i18n: Update Polish translation (#5106)

* i18n: Update Polish translation

* i18n: Update Polish translation
This commit is contained in:
m4sk1n 2017-09-26 07:19:25 +02:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent e528114c53
commit 9d53a38a44
2 changed files with 4 additions and 1 deletions

View File

@ -63,7 +63,7 @@ pl:
prompt: Aplikacja %{client_name} prosi o dostęp do Twojego konta
title: Wymagana jest autoryzacja
show:
title: Copy this authorization code and paste it to the application.
title: Skopiuj kod uwierzytelniający i wklej go w aplikacji.
authorized_applications:
buttons:
revoke: Unieważnij

View File

@ -307,6 +307,9 @@ pl:
content: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się. Czy blokujesz pliki cookie?
title: Sprawdzanie bezpieczeństwa nie powiodło się
'429': Uduszono
'500':
content: Przepraszamy, coś poszło nie tak…
title: Ta strona jest nieprawidłowa
noscript_html: Aby korzystać z aplikacji Mastodon, włącz JavaScript. Możesz też skorzystać z jednej z <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">natywnych aplikacji</a> obsługującej Twoje urządzenie.
exports:
blocks: Zablokowani