Fix Catalan translation of remote_follow acct (#6476)

This commit is contained in:
Simó Albert i Beltran 2018-02-16 19:15:56 +01:00 committed by Eugen Rochko
parent eb3262b941
commit ffdf0f2ff6

View File

@ -551,7 +551,7 @@ ca:
reblog:
title: "%{name} t'ha retootejat"
remote_follow:
acct: Escriu l'usuari@domini de la persona que vols seguir
acct: Escriu el teu usuari@domini des del qual vols seguir
missing_resource: No s'ha pogut trobar la URL de redirecció necessaria per al compte
proceed: Comença a seguir
prompt: 'Seguiràs a:'