i18n: Update Polish translation (#4367)

This commit is contained in:
m4sk1n 2017-07-25 23:56:04 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 9891ff80f9
commit 7062cb764f
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -168,6 +168,7 @@
"status.report": "Zgłoś @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Naciśnij aby wyświetlić",
"status.sensitive_warning": "Wrażliwa zawartość",
"status.share": "Udostępnij",
"status.show_less": "Pokaż mniej",
"status.show_more": "Pokaż więcej",
"status.unmute_conversation": "Cofnij wyciezenie konwersacji",