Add catalan language (#3084)

* Add Catalan language

* Add Catalan language

* Update ca.json

* Update ca.json

* Update ca.json

* Update ca.json

* Update ca.json

* Update ca.json

* Update settings_helper.rb

* Update mastodon.js

* Update index.js

* Update application.rb

* Update ca.yml

* removed extra spaces at line 225
This commit is contained in:
spla 2017-05-17 00:25:10 +02:00 committed by Eugen Rochko
parent 3722f90865
commit a51c8074df
15 changed files with 784 additions and 0 deletions

View File

@ -5,6 +5,7 @@ module SettingsHelper
en: 'English',
ar: 'العربية',
bg: 'Български',
ca: 'Català',
de: 'Deutsch',
eo: 'Esperanto',
es: 'Español',

View File

@ -45,6 +45,7 @@ import Report from '../features/report';
import { IntlProvider, addLocaleData } from 'react-intl';
import ar from 'react-intl/locale-data/ar';
import bg from 'react-intl/locale-data/bg';
import ca from 'react-intl/locale-data/ca';
import de from 'react-intl/locale-data/de';
import en from 'react-intl/locale-data/en';
import eo from 'react-intl/locale-data/eo';
@ -81,6 +82,7 @@ const browserHistory = useRouterHistory(createBrowserHistory)({
addLocaleData([
...ar,
...bg,
...ca,
...de,
...en,
...eo,

View File

@ -0,0 +1,168 @@
{
"account.block": "Bloquejar @{name}",
"account.disclaimer": "Aquest usuari és d'un altra instància. Aquest número podria ser més gran.",
"account.edit_profile": "Editar perfil",
"account.follow": "Seguir",
"account.followers": "Seguidors",
"account.follows": "Seguint",
"account.follows_you": "et segueix",
"account.mention": "Esmentar @{name}",
"account.mute": "Silenciar @{name}",
"account.posts": "Publicacions",
"account.report": "Informe @{name}",
"account.requested": "Esperant aprovació",
"account.unblock": "Desbloquejar @{name}",
"account.unfollow": "Deixar de seguir",
"account.unmute": "Treure silenci de @{name}",
"boost_modal.combo": "Pots premer {combo} per saltar-te això el proper cop",
"column.blocks": "Usuaris bloquejats",
"column.community": "Línia de temps local",
"column.favourites": "Favorits",
"column.follow_requests": "Peticions per seguir-te",
"column.home": "Inici",
"column.mutes": "Usuaris silenciats",
"column.notifications": "Notificacions",
"column.public": "Línia de temps federada",
"column_back_button.label": "Enrere",
"column_subheading.navigation": "Navegació",
"column_subheading.settings": "Configuració",
"compose_form.lock_disclaimer": "El teu compte no està bloquejat {locked}. Tothom pot seguir-te i veure els teus missatges a seguidors.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "bloquejat",
"compose_form.placeholder": "En què estàs pensant?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "El teu missatge serà lliurat als usuaris esmentats en els dominis {domains}. Confies en {domainsCount, plural, one {that server} other {those servers}}? Els missatges privats només funcionen en instàncies Mastodon. Si {domains} {domainsCount, plural, one {is not a Mastodon instance} other {are not Mastodon instances}}, res indicarà que el teu missatge no es públic i pot ser impulsat (boosted) o ser visible per destinataris no desitjats.",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.sensitive": "Marcar multimèdia com a sensible",
"compose_form.spoiler": "Amagar text darrera l'advertència",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Advertència de contingut",
"confirmation_modal.cancel": "Cancel·lar",
"confirmations.block.confirm": "Bloquejar",
"confirmations.block.message": "Estàs segur que vols bloquejar {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Esborrar",
"confirmations.delete.message": "Estàs segur que vols esborrar aquest estat?",
"confirmations.mute.confirm": "Silenciar",
"confirmations.mute.message": "Estàs segur que vols silenciar {name}?",
"emoji_button.activity": "Activitat",
"emoji_button.flags": "Flags",
"emoji_button.food": "Menjar i Beure",
"emoji_button.label": "Inserir emoji",
"emoji_button.nature": "Natura",
"emoji_button.objects": "Objectes",
"emoji_button.people": "Gent",
"emoji_button.search": "Cercar...",
"emoji_button.symbols": "Símbols",
"emoji_button.travel": "Viatges i Llocs",
"empty_column.community": "La línia de temps local és buida. Escriu alguna cosa públicament per fer rodar la pilota!",
"empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res amb aquesta etiqueta.",
"empty_column.home": "Encara no segueixes ningú. Visita {public} o fes cerca per començar i conèixer altres usuaris.",
"empty_column.home.inactivity": "La línia Inici és buida. si has estat inactiu durant un temps es regenerarà aviat.",
"empty_column.home.public_timeline": "la línia de temps pública",
"empty_column.notifications": "Encara no tens notificacions. Interactua amb altres per iniciar la conversa.",
"empty_column.public": "No hi ha res aquí! Escriu alguna cosa públicament o segueix manualment usuaris d'altres instàncies per omplir-ho",
"follow_request.authorize": "Autoritzar",
"follow_request.reject": "Rebutjar",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "començant",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots contribuir o informar de problemes en GitHub a {github}.",
"getting_started.support": "{faq} • {userguide} • {apps}",
"getting_started.userguide": "Guia de l'usuari",
"home.column_settings.advanced": "Avançat",
"home.column_settings.basic": "Bàsic",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtrar per expressió regular",
"home.column_settings.show_reblogs": "Mostrar 'boosts'",
"home.column_settings.show_replies": "Mostrar respostes",
"home.settings": "Ajustos de columna",
"lightbox.close": "Tancar",
"loading_indicator.label": "Carregant...",
"media_gallery.toggle_visible": "Alternar visibilitat",
"missing_indicator.label": "No trobat",
"navigation_bar.blocks": "Usuaris bloquejats",
"navigation_bar.community_timeline": "Línia de temps Local",
"navigation_bar.edit_profile": "Editar perfil",
"navigation_bar.favourites": "Favorits",
"navigation_bar.follow_requests": "Sol·licituds de seguiment",
"navigation_bar.info": "Informació addicional",
"navigation_bar.logout": "Tancar sessió",
"navigation_bar.mutes": "Usuaris silenciats",
"navigation_bar.preferences": "Preferències",
"navigation_bar.public_timeline": "Línia de temps federada",
"notification.favourite": "{name} ha afavorit el teu estat",
"notification.follow": "{name} et segueix",
"notification.mention": "{name} t'ha esmentat",
"notification.reblog": "{name} ha retootejat el teu estat",
"notifications.clear": "Netejar notificacions",
"notifications.clear_confirmation": "Estàs segur que vols esborrar permanenment totes les teves notificacions?",
"notifications.column_settings.alert": "Notificacions d'escriptori",
"notifications.column_settings.favourite": "Favorits:",
"notifications.column_settings.follow": "Nous seguidors:",
"notifications.column_settings.mention": "Mencions:",
"notifications.column_settings.reblog": "Boosts:",
"notifications.column_settings.show": "Mostrar en la columna",
"notifications.column_settings.sound": "Reproduïr so",
"notifications.settings": "Ajustos de columna",
"onboarding.done": "Fet",
"onboarding.next": "Següent",
"onboarding.page_five.public_timelines": "La línia de temps local mostra missatges públics de tothom de {domain}. La línia de temps federada mostra els missatges públics de tothom que la gent de {domain} segueix. Aquests són les línies de temps Públiques, una bona manera de descobrir noves persones.",
"onboarding.page_four.home": "La línia de temps d'Inici mostra missatges de les persones que segueixes.",
"onboarding.page_four.notifications": "La columna Notificacions mostra quan algú interactua amb tu.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon és una xarxa de servidors independents que s'uneixen per fer una més gran xarxa social. A aquests servidors els hi diem instàncies.",
"onboarding.page_one.handle": "Ets a {domain}, per tant el teu usuari complert és {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Benvingut a Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "L'administrador de la teva instància és {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Quasi fet...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available": "Hi ha {apps} disponibles per iOS, Android i altres plataformes.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots informar d'errors, sol·licitar característiques o contribuir en el codi a {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "Normes de la comunitat",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Si us plau llegeix les {guidelines} de {domain}!",
"onboarding.page_six.various_app": "aplicacions per mòbils",
"onboarding.page_three.profile": "Edita el teu perfil per canviar el teu avatar, bio i el nom de visualització. Allà també trobaràs altres preferències.",
"onboarding.page_three.search": "Utilitza la barra de cerca per trobar gent i mirar etiquetes, com a {illustration} i {introductions}. Per buscar una persona que no està en aquesta instància, utilitza tot el seu nom d'usuari complert.",
"onboarding.page_two.compose": "Escriu missatges en la columna de redacció. Pots pujar imatges, canviar la configuració de privacitat i afegir les advertències de contingut amb les icones de sota.",
"onboarding.skip": "Omet",
"privacy.change": "Ajusta l'estat de privacitat",
"privacy.direct.long": "Publicar només als usuaris esmentats",
"privacy.direct.short": "Directe",
"privacy.private.long": "Publicar només a seguidors",
"privacy.private.short": "Només seguidors",
"privacy.public.long": "Publicar en línies de temps públiques",
"privacy.public.short": "Públic",
"privacy.unlisted.long": "No publicar en línies de temps públiques",
"privacy.unlisted.short": "No llistat",
"reply_indicator.cancel": "Cancel·lar",
"report.heading": "Nou informe",
"report.placeholder": "Comentaris addicionals",
"report.submit": "Enviar",
"report.target": "Informes",
"search.placeholder": "Cercar",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {result} other {results}}",
"status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no pot ser retootejada",
"status.delete": "Esborrar",
"status.favourite": "Favorit",
"status.load_more": "Carrega més",
"status.media_hidden": "Multimèdia amagat",
"status.mention": "Esmentar @{name}",
"status.open": "Ampliar aquest estat",
"status.reblog": "Boost",
"status.reblogged_by": "{name} ha retootejat",
"status.reply": "Respondre",
"status.replyAll": "Respondre al tema",
"status.report": "Informar sobre @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Clic per veure",
"status.sensitive_warning": "Contingut sensible",
"status.show_less": "Mostra menys",
"status.show_more": "Mostra més",
"tabs_bar.compose": "Compondre",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federada",
"tabs_bar.home": "Inici",
"tabs_bar.local_timeline": "Local",
"tabs_bar.notifications": "Notificacions",
"upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per carregar",
"upload_button.label": "Afegir multimèdia",
"upload_form.undo": "Desfer",
"upload_progress.label": "Pujant...",
"video_player.expand": "Ampliar el vídeo",
"video_player.toggle_sound": "Alternar so",
"video_player.toggle_visible": "Alternar visibilitat",
"video_player.video_error": "El vídeo no es pot reproduir"
}

View File

@ -1,5 +1,6 @@
import ar from './ar.json';
import en from './en.json';
import ca from './ca.json';
import de from './de.json';
import es from './es.json';
import fa from './fa.json';
@ -28,6 +29,7 @@ import tr from './tr.json';
const locales = {
ar,
en,
ca,
de,
es,
fa,

View File

@ -0,0 +1,12 @@
<p>Benvingut <%= @resource.email %> !</p>
<p>Has creat un compte a <%= @instance %>.</p>
<p>Per confirmar la subscripció si us plau fes clic en el següent vincle : <br>
<%= link_to 'Confirmar el meu compte', confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %>
<p>Si us plau, també fes un cop d'ull als nostres <%= link_to 'termes i condicions', terms_url %>.</p>
<p>Sincerament,<p>
<p>L'equip <%= @instance %> </p>

View File

@ -0,0 +1,12 @@
Benvingut <%= @resource.email %> !
Acabes de crear un compte a <%= @instance %>.
Per confirmar la subscripció, si us plua fes clic en el següent vincle :
<%= confirmation_url(@resource, confirmation_token: @token) %>
Si us plau també fes un cop d'ull als nostres termes i condicions <%= terms_url %>
Sincerament,
L'equip <%= @instance %>

View File

@ -0,0 +1,3 @@
<p>Hola <%= @resource.email %>!</p>
<p>Aquest correu es per a notificar-te que la teva contrasenya a mastodont.cat ha canviat.</p>

View File

@ -0,0 +1,3 @@
Hola <%= @resource.email %>!
Aquest correu es per a notificar-te que la teva contrasenya a mastodont.cat ha canviat.

View File

@ -0,0 +1,8 @@
<p>Hola <%= @resource.email %>!</p>
<p>Algú ha sol·licitat un enllaç per canviar la contrasenya a mastodont.cat. Això es pot fer a través del següent enllaç.</p>
<p><%= link_to 'Canviar la contrasenya', edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %></p>
<p>Si no has sol·licitat aquest canvi, si us plau, ignora aquest correu.</p>
<p>La teva contrasenya no canviarà fins que accedeix a l'enllaç de dalt per crear-ne una de nova.</p>

View File

@ -0,0 +1,8 @@
Hola <%= @resource.email %>!
Algú ha sol·licitat un enllaç per canviar la contrasenya a mastodont.cat. Això es pot fer a través del següent enllaç.
<%= edit_password_url(@resource, reset_password_token: @token) %>
Si no has sol·licitat aquest canvi, si us plau, ignora aquest correu.
La teva contrasenya no canviarà fins que accedeix a l'enllaç de dalt per crear-ne una de nova.

View File

@ -29,6 +29,7 @@ module Mastodon
:en,
:ar,
:bg,
:ca,
:de,
:eo,
:es,

342
config/locales/ca.yml Normal file
View File

@ -0,0 +1,342 @@
---
ca:
about:
about_mastodon: Mastodon és un servidor de xarxa social <em>lliure i de codi obert</em>. Una alternativa <em>descentralitzada</em> a plataformes comercials, que evita el risc que una única companyia monopolitzi la teva comunicació. Qualsevol pot executar Mastodon i participar sense problemes en la <em>xarxa social</em>.
about_this: Sobre aquesta instància
apps: Apps
business_email: 'Correu de negocis:'
closed_registrations: Els registres estan actualment tancats en aquesta instància.
contact: Contacte
description_headline: "Què es %{domain}?"
domain_count_after: altres instàncies
domain_count_before: Connectat a
features:
api: API pública per a aplicacions i serveis
blocks: Moderació de contingut
characters: 500 caràcters per publicació
chronology: Les histories son cronològiques
ethics: 'Disseny ètic: sense anuncis, sense rastrejos'
gifv: Vídeos curts i GIFV
privacy: Configuracions de privacitat ajustables
public: Història federada
features_headline: El que distingeix a Mastodon
get_started: Començar
links: Vincles
other_instances: Altres instàncies
source_code: Codi font
status_count_after: estats
status_count_before: Que han escrit
terms: Termes
user_count_after: usuaris registrats
user_count_before: Tenim
version: Versió
accounts:
follow: Seguir
followers: Seguidors
following: Seguint
nothing_here: "No hi ha res aquí!"
people_followed_by: Usuaris a qui %{name} segueix
people_who_follow: Usuaris que segueixn a %{name}
posts: Toots
remote_follow: Seguir
unfollow: Deixar de seguir
activitypub:
activity:
announce:
name: "%{account_name} shared an activity."
create:
name: "%{account_name} created a note."
outbox:
name: "%{account_name}'s Outbox"
summary: "A collection of activities from user %{account_name}."
admin:
accounts:
are_you_sure: Estàs segur?
confirm: Confirma
confirmed: Confirmat
disable_two_factor_authentication: Desactivar 2FA
display_name: Nom de visualització
domain: Domini
edit: Editar
email: E-mail
feed_url: URL del feed
followers: Seguidors
follows: Segueix
location:
all: Tot
local: Local
remote: Remot
title: Localització
media_attachments: Adjunts multimèdia
moderation:
all: Tot
silenced: Silenciat
suspended: Suspès
title: Moderació
most_recent_activity: Activitat més recent
most_recent_ip: IP més recent
not_subscribed: No subscrit
order:
alphabetic: Alfabètic
most_recent: Més recent
title: Ordre
perform_full_suspension: Aplicar suspensió completa
profile_url: URL del perfil
public: Públic
push_subscription_expires: La subscripció PuSH expira
reset_password: Restablir la contrasenya
salmon_url: URL Salmon
show:
created_reports: Informes creats per aquest compte
report: informe
targeted_reports: Informes realitzats sobre aquest compte
silence: Silenci
statuses: Estats
title: Comptes
undo_silenced: Desfer silenci
undo_suspension: Desfer suspensió
username: Nom d'usuari
web: Web
domain_blocks:
add_new: Afegir nou
created_msg: El bloqueig de domini ara s'està processant
destroyed_msg: El bloqueig de domini s'ha desfet
domain: Domini
new:
create: Crear bloqueig
hint: El bloqueig de domini no impedirà la creació de nous comptes en la base de dades, però s´aplicaran mètodes de moderació específics sobre aquests comptes
severity:
desc_html: "<strong>Silenci</strong> farà les publicacions del compte invisibles a tothom que no l'estigui seguint. Suspendre eliminarà tots els continguts, multimèdia i les dades del perfil del compte."
silence: Silenci
suspend: Suspendre
title: Nou bloqueig de domini
reject_media: Rebutjar arxius multimèdia
reject_media_hint: Elimina arxius multimèdia emmagatzamats localment i impideix descarregar cap en el futur. Irrellevant per suspensions
severities:
silence: Silenci
suspend: Suspendre
severity: Severitat
show:
affected_accounts:
one: Un compte en la base de dades afectat
other: "%{count} comptes en la base de dades afectats"
retroactive:
silence: Desfer el silenci a tots els comptes existents d'aquest domini
suspend: Desfer la suspensió de tots els comptes d'aquest domini
title: Desfer el bloqueig de domini de %{domain}
undo: Desfer
title: Bloquejos de domini
undo: Desfer
instances:
account_count: Comptes coneguts
domain_name: Domini
title: Instàncies conegudes
pubsubhubbub:
callback_url: Callback URL
confirmed: Confirmat
expires_in: Expira en
last_delivery: Últim lliurament
title: PubSubHubbub
topic: Tòpic
reports:
comment:
label: Comentari
none: Cap
delete: Esborra
id: ID
mark_as_resolved: Marca com a resolt
report: 'Informe #%{id}'
report_contents: Continguts
reported_account: Compte reportat
reported_by: Reportat per
resolved: Resolt
silence_account: Silenciar compte
status: Estat
suspend_account: Suspendre compte
target: Objectiu
title: Informes
unresolved: No resolt
view: Vista
settings:
contact_information:
email: Introduir una adreça de correu electrònic pùblica
label: Informació de contacte
username: Introduir un nom d'usuari
registrations:
closed_message:
desc_html: Apareix en la primera pàgina quan es tanquen els registres<br>Pot utilitzar etiquetes HTML
title: Missatge de registre tancat
open:
disabled: Desactivat
enabled: Activat
title: Registre obert
setting: Ajust
site_description:
desc_html: Es mostra com un paràgraf a la pàgina principal i s'utilitza com una etiqueta meta.<br>Pots utilitzar etiquetes HTML, en particular <code>&lt;a&gt;</code> i <code>&lt;em&gt;</code>.
title: Descripció del lloc
site_description_extended:
desc_html: Apareix a la pàgina d'informació estesa<br>Pot utilitzar etiquetes HTML
title: Descripció estesa del lloc
site_title: Títol del lloc
title: Configuració del lloc
title: Administració
application_mailer:
settings: 'Canviar preferències de correu: %{link}'
signature: Notificacions de Mastodon desde %{instance}
view: 'Vista:'
applications:
invalid_url: La URL proporcionada es incorrecte
auth:
change_password: Canviar contrasenya
didnt_get_confirmation: "¿No vas rebre el correu de confirmació?"
forgot_password: "¿Has oblidat la contrassenya?"
login: Iniciar sessió
logout: Tancar sessió
register: Enregistrarse
resend_confirmation: Tornar a enviar el correu de confirmació
reset_password: Restablir contrasenya
set_new_password: Establir nova contrasenya
authorize_follow:
error: Malauradament, ha ocorregut un error buscant el compte remot
follow: Seguir
prompt_html: 'Tú (<strong>%{self}</strong>) has solicitat seguir:'
title: Seguir %{acct}
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours: "%{count}h"
about_x_months: "%{count}m"
about_x_years: "%{count}y"
almost_x_years: "%{count}y"
half_a_minute: Ara mateix
less_than_x_minutes: "%{count}m"
less_than_x_seconds: Ara mateix
over_x_years: "%{count}y"
x_days: "%{count}d"
x_minutes: "%{count}m"
x_months: "%{count}m"
x_seconds: "%{count}s"
errors:
'403': No tens permís per veure aquesta pàgina.
'404': La pàgina que estàs buscant no existeix.
'410': La pàgina que estaves buscant ja no existeix.
'422':
content: La verificació de seguretat ha fallat. Bloquejes les galetes?
title: La verificació de seguretat ha fallat
'429': Estrangulat
exports:
blocks: Persones que has bloquejat
csv: CSV
follows: Persones que segueixes
mutes: Persones apagades (muted)
storage: Emmagatzematge
followers:
domain: Domini
explanation_html: Si desitges garantir la privacitat de les teves publicacions, has de ser conscient de qui t'està seguint. <strong> Les teves publicacions privades es lliuren a totes les instàncies on es té seguidors </ strong>. És possible que vulguis revisar-los i eliminar seguidors si no confies en que la teva privacitat sigui respectada pel personal o el programari d'aquests casos
followers_count: Nombre de seguidors
lock_link: Bloqueja el teu compte
purge: Eliminar de seguidors
success:
one: En el procés de bloqueig suau de seguidors d'un domini...
other: En el procés de bloqueig suau de seguidors de %{count} dominis...
true_privacy_html: Si us plau considera que <strong>la autèntica privacitat només es pot aconseguir amb xifrat d'extrem a extrem</strong>.
unlocked_warning_html: Tothom pot seguir-te per veure inmediatament les teves publicacions privades. %{lock_link} per poder revisar i rebutjar seguidors.
unlocked_warning_title: El teu compte no està bloquejat
generic:
changes_saved_msg: "Canvis guardats amb èxit!"
powered_by: powered by %{link}
save_changes: Guardar canvis
validation_errors:
one: "Alguna cosa no esta bé! Si us plau, revisi l'error"
other: "Alguna cosa no esta bé! Si us plau, revisi %{count} errors més a baix"
imports:
preface: Pots importar algunes dades, com ara totes les persones que estàs seguint o bloquejant, en el teu compte en aquesta instància, desde arxius exportats desde una altra instància.
success: Dades rebudes correctament i seran processades en breu
types:
blocking: Llista de bloqueajats
following: Llista de seguits
muting: Llista d'apagats
upload: Carregar
landing_strip_html: <strong>%{name}</strong> és un usuari/a de <strong>%{domain}</strong>. Pots seguir-lo/la o interactuar amb ell/a si tens un compte a qualsevol node del fediverse. Si no en tens, pots <a href="%{sign_up_path}">registrar-te aquí</a>.
media_attachments:
validations:
images_and_video: No es pot adjuntar un vídeo a un estat que ja contingui imatges
too_many: No es poden adjuntar més de 4 arxius
notification_mailer:
digest:
body: 'Un resum del que et vas perdre en %{instance} desde la teva darrera visita el %{since}:'
mention: "%{name} t'ha mencionat en:"
new_followers_summary:
one: "Visca!. Algú més t´ha començat a seguir"
other: "Genial!. T'han seguit %{count} noves persones"
subject:
one: "1 nova notificació desde la teva darrera visita \U0001F418"
other: "%{count} noves notificacions desde la teva darrera visita \U0001F418"
favourite:
body: 'El teu estat ha estat marcat com a favorit per %{name}:'
subject: "%{name} ha marcat com a favorit el teu estat"
follow:
body: "¡%{name} t'està seguint!"
subject: "%{name} t'està seguint"
follow_request:
body: "%{name} ha sol·licitat seguir-te"
subject: 'Seguidor pendent: %{name}'
mention:
body: 'Has estat mencionat per %{name} en:'
subject: Has estat mencionat per %{name}
reblog:
body: "%{name} ha retootejat el teu estat"
subject: "%{name} ha retootejat el teu estat"
pagination:
next: Pròxim
prev: Anterior
truncate: "&hellip;"
remote_follow:
acct: Escriu el usuari@domini de la persona que vols seguir
missing_resource: No s'ha pogut trobar la URL de redirecció necessaria per el compte.
proceed: Procedir a seguir
prompt: 'Seguiràs a:'
settings:
authorized_apps: Aplicacions autoritzades
back: Tornar al inici
edit_profile: Editar perfil
export: Exportar informació
followers: Seguidors autoritzats
import: Importar
preferences: Preferències
settings: Configuració
two_factor_authentication: Autenticació de dos factors
statuses:
open_in_web: Obrir en la web
over_character_limit: Límit de caràcters de %{max} superat
show_more: Mostrar més
visibilities:
private: Només seguidors
private_long: Només mostrar a seguidors
public: Públic
public_long: Tothom pot veure-ho
unlisted: No llistat
unlisted_long: Tothom ho pot veure, però no es mostra en la història federada
stream_entries:
click_to_show: Clic per mostrar
reblogged: retooteado
sensitive_content: Contingut sensible
time:
formats:
default: "%b %d, %Y, %H:%M"
two_factor_authentication:
code_hint: Introdueix el codi generat per l'aplicació autenticadora per a confirmar
description_html: Si habilites la <strong>autenticació de dos factors</strong>, et caldrà tenir el teu telèfon, que generarà tokens per a que puguis iniciar sessió.
disable: Deshabilitar
enable: Habilitar
enabled_success: Autenticació de dos factors activada amb èxit
generate_recovery_codes: Generar codis de recuperació
instructions_html: "<strong>Escaneja aquest codi QR desde Google Authenticator o una aplicació similar del teu telèfon</strong>. Desde ara, aquesta aplicació generarà tokens que tens que ingresar quan volguis iniciar sessió."
lost_recovery_codes: Els codis de recuperació et permeten recuperar l'accés al teu compte si perds el telèfon. Si has perdut els teus codis de recuperació els pots regenerar aquí. Els codis de recuperació anteriors seran anul·lats.
manual_instructions: 'Si no pots escanejar el codi QR code i necessites introduir-lo manualment, aquí tens el secret en text plà:'
recovery_codes_regenerated: Codis de recuperació regenerats amb èxit
recovery_instructions: Si alguna vegada perds l'accéss al telèfon pots utilitzar un dels codis de recuperació a continuació per recuperar l'accés al teu compte. Cal mantenir els codis de recuperació en lloc segur, per exemple imprimint-los i guardar-los amb altres documents importants.
setup: Establir
wrong_code: El codi introduït es invalid! Es correcta la hora del servidor i del dispositiu?
users:
invalid_email: La direcció de correu es incorrecte
invalid_otp_token: Codi de dos factors incorrecte

View File

@ -0,0 +1,61 @@
---
ca:
devise:
confirmations:
confirmed: La seva adreça de correu ha estat confirmada amb èxit.
send_instructions: Rebrà un correu electrònic amb instruccions sobre com confirmar la seva adreça de correu en pocs minuts.
send_paranoid_instructions: Si la seva adreça de correu electrònic existeix en la nostre base de dades, rebrà un correu electrònic amb instruccions sobre com confirmar la seva adreça de correu en pocs minuts.
failure:
already_authenticated: Vosté ja està registrat.
inactive: el seu compte encara no està actiu.
invalid: Invàlid %{authentication_keys} o contrassenya.
last_attempt: Té un intent més abans que el seu compte sigui bloquejat.
locked: el seu compte ha estat bloquejat.
not_found_in_database: Invàlit %{authentication_keys} o contrassenya.
timeout: la sessió ha expirat. Si us plau iniciï sessió de nou per a continuar.
unauthenticated: Necessita iniciar sessió o registrar-se abans de continuar.
unconfirmed: Ha de confirmar la seva adreça de correu electrònic abans de continuar.
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruccions de confirmació'
password_change:
subject: 'Mastodon: Contrassenya canviada'
reset_password_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruccions per a reiniciar contrassenya'
unlock_instructions:
subject: 'Mastodon: Instruccions per a desbloquejar'
omniauth_callbacks:
failure: No podem autentificar-lo desde %{kind} degut a "%{reason}".
success: Autentificat amb èxit desde el compte %{kind} .
passwords:
no_token: No pot accedir aquesta pàgina sense provenir desde el correu de reinici de contrassenya. Si ve desde el correu de reinici de contrassenya, si us pla asseguri que està emprant la adreça complerta proporcionada.
send_instructions: Rebrà un correu electrònic amb instruccions sobre com reiniciar la seva contrassenya en pocs minuts.
send_paranoid_instructions: Si el seu correu electrònic existeix en la nostre base de dades, rebrà un enllaç de recuperació de contrassenya en la seva adreça de correu en pocs minuts.
updated: La seva contrassenya ha estat canviada amb èxit. Ara ja està registrat.
updated_not_active: La seva contrassenya ha estat canviada amb èxit.
registrations:
destroyed: Adéu! el seu compte ha estat cancel·lat amb èxit. Esperem veure'l aviat de nou.
signed_up: Benvingut! S'ha registrat amb èxit.
signed_up_but_inactive: S´ha registrat amb èxit. No obstant, no podem identificar-lo perque el seu compte no ha estat activat encara.
signed_up_but_locked: S´ha registrat amb èxit. No obstant, no podem identificar-lo perque el seu compte està bloquejat.
signed_up_but_unconfirmed: Un missatge amb un enllaç de confirmació ha estat enviat per correu electrònic. Si us plau segueixi l'enllaç per activar el seu compte.
update_needs_confirmation: Ha actualitzat el seu compte amb èxit, però necessitem verificar la nova adreça de correu. Si us plau comprovi el correu i segueixi l'enllaç per confirmar la nova adreça de correu.
updated: el seu compte ha estat actualitzat amb èxit.
sessions:
already_signed_out: Ha tancat la sessió amb èxit.
signed_in: S'ha registrat amb èxit.
signed_out: Ha tancat la sessió amb èxit.
unlocks:
send_instructions: Rebrà un correu electrònic amb instruccions sobre com desbloquejar el seu compte en pocs minuts.
send_paranoid_instructions: Si el seu compte existeix, rebrà un correu electrònic amb instruccions sobre com desbloquejarla en pocs minuts.
unlocked: El seu compte ha estat bloquejat amb èxit. Si us plau iniciï sessió per continuar.
errors:
messages:
already_confirmed: ja ha estat confirmat, si us plau intenti iniciar sessió
confirmation_period_expired: necessita ser confirmat dins de %{period}, si us plau demani una nova
expired: ha expirat, si us plau demani una nova
not_found: no trobat
not_locked: no va ser bloquejada
not_saved:
one: '1 error ha prohibit aquest %{resource} de ser guardat:'
other: "%{count} errors va prohibir aquest %{resource} de ser guardat:"

View File

@ -0,0 +1,112 @@
---
ca:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Nombre
redirect_uri: URI per a redirecció
errors:
models:
doorkeeper/application:
attributes:
redirect_uri:
fragment_present: no pot contenir un fragment.
invalid_uri: ha de ser una URI válid.
relative_uri: ha de ser una URI absoluta.
secured_uri: ha de ser una URI HTTPS/SSL.
doorkeeper:
applications:
buttons:
authorize: Autoritzar
cancel: Cancel⋅lar
destroy: Destruir
edit: Editar
submit: Enviar
confirmations:
destroy: Està segur?
edit:
title: Editar aplicació
form:
error: Uuups! Comprovi el formulari
help:
native_redirect_uri: Utilitzi %{native_redirect_uri} per a proves locals
redirect_uri: Utilitzi una línia per URI
scopes: Separi els àmbits amb espais. Deixa-ho en blanc per utilitzar els àmbits per defecte.
index:
callback_url: Callback URL
name: Nom
new: Nova aplicació
title: Les teves aplicacions
new:
title: Nova aplicació
show:
actions: Accions
application_id: Id de la aplicació
callback_urls: Callback urls
scopes: Àmbits
secret: Secret
title: 'Aplicació: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Autoritzar
deny: Desautoritzar
error:
title: Ha ocorregut un error
new:
able_to: Serà capaç de
prompt: La aplicació %{client_name} sol⋅licita tenir accés al teu compte
title: Es requereix autorizació
show:
title: Codi de autorització
authorized_applications:
buttons:
revoke: Revocar
confirmations:
revoke: Està segur?
index:
application: Aplicació
created_at: Creat el
date_format: "%A-%m-%d %H:%M:%S"
title: Les teves aplicacions autoritzades
errors:
messages:
access_denied: El propietari del recurs o servidor de autorizació ha denegat la petició.
credential_flow_not_configured: Les credencials de contrasenya del propietari del recurs han fallat degut a que Doorkeeper.configure.resource_owner_from_credentials està sense configurar.
invalid_client: La autentificación del cliente falló debido o a que es un cliente desconocido o no está incluída la autentificación del cliente o el método de autentificación no está confirmado.
invalid_grant: La concesión de autorización ofrecida es inválida, venció, se revocó, no coincide con la URI de redirección utilizada en la petición de autorización, o fue emitida para otro cliente.
invalid_redirect_uri: La URI de redirección incluida no es válida.
invalid_request: En la petición falta un parámetro necesario o incluye un valor de parámetro no soportado o tiene otro tipo de formato incorrecto.
invalid_resource_owner: Las credenciales del propietario del recurso proporcionado no son válidas, o el propietario del recurso no puede ser encontrado.
invalid_scope: El ámbito pedido es inválido, desconocido o erróneo.
invalid_token:
expired: El identificador de acceso finalizó.
revoked: El identificador de acceso fue revocado.
unknown: El identificador de acceso es inválido.
resource_owner_authenticator_not_configured: El propietario del recurso falló debido a que Doorkeeper.configure.resource_owner_authenticator está sin configurar.
server_error: El servidor de la autorización entontró una condición inesperada que le impidió cumplir con la solicitud.
temporarily_unavailable: El servidor de la autorización es actualmente incapaz de manejar la petición debido a una sobrecarga temporal o un trabajo de mantenimiento del servidor.
unauthorized_client: El cliente no está autorizado a realizar esta petición utilizando este método.
unsupported_grant_type: El tipo de concesión de autorización no está soportado por el servidor de autorización.
unsupported_response_type: El servidor de autorización no soporta este tipo de respuesta.
flash:
applications:
create:
notice: Aplicació creada.
destroy:
notice: Aplicació eliminada.
update:
notice: Aplicació actualitzada.
authorized_applications:
destroy:
notice: Aplicació revocada.
layouts:
admin:
nav:
applications: Aplicacions
oauth2_provider: Proveïdor OAuth2
application:
title: OAuth autorització requerida
scopes:
follow: seguir, bloquejar, desbloquejar i deixar de seguir comptes
read: llegir les dades del teu compte
write: publicar en el teu nom

View File

@ -0,0 +1,49 @@
---
ca:
simple_form:
hints:
defaults:
avatar: PNG, GIF o JPG. Màxim 2MB. Serà escalat a 120x120px
display_name: Màxim 30 caràcters
header: PNG, GIF o JPG. Màxim 2MB. Serà escalat a 700x335px
locked: Requereix que aprovis manualment seguidors i les publicacions seran mostrades només als teus seguidors
note: Màxim 160 caràcters
imports:
data: Arxiu CSV exportat desde una altra instància de Mastodon
labels:
defaults:
avatar: Avatar
confirm_new_password: Confirmar nova contrasenya
confirm_password: Confirmar contrasenya
current_password: Contrasenya actual
data: Informació
display_name: Mostrar nom
email: Direcció de correu electrònic
header: Img. capçalera
locale: Idioma
locked: Fer privat aquest compte
new_password: Nova contrasenya
note: Biografia
otp_attempt: Codi de dos factors
password: Contrasenya
setting_auto_play_gif: Auto-reproducció de GIFs animats
setting_boost_modal: Mostrar finestra de confirmació abans d'un Retoot
setting_default_privacy: Privacitat de publicacions
severity: Severitat
type: Importar tipus
username: Nom d´usuari
interactions:
must_be_follower: Bloquejar notificacions de persones que no et segueixen
must_be_following: Bloquejar notificacions de persones que no segueixes
notification_emails:
digest: Enviar resum de correus electrònics
favourite: Enviar correu electrònic quan algú marqui com a favorit en la teva publicació
follow: Enviar correu electrònic quan algú et segueixi
follow_request: Enviar correu electrònic quan algú sol·liciti seguir-te
mention: Enviar correu electrònic quan algú et mencioni
reblog: Enviar correu electrònic quan algú comparteixi la seva publicació
'no': 'No'
required:
mark: "*"
text: necessari
'yes':