i18n: Updated Polish translation (#3555)

This commit is contained in:
m4sk1n 2017-06-04 15:18:42 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent a84664026e
commit 7c7c18fdea
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -27,8 +27,8 @@
"column.notifications": "Powiadomienia",
"column.public": "Globalna oś czasu",
"column_back_button.label": "Wróć",
"column_header.pin": "Pin",
"column_header.unpin": "Unpin",
"column_header.pin": "Przypnij",
"column_header.unpin": "Cofnij przypięcie",
"column_subheading.navigation": "Nawigacja",
"column_subheading.settings": "Ustawienia",
"compose_form.lock_disclaimer": "Twoje konto nie jest {locked}. Każdy, kto cię obserwuje, może wyświetlać twoje posty przeznaczone tylko dla obserwujących.",