 @@ fa:
data: داده‌ها
display_name: نمایش به نام
email: نشانی ایمیل
filtered_languages: زبان‌های فیلترشده
header: تصویر زمینه
locale: زبان
locked: خصوصی‌کردن حساب
@ -37,6 +39,11 @@ fa:
setting_auto_play_gif: پخش خودکار تصویرهای متحرک
setting_boost_modal: نمایش پیغام تأیید پیش از بازبوقیدن
setting_default_privacy: حریم خصوصی نوشته‌ها
setting_default_sensitive: همیشه تصاویر را به عنوان حساس علامت بزن
setting_delete_modal: پیش از پاک کردن یک بوق پیغام تأیید نشان بده
setting_noindex: درخواست از موتورهای جستجو برای لغو فهرست‌سازی
setting_system_font_ui: به‌کاربردن قلم پیش‌فرض سیستم
setting_unfollow_modal: نمایش پیغام تأیید پیش از لغو پیگیری دیگران
severity: شدت
type: نوع درون‌ریزی
username: نام کاربری (تنها حروف انگلیسی)