Browse Source

Upload files to 'readme'

pull/4/head
delivered 11 months ago
parent
commit
215d76a617
 1. 195
    readme/tk.md
 2. 195
    readme/tt.md
 3. 195
    readme/ug.md
 4. 195
    readme/xh.md

195
readme/tk.md

@ -0,0 +1,195 @@
# Uly bulut
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/itsreallythatbad.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/telegram/c81238387627b4bfd3dcd60f56d41626.jpg)
---
## “Cloudflare” -ni bes et
| 🖹 | 🖼 |
| --- | --- |
| "The Great Cloudwall" ABŞ-nyň "Cloudflare Inc." kompaniýasydyr. CDN (mazmun gowşuryş ulgamy) hyzmatlaryny, DDoS azaltmak, internet howpsuzlygy we paýlanan DNS (domen ady serweri) hyzmatlaryny hödürleýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflaredearuser.jpg) |
| “Cloudflare” dünýädäki iň uly MITM proksi (ters proksi). “Cloudflare” CDN bazaryndaky paýynyň 80% -den gowragyna eýelik edýär we bulutdan peýdalanýanlaryň sany günsaýyn artýar. Torlaryny 100-den gowrak ýurda ýaýratdylar. “Cloudflare” “Twitter”, “Amazon”, “Apple”, “Instagram”, “Bing” we “Wikipedia” -dan has köp web traffigine hyzmat edýär. “Cloudflare” mugt meýilnama hödürleýär we serwerlerini dogry sazlamagyň ýerine köp adam ony ulanýar. Amatlylykdan gizlinlik söwdasy etdiler. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfmarketshare.jpg) |
| “Cloudflare” serhet gözegçilik gullugy ýaly hereket edip, gelip çykyş web serweriniň arasynda otyr. Saýlanan ýeriňize birigip bilmersiňiz. “Cloudflare” -e birikýärsiňiz we ähli maglumatlaryňyz şifrlenýär we uçuşda berilýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/border_patrol.jpg) |
| Gelip çykyşy web serwer dolandyryjysy, "Cloudflare" agentine "web eýeçiligine" kimiň girip biljekdigini we "çäklendirilen meýdany" kesgitläp biljekdigini kesgitlemäge rugsat berdi. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/usershoulddecide.jpg) |
| Dogry surata göz aýlaň. “Cloudflare” diňe erbet adamlary bloklaýar diýip pikir edersiňiz. “Cloudflare” elmydama onlaýn (hiç haçan aşak düşmäň) diýip pikir edersiňiz. Kanuny botlar we gözlegçiler web sahypaňyzy indeksirläp biler diýip pikir edersiňiz. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howcfwork.jpg) |
| Emma bu asla dogry däl. “Cloudflare” bigünä adamlary sebäpsiz petikleýär. “Cloudflare” aşak düşüp biler. “Cloudflare” kanuny botlary bloklaýar. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdowncfcom.jpg) |
| Islendik hosting hyzmaty ýaly, “Cloudflare” hem kämil däl. Gelip çykyş serweri gowy işlese-de bu ekrany görersiňiz. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdown2019.jpg) |
| “Cloudflare” -iň 100% iş wagty bar öýdýärsiňizmi? “Cloudflare” -iň näçe gezek aşak düşýändigini bilmeýärsiňiz. “Cloudflare” aşak düşse, müşderiňiz web sahypaňyza girip bilmez. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflareinternalerror.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/cloudflareoutage-2020.jpg) |
| Bu, Hytaýyň Beýik Firewall-yna salgylanyp, köp adamy web mazmunyny görmekden (ýagny Hytaýyň materiginde ýaşaýanlaryň hemmesi we daşarky adamlar) şol bir wagtyň özünde düýpgöter başga bir web görmäge täsir etmeýänler bilen deňeşdirip boljak bir işi ýerine ýetirýär , "tank adamynyň" şekili we "Týananmen meýdanyndaky protestleriň" taryhy ýaly senzurasyz web. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflarechina.jpg) |
| “Cloudflare” uly güýje eýe. Bir nukdaýnazardan, ahyrky ulanyjynyň ahyrky görýän zatlaryna gözegçilik edýärler. “Cloudflare” sebäpli web sahypasyna girmegiňiz gadagan edilýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/onemorestep.jpg) |
| “Cloudflare” senzura üçin ulanylyp bilner. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/accdenied.jpg) |
| “Cloudflare” -iň bot diýip pikir edip biljek kiçijik brauzerini ulanýan bolsaňyz, “bulutly” web sahypasyny görüp bilmersiňiz (sebäbi köp adam ulanmaýar). | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfublock.jpg) |
| Javascript-i açmazdan, bu çozuşly "brauzer barlagyndan" geçip bilmersiňiz. Bu gymmatly ömrüňiziň bäş (ýa-da has köp) sekuntyny ýitirmekdir. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsjsck.jpg) |
| “Cloudflare” şeýle hem Google, Yandex, Yacy we API müşderileri ýaly kanuny robotlary/gözlegçileri awtomatiki usulda bloklaýar. “Cloudflare” kanuny gözleg botlaryny döwmek niýeti bilen “aýlanyp geçýän bulutlar” jemgyýetine işjeň gözegçilik edýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cftestgoogle.jpg) |
| “Cloudflare”, internet baglanyşygy pes bolan köp adamyň arkasyndaky web sahypalaryna girmeginiň öňüni alýar (mysal üçin, 7+ gatlak NAT gatlagynyň arkasynda bolup biler ýa-da birmeňzeş IP paýlaşyp biler, mysal üçin köpçülige açyk Wifi), köp sanly CAPTCHA-lary çözmese. Käbir ýagdaýlarda Google-ny kanagatlandyrmak üçin 10-30 minut gerek bolar. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/googlerecaptcha.jpg) |
| “Cloudflare” 2020-nji ýylda “Google” -yň “Recaptcha” -dan “hCaptcha” -a geçdi, sebäbi Google ulanmak üçin töleg almak isleýär. “Cloudflare” şahsy durmuşyňyza üns berýändiklerini aýtdy ("bu gizlinlik meselesini çözmäge kömek edýär"), ýöne bu ýalan. Bularyň hemmesi pul hakda. "hCaptcha web sahypalaryna botlary we beýleki hyýanatçylykly görnüşleri bloklamak bilen bu islege hyzmat edip pul gazanmaga mümkinçilik berýär" <br> Ulanyjynyň nukdaýnazaryndan bu kän bir üýtgemeýär. Siz muny çözmäge mejbur bolýarsyňyz. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fedup_fucking_hcaptcha.jpg) |
| “Cloudflare” tarapyndan her gün köp adam we programma üpjünçiligi petiklenýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsnote.jpg) |
| “Cloudflare” dünýädäki köp adamy gaharlandyrýar. Sanawa göz aýlaň we sahypaňyzda “Cloudflare” -ni kabul etmegiň ulanyjy tejribesi üçin peýdalydygyny pikir ediň. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsstream.jpg) |
| Islän zadyňyzy edip bilmeýän bolsaňyz, internetiň maksady näme? Web sahypaňyza girýänleriň köpüsi, web sahypasyny ýükläp bilmeýän bolsa, başga sahypalary gözlär. Haýsydyr bir gelýänleri petiklemeýän bolmagyňyz mümkin, emma “Cloudflare” -niň deslapky gorag diwary köp adamy petiklemek üçin ýeterlikdir. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsdroid.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/omsappl.jpg) |
| Javascript we Cookies-i açmazdan, kapçany çözmegiň usuly ýok. “Cloudflare” sizi tanamak üçin brauzer goluny döretmek üçin ulanýar. “Cloudflare”, sahypa göz aýlamagy dowam etdirip biljekdigiňizi kesgitlemek üçin şahsyýetiňizi bilmelidir. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1010bsig.jpg) |
| Tor ulanyjylary we VPN ulanyjylary hem “Cloudflare” -iň pidasy. Iki çözgüt hem öz ýurdy/korporasiýasy/tor syýasaty sebäpli senzurasyz interneti alyp bilmeýän ýa-da şahsy durmuşyny goramak üçin goşmaça gatlak goşmak isleýän köp adam tarapyndan ulanylýar. “Cloudflare” şol adamlara utançsyz hüjüm edýär, proksi çözgüdini öçürmäge mejbur edýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn2.jpg) |
| Tor şu wagta çenli synap görmedik bolsaňyz, Tor brauzerini göçürip alyp, halaýan web sahypalaryňyza girmegiňizi maslahat berýäris. (maslahat: Bank web sahypaňyza ýa-da hökümet web sahypasyna girmäň, ýogsam hasabyňyzy bellärler. Şol web sahypalary üçin VPN ulanyň.) | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn.jpg) |
| "Tor bikanun! Tor ulanyjylary jenaýatçy! Tor erbet!" Diýmek isläp bilersiňiz. No.ok. Tor hakda telewizorda öwrenip bilersiňiz, Tor garaňky torlara göz aýlamak we ýarag, neşe ýa-da pornografiýa söwdasy üçin ulanylyp bilner. Aboveokardaky aýdylanlar, şular ýaly zatlary satyn alyp boljak bazar web sahypasynyň köpdügine garamazdan, bu sahypalar köplenç klarnetde-de bolýar. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whousetor.jpg) |
| Tor ABŞ goşuny tarapyndan işlenip düzüldi, ýöne häzirki Tor Tor taslamasy tarapyndan işlenip düzüldi. Tor ulanýan geljekki dostlaryňyzy goşmak bilen köp adam we guramalar bar. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzda “Cloudflare” ulanýan bolsaňyz, hakyky adamlary petikleýärsiňiz. Potensial dostlugy we işewürlik şertnamasyny ýitirersiňiz. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iusetor_alith.jpg) |
| Şeýle hem, olaryň DNS hyzmaty, 1.1.1.1, ulanyjylary "Cloudflare" -iň eýeçiligindäki galp IP adresi, "127.0.0.x" ýaly ýerlihost IP-lerini yzyna gaýtarmak ýa-da hiç zat yzyna gaýtarmak arkaly ulanyjylary süzýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1016.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/cferr1016sp.jpg) |
| “Cloudflare DNS”, ýasama DNS jogaplary sebäpli smartfon programmasyndan kompýuter oýnuna onlaýn programma üpjünçiligini hem döwýär. “Cloudflare DNS” käbir bank web sahypalaryny sorap bilmeýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdnsprob.jpg) <br>!/media/branch/master/image/dnsfailtest.jpg) |
| Ine, şu ýerde pikir edip bilersiňiz: <br> "Tor ýa-da VPN ulanamok, näme üçin alada etmeli?" <br> "Cloudflare marketingine ynanýaryn, näme üçin alada etmeli" <br> "Meniň web sahypam https näme üçin alada etmeli? "| ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/annoyed.jpg) |
| “Cloudflare” ulanýan web sahypasyna girseňiz, maglumatlaryňyzy diňe web sahypasynyň eýesine däl, “Cloudflare” -e hem paýlaşýarsyňyz. Ters proksi şeýle işleýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prism_gfe.jpg) |
| TLS traffigini açarsyz seljermek mümkin däl. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelp204144518.jpg) |
| “Cloudflare” çig parol ýaly ähli maglumatlaryňyzy bilýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelpforum.jpg) |
| “Cloudbeed” islendik wagt bolup biler. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfbloghtmledit.jpg) |
| “Cloudflare” -iň https-i hiç wagt soňy däl. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/sniff2.gif) |
| “Cloudflare”, şeýle hem 3 harply agentlik bilen maglumatlaryňyzy paýlaşmak isleýärsiňizmi? | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfstrengthdata.jpg) |
| Internet ulanyjysynyň onlaýn tertibi hökümetiň we uly tehnologiýa kompaniýalarynyň satyn almak isleýän "önümi". | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/federalinterest.jpg) |
| ABŞ-nyň Içeri howpsuzlyk ministrligi: <br> "Maglumatlaryňyzyň näderejede gymmatdygyny bilýärsiňizmi? Bu maglumatlary bize satmagyň ýoly barmy?" | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/dhssaid.jpg) |
| “Cloudflare” şeýle hem “Cloudflare Warp” atly mugt VPN hyzmatyny hödürleýär. Ony ulansaňyz, ähli smartfonyňyz (ýa-da kompýuteriňiz) birikmeleri “Cloudflare” serwerlerine iberilýär. “Cloudflare” haýsy web sahypasyny okandygyňyzy, haýsy teswir ýazandygyňyzy, kim bilen gürleşendigiňizi we ş.m. bilip biler. Siz ähli maglumatlaryňyzy “Cloudflare” -e meýletin berýärsiňiz. "Degişýärsiňizmi?" Cloudflare howpsuz "diýip pikir edýän bolsaňyz. soň VPN-iň nähili işleýändigini öwrenmeli. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howvpnwork.jpg) |
| Cloudflare, VPN hyzmatynyň internetiňizi çaltlaşdyrýandygyny aýtdy. Vöne VPN internet birikmäňizi bar bolan birikmäňizden has haýal edýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/notfastervpn.jpg) |
| PRISM skandaly hakda eýýäm bilýän bolmagyňyz mümkin. AT&T NSA-a gözegçilik üçin ähli internet maglumatlaryny göçürmäge mümkinçilik berýär. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prismattnsa.jpg) |
| NSA-da işleýärsiňiz diýeliň we her bir raýatyň internet profilini isleýärsiňiz. Olaryň köpüsiniň “Cloudflare” -e gözi bilen ynanýandyklaryny we kompaniýanyň serwer birikmesine (SSH/RDP), şahsy web sahypasyna, söhbetdeşlik web sahypasyna, forum web sahypasyna, bank web sahypasyna, ätiýaçlandyryş web sahypasyna, gözleg motoryna, gizlin agzasyna proksi etmek üçin diňe bir merkezleşdirilen şlýuzdan peýdalanýandygyny bilýärsiňiz. - diňe web sahypasy, auksion web sahypasy, söwda, wideo web sahypasy, NSFW web sahypasy we bikanun web sahypasy. Şeýle hem, Cloudflare-iň DNS hyzmatyny ("1.1.1.1") we VPN hyzmatyny ("Cloudflare Warp") "Howpsuz! Çalt! Has gowy!" Üçin ulanýandygyny bilýärsiňiz. internet tejribesi. Ulanyjynyň IP adresi, brauzer barmak yzy, gutapjyklar we RAY-ID bilen birleşdirmek, nyşanyň onlaýn profilini döretmek üçin peýdaly bolar. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/edw_snow.jpg) |
| Olaryň maglumatlaryny isleýärsiňiz. Näme ederdiň? | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/nsaslide_prismcorp.gif) |
### “Cloudflare” bal balydyr.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/honeypot.gif)
### Hemmeler üçin mugt bal. _Bir setirler birikdirildi.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iminurtls.jpg)
### Cloudflare ulanmaň.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/shadycloudflare.jpg)
### Interneti merkezden daşlaşdyrmak.
![](surat/cfisnotanoption.jpg)
---
## Indiki sahypa dowam etmegiňizi haýyş edýäris: "[Cloudflare Ethics](../README_ethics.md)"
---
<jikme-jiklikler>
<gysgaça mazmun> _ basyň
## Maglumat we has giňişleýin maglumat
</summary>
Bu ammar, Tor ulanyjylaryny we beýleki CDN-leri bloklaýan "_ The Great Cloudwall_" -yň arkasyndaky web sahypalarynyň sanawy.
** Maglumat **
* [Cloudflare Inc.](../cloudflare_inc/)
* [“Cloudflare” ulanyjylary](../cloudflare_users/)
* [“Cloudflare Domain”](../cloudflare_users/domenler/)
* [“Cloudflare” däl CDN ulanyjylary](../not_cloudflare/)
* [Anti-Tor ulanyjylary](../anti-tor_users/)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/goodorbad.jpg)
**Köp maglumat**
* [README-iň gysga wersiýasy](../README_short.md) [Robin Wils](https://linuxrocks.online/@RMW)
* Bu README.md-iň näme üçin köp suratynyň bardygyny sorap bilersiňiz. Shortokardaky gysga wersiýada suratlar az.
* [Köp adam sahypadaky sözleriň diňe 20-28% -ini okaýar](https://movableink.com/blog/29-incredible-stats-that-prove-the-power-of-visual-marketing/).
* [Mif katalogy](../myth_catalog.md)
* [The Great Cloudwall](makala.txt) [jenap Jeff Kliff](https://shitposter.club/users/jeffcliff)
* Göçürip alyň: PDF [şu ýerde](../pdf/2019-The_Great_Cloudwall.pdf), ePUB [şu ýerde](../pdf/2019-Jeff_Cliff_The_Great_Cloudwall.epub)
* Asyl e-kitap (ePUB), CC0 materialynyň awtorlyk hukuklarynyň bozulmagy sebäpli BookRix GmbH tarapyndan pozuldy.
* [Padlock nyşany w MITM-ed tarapyndan döredilen ygtybarly SSL birikmesini görkezýär](https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=831835)
* [Global işjeň garşydaş “Cloudflare” -ni bloklaň](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351) nym-zona
* Bilet köp gezek weýran edildi.
* [Tor Taslamasy] tarapyndan öçürildi (https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-Maý/000098.html). Seret [bilet 34175](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175).
* Iň soňky [arhiw bileti 24351](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Cloudflare bilen baglanyşykly mesele](https://github.com/privacytoolsIO/privacytools.io/issues/374#issuecomment-460077544) libBletchley
* Öňler “Cloudflare” -ni ulanýardylar. CF-tor goşuldy, ýöne [aýyrdy](https://github.com/privacytools/privacytools.io/pull/1804).
* [“Cloudflare Watch”) (http://www.crimeflare.org:82/)
* [Tankyt we jedeller](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies) Wikipediýa
* [Internete gözegçilik etmek, merkezleşdirmek we senzura etmek üçin uruşda ýene bir möhüm gün.](https://www.reddit.com/r/privacy/comments/b8dptl/another_landmark_day_in_the_war_to_control/) TheGoldenGoose8888
* [Diňe bir hyzmata bil baglamagyň zyýany](https://twitter.com/w3Nicolas/status/1134529316904153089) ([DO CF](https://www.digwebinterface.com/?hostnames=ns1.digitalocean.com % 0D% 0Ans2.digitalocean.com% 0D% 0Ans3.digitalocean.com% 0D% 0Awww.digitalocean.com & type = A & ns = çözüji & useresolver = 8.8.4.4 & nameservers =))
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/watcloudflare.jpg)
</details>
---
<jikme-jiklikler>
<gysgaça mazmun> _ basyň
## Sen näme edip bilýärsiñ?
</summary>
* [Maslahat berilýän hereketleriň sanawyny okaň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň](../what-to-do.md)
* [Beýleki ulanyjynyň sesini okaň we pikirleriňizi ýazyň](../PEOPLE.md)
* [Ansero](https://ansero.wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)) ýa-da [Crimeflare \ #Searf] wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([arassalaýyş](https://crimeflare.eu.org/)).
* [Domen sanawyny täzeläň: Görkezmeleriň sanawy](görkezmeler.md).
* [“Cloudflare” ýa-da taslama bilen baglanyşykly wakany taryhda goşuň](TARYHY.md).
* Täze [Gural/skript](gural/) synap görüň.
* Ine, okamak üçin käbir [PDF/ePUB](../pdf/).
---
### Galp hasaplar hakda
Jenaýat işi, resmi kanallarymyzy görkezýän galp hasaplaryň bardygyny bilýär, Twitter, Facebook, Patreon, OpenCollective, obalar we ş.m.
** Hiç haçan e-poçtaňyzy soramaýarys.
Biz hiç haçan adyňyzy soramaýarys.
Hiç haçan şahsyýetiňizi soramaýarys.
Hiç haçan ýerleşýän ýeriňizi soramaýarys.
Haýyr-sahawatyňyzy hiç haçan soramaýarys.
Hiç haçan synyňyzy soramaýarys.
Sosial mediýada yzarlamagyňyzy hiç haçan haýyş etmeýäris.
Sosial mediýaňyzdan hiç haçan soramaýarys. **
# AKAL .YŞ HASABATLARA ynanmaň.
---
![](surat/wtfcf.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsirl.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whydoihavetosolveacaptcha.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fixthedamn.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/imnotarobot.jpg)
</details>
---
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_lb.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_dz.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_jb.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_ial.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_eptg.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/eastdakota_1273277839102656515.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/stopcf.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/peopledonotthink.jpg)

195
readme/tt.md

@ -0,0 +1,195 @@
# Зур болыт
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/itsreallythatbad.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/telegram/c81238387627b4bfd3dcd60f56d41626.
---
## Cloudflare-ны туктатыгыз
| 🖹 | 🖼 |
| --- | --- |
| "Зур Cloudwall" - АКШ компаниясе Cloudflare Inc. Ул CDN (эчтәлек җибәрү челтәре) хезмәтләрен, DDoS йомшарту, Интернет куркынычсызлыгы, таратылган DNS (домен исеме серверы) хезмәтләрен күрсәтә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflaredearuser.jpg) |
| Cloudflare - дөньядагы иң зур MITM прокси (кире прокси). Cloudflare CDN базар өлешенең 80% тан артык өлешенә ия һәм болыт утларын кулланучылар саны көннән-көн арта. Алар челтәрен 100 дән артык илгә киңәйттеләр. Cloudflare Твиттер, Амазонка, Алма, Инстаграм, Bing & Википедиягә караганда күбрәк веб-трафикка хезмәт күрсәтә. Cloudflare бушлай план тәкъдим итә һәм күпләр аны серверларын дөрес конфигурацияләү урынына кулланалар. Алар уңайлыклардан хосусыйлык белән сәүдә иттеләр. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfmarketshare.jpg) |
| Cloudflare сезнең белән веб-сервер арасында утыра, чик патруле агенты кебек. Сез сайлаган юнәлешкә тоташа алмыйсыз. Сез Cloudflare белән тоташасыз һәм барлык мәгълүматларыгыз шифрлана һәм чебенгә бирелә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/border_patrol.jpg) |
| Веб-сервер администраторы агентка - Cloudflare - аларның "веб-милегенә" кем керә алуын һәм "чикләнгән мәйданны" билгеләргә рөхсәт бирде. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/usershoulddecide.jpg) |
| Дөрес рәсемгә карагыз. Cloudflare начар кешеләрне генә блоклый дип уйлыйсыз. Cloudflare гел онлайнда дип уйлыйсыз (беркайчан да төшмәгез). Сез легитим ботлар һәм крейлерлар сезнең вебсайтны индексацияли алыр дип уйлыйсыз. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howcfwork.jpg) |
| Ләкин бу бөтенләй дөрес түгел. Cloudflare гаепсез кешеләрне сәбәпсез блоклый. Болыт утлары төшәргә мөмкин. Cloudflare легит ботларны блоклый. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdowncfcom.jpg) |
| Төрле хостинг хезмәте кебек, Cloudflare да камил түгел. Чыгыш серверы яхшы эшләсә дә, сез бу экранны күрерсез. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdown2019.jpg) |
| Cloudflare 100% эш вакыты бар дип уйлыйсызмы? Cloudflare ничә тапкыр төшүен сез белмисез. Cloudflare төшсә, сезнең клиент сезнең вебсайтка керә алмый. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflareinternalerror.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/cloudflareoutage-2020.jpg) |
| Бу Кытайның Бөек Firewall'ына сылтама белән атала, ул чагыштырмача эшне веб-эчтәлекне күрүдән фильтрлау буенча эш башкара (ягъни Кытайның материкларында һәм чит ил кешеләре), шул ук вакытта бөтенләй башка веб карау тәэсире булмаган кешеләр. , "танк кешесе" образы һәм "Тяньянмен мәйданы протестлары" тарихы кебек цензурасыз веб. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflarechina.jpg) |
| Cloudflare зур көчкә ия. Ниндидер мәгънәдә, алар соңгы кулланучы күргәнне контрольдә тоталар. Cloudflare аркасында сезгә вебсайтны карау тыела. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/onemorestep.jpg) |
| Cloudflare цензура өчен кулланылырга мөмкин. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/accdenied.jpg) |
| Cloudflare аны бот дип уйларга мөмкин булган кечкенә браузерны куллансагыз, сез болытлы утлы сайтны карый алмыйсыз (чөнки аны күп кеше кулланмый). | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfublock.jpg) |
| Сез бу инвазив "браузер тикшерүен" Javascript кушмыйча уза алмыйсыз. Бу сезнең кыйммәтле тормышыгызның биш (яки күбрәк) секундын әрәм итү. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsjsck.jpg) |
| Cloudflare шулай ук ​​Google, Yandex, Yacy, API клиентлары кебек легитим роботларны/крейлерларны автоматик рәвештә блоклый. Cloudflare легаль тикшеренү ботларын сындыру нияте белән "әйләнеп узучы болыт" җәмгыятен актив рәвештә күзәтә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cftestgoogle.jpg) |
| Cloudflare шулай ук ​​начар интернет тоташуы булган күп кешеләргә аның артындагы вебсайтларга керергә комачаулый (мәсәлән, алар 7+ катлам артында булырга мөмкин яки бер үк IP бүлешергә мөмкин, мәсәлән, ачык Wifi), алар берничә рәсем CAPTCHA'ны чишмәсәләр. Кайбер очракларда Google-ны канәгатьләндерү өчен 10-30 минут вакыт кирәк булачак. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/googlerecaptcha.jpg) |
| 2020-нче елда Cloudflare Google'ның Recaptcha'тан hCaptcha'ка күчә, чөнки Google аны куллану өчен түләргә тели. Cloudflare сезгә сезнең хосусыйлыгыгыз турында кайгыртулары турында әйтте ("бу хосусыйлык проблемаларын чишәргә ярдәм итә"), ләкин бу ялган. Барысы да акча турында. "hCaptcha вебсайтларга ботларга һәм башка хокук бозуларга блок биреп, бу таләпне тәэмин итү өчен акча эшләргә мөмкинлек бирә" <br> Кулланучылар күзлегеннән караганда, бу күп үзгәрми. Сез аны чишәргә мәҗбүр буласыз. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fedup_fucking_hcaptcha.jpg) |
| Күпчелек кеше һәм программа тәэминаты Cloudflare тарафыннан көн саен блоклана. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsnote.jpg) |
| Cloudflare бөтен дөнья кешеләрен рәнҗетә. Исемлеккә күз салыгыз һәм Cloudflare-ны сайтыгызда куллану кулланучылар тәҗрибәсе өчен яхшымы-юкмы дип уйлагыз. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsstream.jpg) |
| Сез теләгәнне эшли алмасагыз, Интернетның максаты нинди? Сезнең вебсайтка керүчеләрнең күбесе веб-битне йөкли алмасалар, башка битләрне эзләячәкләр. Сез килүчеләрне блокламыйсыз, ләкин Cloudflare'ның демократик саклагычлары күп кешеләрне тыяр өчен җитәрлек. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsdroid.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/omsappl.jpg) |
| Javascript һәм Cookies'ны рөхсәт итмичә капчаны чишү мөмкинлеге юк. Cloudflare аларны танып белү өчен браузер имзасы ясау өчен куллана. Cloudflare сайтны карауны дәвам итәр өчен сезнең шәхесегезне белергә тиеш. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1010bsig.jpg) |
| Tor кулланучылары һәм VPN кулланучылары шулай ук ​​Cloudflare корбаны. Ике чишелешне дә үз илләре/корпорациясе/челтәр политикасы аркасында цензурасыз интернет ала алмаган яки шәхси тормышын саклау өчен өстәмә катлам өстәргә теләгән кешеләр куллана. Cloudflare оятсыз рәвештә ул кешеләргә һөҗүм итә, аларны прокси чишелешен сүндерергә мәҗбүр итә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn2.jpg) |
| Әгәр дә сез бу мизгелгә кадәр Торны сынап карамасагыз, без сезне Tor браузерын йөкләргә һәм яраткан вебсайтларга керергә тәкъдим итәбез. . ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn.jpg) |
| Сез "Тор законсыз! Тор кулланучылары җинаятьче! Тор начар!" Дип әйтергә теләрсез. No.к. Сез Тор турында телевизордан белә аласыз, Тор караңгы челтәрне карау һәм мылтыклар, наркотиклар яки порнография сәүдә итү өчен кулланыла ала. Aboveгарыда әйтелгәннәр дөрес булса, сез мондый әйберләрне сатып ала алырлык бик күп базар сайты бар, ул сайтлар еш кына кларнетта да күренә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whousetor.jpg) |
| Тор АКШ армиясе тарафыннан эшләнгән, ләкин хәзерге Tor Тор проекты белән эшләнгән. Торны кулланган кешеләр һәм оешмалар бик күп, сезнең булачак дусларыгыз да бар. Шулай итеп, сез үзегезнең сайтта Cloudflare кулланасыз икән, сез чын кешеләрне блоклыйсыз. Сез потенциаль дуслыкны һәм бизнес килешүен югалтачаксыз. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iusetor_alith.jpg) |
| Theirәм аларның DNS сервисы, 1.1.1.1, шулай ук ​​кулланучыларны Cloudflare карамагындагы ялган IP адресны, "127.0.0.x" кебек локальхост IP-ны кире кайтарып, яки бернәрсә дә кире кайтармыйча фильтрлый. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1016.jpg) <br>![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1016sp.jpg) |
| Cloudflare DNS шулай ук ​​ялган DNS җаваплары аркасында смартфон кушымтасыннан компьютер уенына онлайн программаларны өзә. Cloudflare DNS кайбер банк сайтларын сорый алмый. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdnsprob.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/dnsfailtest.jpg) |
| Hereәм монда сез уйларга мөмкин, <br> "Мин Tor яки VPN кулланмыйм, нигә мин кайгыртырга тиеш?" <br> "Мин Cloudflare маркетингына ышанам, нигә миңа кайгыртырга кирәк" "| ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/annoyed.jpg) |
| Cloudflare кулланган вебсайтка керсәгез, сез үз мәгълүматыгызны вебсайт хуҗасына гына түгел, Cloudflare белән дә бүлешәсез. Кире прокси шулай эшли. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prism_gfe.jpg) |
| TLS трафигын шифрламыйча анализлау мөмкин түгел. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelp204144518.jpg) |
| Cloudflare чимал серсүз кебек барлык мәгълүматларны белә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelpforum.jpg) |
| Cloudbeed теләсә кайсы вакытта булырга мөмкин. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfbloghtmledit.jpg) |
| Cloudflare'ның https беркайчан да бетми. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/sniff2.gif) |
| Сез үзегезнең мәгълүматны Cloudflare, шулай ук ​​3 хәрефле агентлык белән бүлешергә телисезме? | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfstrengthdata.jpg) |
| Интернет кулланучының онлайн профиле - хөкүмәт һәм эре технология компанияләре сатып алырга теләгән "продукт". | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/federalinterest.jpg) |
| АКШ Милли Куркынычсызлык Департаменты әйтте: <br> "Сездә булган мәгълүматның никадәр кыйммәт икәнлеген беләсезме? Безгә бу мәгълүматны сату ысулы бармы?" | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/dhssaid.jpg) |
| Cloudflare шулай ук ​​"Cloudflare Warp" дип аталган бушлай VPN хезмәтен тәкъдим итә. Әгәр дә сез аны куллансагыз, бөтен смартфон (яки компьютер) тоташулары Cloudflare серверларына җибәрелә. Cloudflare кайсы вебсайтны укыганыгызны, нинди аңлатма урнаштырганыгызны, кем белән сөйләшкәнегезне белә ала. Сез Cloudflare'ка бөтен мәгълүматыгызны ирекле бирәсез. "Син шаярасыңмы? Cloudflare куркынычсыз." аннары сезгә VPNның ничек эшләвен белергә кирәк. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howvpnwork.jpg) |
| Cloudflare аларның VPN хезмәте сезнең интернетны тиз итә, диде. Ләкин VPN сезнең интернетка тоташуыгызны хәзерге тоташуга караганда әкренрәк итә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/notfastervpn.jpg) |
| Сез PRISM җәнҗалы турында белә аласыз. Дөрес, AT&T NSAга күзәтү өчен барлык интернет мәгълүматларын күчерергә мөмкинлек бирә. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prismattnsa.jpg) |
| Әйтик, сез NSAда эшлисез, һәм сез һәр гражданинның интернет профилен телисез. Син беләсең, аларның күбесе Cloudflareга сукыр ышаналар һәм аны кулланалар - бер үзәкләштерелгән шлюз - компания серверына тоташу (SSH/RDP), шәхси сайт, чат сайты, форум сайты, банк сайты, иминият сайты, эзләү системасы, яшерен әгъза. - бердәнбер сайт, аукцион сайты, кибет, видео сайт, NSFW сайты, һәм законсыз сайт. Сез шулай ук ​​Cloudflare'ның DNS сервисын ("1.1.1.1") һәм VPN сервисын ("Cloudflare Warp") "Куркынычсыз! Тизрәк! Яхшырак!" Өчен кулланганнарын беләсез. Интернет тәҗрибәсе. Аларны кулланучының IP адресы, браузерның бармак эзе, cookies һәм RAY-ID белән берләштерү максатчан онлайн профиль төзү өчен файдалы булачак. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/edw_snow.jpg) |
| Сез аларның мәгълүматларын телисез. Нишләячәксең? | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/nsaslide_prismcorp.gif) |
### Cloudflare - бал корты.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/honeypot.gif)
### Барысы өчен дә бушлай бал. _ Кайбер сызыклар бәйләнгән.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iminurtls.jpg)
### Cloudflare кулланмагыз.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/shadycloudflare.jpg)
### Интернетны үзәкләштерү.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfisnotanoption.jpg)
---
## Зинһар, киләсе биткә дәвам итегез: "[Cloudflare Ethics](../README_ethics.md)"
---
<детальләр>
<йомгаклау> _ миңа басыгыз
## Мәгълүматлар һәм күбрәк мәгълүмат
</summary>
Бу склад - "Зур Cloudwall_" артында торучы веб-сайтлар исемлеге, Tor кулланучыларын һәм башка CDNларны блоклый.
** Мәгълүмат **
* [Cloudflare Inc.](../cloudflare_inc/)
* [Cloudflare кулланучылары](../cloudflare_users/)
* [Cloudflare доменнары](../cloudflare_users/доменнар/)
* [Cloudflare булмаган CDN кулланучылары](../not_cloudflare/)
* [Анти-Тор кулланучылары](анти-тор_усерлар/)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/goodorbad.jpg)
** Күбрәк мәгълүмат **
* [README'ның кыска версиясе](../README_short.md) [Робин Вилс](https://linuxrocks.online/@RMW)
* Ни өчен бу README.md рәсемнәре күп дип сорарга теләрсез. Кыска версия өстендә рәсемнәр азрак.
* [Күпчелек кеше биттәге сүзләрнең 20-28% гына укый](https://movableink.com/blog/29-incredible-stats-that-prove-the-power-of-visual-marketing/).
* [Миф каталогы](../myth_catalog.md)
* [Зур Cloudwall](article.txt) [әфәнде. Джефф Клифф](https://shitposter.club/users/jeffcliff)
* Күчереп алу: PDF [монда](../pdf/2019-The_Great_Cloudwall.pdf), ePUB [монда](../pdf/2019-Jeff_Cliff_The_Great_Cloudwall.epub)
* Оригиналь электрон китап (ePUB) BookRix GmbH тарафыннан CC0 материалының авторлык хокукларын бозуы аркасында бетерелде.
* [Падлок иконасы w MITM-ed урнаштырылган куркынычсыз SSL тоташуын күрсәтә](https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=831835) Аноним
* [Глобаль Актив Дошман Cloudflare блоклагыз](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351) nym-zone
* Билет күп тапкыр вандализацияләнде.
* [Тор проекты] бетерелде (https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-May/000098.html). Карагыз [билет 34175](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175).
* Соңгы [архив билеты 24351](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Cloudflare белән проблема](https://github.com/privacytoolsIO/privacytools.io/issues/374#issuecomment-460077544) libBletchley
* Алар элек Cloudflare кулланганнар. CF-тор өстәлде, ләкин [бетерелде](https://github.com/privacytools/privacytools.io/pull/1804).
* [Cloudflare Watch](http://www.crimeflare.org:82/)
* [Тәнкыйть һәм бәхәсләр](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies) Википедия
* [Интернетны контрольдә тоту, үзәкләштерү һәм цензура белән сугышта тагын бер истәлекле көн.](https://www.reddit.com/r/privacy/comments/b8dptl/another_landmark_day_in_the_war_to_control/) TheGoldenGoose8888
* [Бер хезмәткә генә таянуның кимчелеге](https://twitter.com/w3Nicolas/status/1134529316904153089) ([DO - CF](https://www.digwebinterface.com/?hostnames=ns1.digitalocean.com % 0D% 0Ans2.digitalocean.com% 0D% 0Ans3.digitalocean.com% 0D% 0Awww.digitalocean.com & type = A & ns = чишүче & useresolver = 8.8.4.4 & nameservers =))
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/watcloudflare.jpg)
</details>
---
<детальләр>
<йомгак> _ миңа басыгыз
## Сез нәрсә эшли аласыз?
</summary>
* [Тәкъдим ителгән чаралар исемлеген укыгыз һәм дусларыгыз белән бүлешегез](../what-to-do.md)
* [Башка кулланучының тавышын укыгыз һәм фикерләрегезне языгыз](../PEOPLE.md)
* [Ансеро](https://ansero.wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)) яки [Crimeflare \ # Search] wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([клирнет](https://crimeflare.eu.org/)).
* [Домен исемлеген яңарту: күрсәтмәләр исемлеге](күрсәтмәләр.md).
* [Cloudflare яки проект белән бәйле вакыйганы тарихка өстәгез](../HISTORY.md).
* Яңа [Корал/Скрипт](корал/) сынап карагыз.
* Менә кайбер [PDF/ePUB](../pdf/) укырга.
---
### Ялган счетлар турында
Crimeflare безнең рәсми каналларны күрсәтүче ялган аккаунтларның барлыгы турында белә, Твиттер, Facebook, Патрон, OpenCollective, Авыллар һ.б.
** Без сезнең электрон почтагызны беркайчан да сорамыйбыз.
Без беркайчан да исемеңне сорамыйбыз.
Без беркайчан да сезнең шәхесегезне сорамыйбыз.
Без сезнең урыныгызны беркайчан да сорамыйбыз.
Без сезнең иганәгезне беркайчан да сорамыйбыз.
Без сезнең рецензияне беркайчан да сорамыйбыз.
Без сездән беркайчан да социаль медиага иярүегезне сорамыйбыз.
Без сезнең социаль медиадан беркайчан да сорамыйбыз. **
# ЯЛГАН Хисапларга ышанмагыз.
---
![](рәсем/wtfcf.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsirl.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whydoihavetosolveacaptcha.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fixthedamn.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/imnotarobot.jpg)
</details>
---
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_lb.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_dz.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_jb.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_ial.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_eptg.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/eastdakota_1273277839102656515.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/stopcf.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/peopledonotthink.jpg)

195
readme/ug.md

@ -0,0 +1,195 @@
# The Great Cloudwall
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/itsreallythatbad.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/telegram/c81238387627b4bfd3dcd60f56d41626.jpg)
---
## Cloudflare نى توختىتىڭ
| 🖹 | 🖼 |
| --- | --- |
| «Great Cloudwall» بولسا ئامېرىكا شىركىتى Cloudflare Inc. ئۇ CDN (مەزمۇن يەتكۈزۈش تورى) مۇلازىمىتى ، DDoS نى ئازايتىش ، تور بىخەتەرلىكى ۋە تارقىتىلغان DNS (تور نامى مۇلازىمېتىرى) مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflaredearuser.jpg) |
| Cloudflare دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ MITM ۋاكالەتچىسى (تەتۈر ۋاكالەتچى). Cloudflare نىڭ CDN بازار ئۈلۈشىنىڭ% 80 تىن كۆپرەكى بار ، بۇلۇت بۇلۇت ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ سانى كۈندىن-كۈنگە كۆپىيىۋاتىدۇ. ئۇلار تورىنى 100 دىن ئارتۇق دۆلەتكە كېڭەيتتى. Cloudflare Twitter ، ئامازون ، ئالما ، Instagram ، Bing ۋە Wikipedia دىن كۆپ تور ئېقىمىغا مۇلازىمەت قىلىدۇ. Cloudflare ھەقسىز پىلان بىلەن تەمىنلەيدۇ ، نۇرغۇن كىشىلەر مۇلازىمېتىرنى مۇۋاپىق تەڭشەشنىڭ ئورنىغا ئۇنى ئىشلىتىۋاتىدۇ. ئۇلار قۇلايلىقلىقتىن شەخسىي سودا قىلدى. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfmarketshare.jpg) |
| Cloudflare سىز بىلەن ئەسلى توربېكەت ئوتتۇرىسىدا ئولتۇرىدۇ ، چېگرا چارلاش ۋاكالەتچىسىدەك ھەرىكەت قىلىدۇ. ئۆزىڭىز تاللىغان مەنزىلگە ئۇلىنالمايسىز. سىز Cloudflare غا ئۇلىنىۋاتىسىز ، بارلىق ئۇچۇرلىرىڭىز شىفىرلىنىپ ئۇچۇۋاتىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/border_patrol.jpg) |
| ئەسلى توركۆرگۈ باشقۇرغۇچى ۋاكالەتچى - Cloudflare نىڭ كىمنىڭ «تور مۈلكى» نى زىيارەت قىلالايدىغانلىقىنى ۋە «چەكلەنگەن رايون» نى ئېنىقلىشىغا رۇخسەت قىلدى. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/usershoulddecide.jpg) |
| توغرا رەسىمگە قاراڭ. سىز Cloudflare نى پەقەت ناچار كىشىلەرلا توسىدۇ دەپ ئويلايسىز. سىز Cloudflare نى دائىم توردا دەپ ئويلايسىز (ھەرگىز چۈشمەڭ). سىز قانۇنلۇق بوتكا ۋە ئۆمىلەش تور بېكىتىڭىزنى كۆرسەتكۈچ قىلالايدۇ دەپ ئويلايسىز. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howcfwork.jpg) |
| ئەمما بۇلار ئەسلا توغرا ئەمەس. Cloudflare ھېچقانداق سەۋەبسىز بىگۇناھ كىشىلەرنى توسۇۋاتىدۇ. Cloudflare چۈشۈپ كېتىشى مۇمكىن. Cloudflare قانۇنلۇق بوتلارنى توسىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdowncfcom.jpg) |
| ھەرقانداق ساھىبجامال مۇلازىمىتىگە ئوخشاش ، Cloudflare مۇ مۇكەممەل ئەمەس. ئەسلى مۇلازىمېتىر ياخشى ئىشلەۋاتقان تەقدىردىمۇ بۇ ئېكراننى كۆرىسىز. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdown2019.jpg) |
| سىزچە Cloudflare نىڭ ئىشلەش ۋاقتى 100% بارمۇ؟ Cloudflare نىڭ قانچە قېتىم چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى بىلمەيسىز. ئەگەر Cloudflare چۈشۈپ كەتسە ، خېرىدارىڭىز تور بېتىڭىزنى زىيارەت قىلالمايدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflareinternalerror.jpg)/media/branch/master/image/cloudflareoutage-2020.jpg) |
| ئۇ بۇنى جۇڭگونىڭ چوڭ مۇداپىئە تامغا قارىتىپ ئاتايدۇ ، ئۇ نۇرغۇن كىشىلەرنى تور مەزمۇنىنى كۆرۈشتىن سۈزۈش خىزمىتىنى ئىشلەيدۇ (يەنى جۇڭگو چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى كىشىلەر ۋە سىرتتىكى كىشىلەر) ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان تورنى كۆرۈشكە تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ. ، «تانكا ئادەم» نىڭ ئوبرازى ۋە «تيەنئەنمېن مەيدانىدىكى نامايىش» تارىخى قاتارلىق تەكشۈرۈشلەردىن خالىي تور. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflarechina.jpg) |
| Cloudflare ناھايىتى كۈچلۈك كۈچكە ئىگە. مەلۇم مەنىدىن ئېيتقاندا ، ئۇلار ئاخىرقى ئىشلەتكۈچىنىڭ ئاخىرىدا كۆرگەنلىرىنى كونترول قىلىدۇ. Cloudflare سەۋەبىدىن توربېكەتنى زىيارەت قىلىشىڭىزنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/onemorestep.jpg) |
| Cloudflare نى تەكشۈرۈشكە ئىشلىتىشكە بولىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/accdenied.jpg) |
| ئەگەر Cloudflare ئۇنى بوت دەپ ئويلايدىغان كىچىك توركۆرگۈچنى ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز ، بۇلۇتلۇق توربېكەتنى كۆرەلمەيسىز (چۈنكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنى ئىشلەتمەيدۇ). | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfublock.jpg) |
| Javascript نى قوزغىتالماي تۇرۇپ ، بۇ تاجاۋۇزچى «توركۆرگۈ تەكشۈرۈشى» دىن ئۆتەلمەيسىز. بۇ سىزنىڭ قىممەتلىك ھاياتىڭىزنىڭ بەش (ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ) ئىسراپچىلىقى. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsjsck.jpg) |
| Cloudflare يەنە گۇگۇل ، Yandex ، Yacy ۋە API خېرىدارلىرىغا ئوخشاش قانۇنلۇق ماشىنا ئادەم/ئۆمىلەش ماشىنىسىنى ئاپتوماتىك توسىدۇ. Cloudflare قانۇنلۇق تەتقىقات بوتكىسىنى بۇزۇشنى مەقسەت قىلىپ «ئايلىنىپ ئۆتۈش بۇلۇت» مەھەللىسىنى ئاكتىپلىق بىلەن نازارەت قىلماقتا. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cftestgoogle.jpg) |
| Cloudflare ئوخشاشلا تور ئۇلىنىشى ياخشى بولمىغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ كەينىدىكى تور بېكەتلەرنى زىيارەت قىلىشىنى توسىدۇ (مەسىلەن ، ئۇلار بىر قانچە رەسىم CAPTCHAs نى ھەل قىلمىسىلا ، ئۇلار 7+ قەۋەت NAT نىڭ ئارقىسىدا بولۇشى ياكى ئوخشاش IP نى ئورتاقلىشىشى مۇمكىن). بەزى ئەھۋاللاردا ، گۇگۇلنى رازى قىلىشقا 10 مىنۇتتىن 30 مىنۇتقىچە ۋاقىت كېتىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/googlerecaptcha.jpg) |
| 2020-يىلى Cloudflare گۇگۇلنىڭ Recaptcha دىن hCaptcha غا ئۆزگەردى ، چۈنكى گۇگۇل ئىشلىتىش ھەققى ئالماقچى. Cloudflare سىزگە شەخسىي مەخپىيەتلىكىڭىزگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى ئېيتتى («بۇ شەخسىي مەخپىيەتلىكنى ھەل قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ») ، ئەمما بۇ ئېنىقكى يالغان. بۇلارنىڭ ھەممىسى پۇلغا مۇناسىۋەتلىك. "hCaptcha تور بېكەتلەرنىڭ بۇ تەلەپكە مۇلازىمەت قىلىپ پۇل تېپىشىغا يول قويىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بوتكا ۋە باشقا شەكىلدىكى خورلاشلارنى توسىدۇ" <br> ئىشلەتكۈچى نۇقتىسىدىن قارىغاندا ، بۇ ئانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولمايدۇ. سىز ئۇنى ھەل قىلىشقا مەجبۇر بولۇۋاتىسىز. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fedup_fucking_hcaptcha.jpg) |
| نۇرغۇنلىغان ئىنسانلار ۋە يۇمشاق دېتاللار ھەر كۈنى Cloudflare تەرىپىدىن توسۇۋېلىندى. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsnote.jpg) |
| Cloudflare دۇنيادىكى نۇرغۇن كىشىلەرنى بىزار قىلىدۇ. تىزىملىككە قاراپ بېقىڭ ھەمدە تور بېتىڭىزدە Cloudflare نى ئىشلىتىش ئابونتلارنىڭ تەجرىبىسىگە پايدىلىق ياكى ئەمەسلىكىنى ئويلاڭ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsstream.jpg) |
| ئەگەر خالىغىنىڭىزنى قىلالمىسىڭىز تورنىڭ مەقسىتى نېمە؟ تور بېتىڭىزنى زىيارەت قىلغان كۆپىنچە كىشىلەر تور بەتنى يۈكلىيەلمىسە باشقا بەتلەرنىلا ئىزدەيدۇ. سىز ھېچقانداق زىيارەتچىلەرنى توسۇۋالماسلىقىڭىز مۇمكىن ، ئەمما Cloudflare نىڭ سۈكۈتتىكى مۇداپىئە تام نۇرغۇن كىشىلەرنى توسۇۋالىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsdroid.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/omsappl.jpg) |
| Javascript ۋە Cookies نى قوزغىتالمايلا تۇتقۇچنى ھەل قىلىشنىڭ ئامالى يوق. Cloudflare ئۇلارنى ئىشلىتىپ توركۆرگۈ ئىمزا قويىدۇ. Cloudflare تور بېكىتىڭىزنى داۋاملىق زىيارەت قىلىش سالاھىيىتىڭىز بار-يوقلۇقىڭىزنى بىلىش ئۈچۈن سالاھىيىتىڭىزنى بىلىشى كېرەك. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1010bsig.jpg) |
| تور ئىشلەتكۈچىلىرى ۋە VPN ئىشلەتكۈچىلىرىمۇ Cloudflare نىڭ قۇربانى. ھەر ئىككى خىل ھەل قىلىش چارىسى نۇرغۇن كىشىلەر تەرىپىدىن دۆلەت/شىركەت/تور سىياسىتى سەۋەبىدىن تەكشۈرۈلمىگەن تورنى سېتىۋالالمايدىغان ياكى شەخسىي مەخپىيەتلىكىنى قوغداش ئۈچۈن قوشۇمچە قاتلام قوشماقچى بولغان كىشىلەر تەرىپىدىن ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. Cloudflare نومۇسسىزلارچە ئۇ كىشىلەرگە ھۇجۇم قىلىپ ، ئۇلارنى ۋاكالەتچى ھەل قىلىش چارىسىنى تاقاشقا مەجبۇرلايدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn2.jpg) |
| ئەگەر سىز مۇشۇ ۋاقىتقىچە تورنى سىناپ باقمىغان بولسىڭىز ، تور توركۆرگۈنى چۈشۈرۈپ ، ياقتۇرىدىغان تور بەتلىرىڭىزنى زىيارەت قىلىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز. (مەسلىھەت: بانكا تور بېتىڭىزگە ياكى ھۆكۈمەت تور بېتىگە كىرمەڭ ياكى ئۇلار ھېساباتىڭىزنى بايراق قىلىدۇ. ئۇ تور بېكەتلەرگە VPN ئىشلىتىڭ.) | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn.jpg) |
| سىز «تور قانۇنسىز! تور ئىشلەتكۈچىلەر جىنايەتچى! تور ناچار!» دېمەكچى بولۇشىڭىز مۇمكىن. ياق ، سىز توردىن تورنى ئۆگەنگەن بولۇشىڭىز مۇمكىن ، تورنى قاراڭغۇ تورنى كۆرۈش ۋە قورال ، زەھەرلىك چېكىملىك ​​ياكى چىدىغۇسىز سودا قىلىشقا ئىشلىتىشكە بولىدۇ ، دېدى. يۇقارقى بايانلار گەرچە سىز بۇ خىل بۇيۇملارنى سېتىۋالالايدىغان نۇرغۇن بازار تور بېكەتلىرى بار بولسىمۇ ، ئەمما بۇ تور بېكەتلەر دائىم سۈزۈك ھالەتتە كۆرۈلىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whousetor.jpg) |
| تورنى ئامېرىكا ئارمىيىسى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققان ، ئەمما ھازىرقى تورنى تور تۈرى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىققان. كەلگۈسىدىكى دوستلىرىڭىزنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تور ئىشلىتىدىغان نۇرغۇن كىشىلەر ۋە تەشكىلاتلار بار. شۇڭا ، ئەگەر سىز تور بېتىڭىزدە Cloudflare نى ئىشلىتىۋاتقان بولسىڭىز ، ھەقىقىي ئىنسانلارنى توسۇۋاتىسىز. يوشۇرۇن دوستلۇق ۋە سودا سودىسىدىن مەھرۇم قالىسىز. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iusetor_alith.jpg) |
| ئۇلارنىڭ DNS مۇلازىمىتىمۇ 1.1.1.1 بولۇپ ، ئابونتلار Cloudflare ئىگىدارچىلىقىدىكى ساختا IP ئادرېسىنى ، «127.0.0.x» قاتارلىق يەرلىك IP ئادرېسىنى قايتۇرۇش ئارقىلىق توربېكەتنى زىيارەت قىلىشتىن سۈزۈۋاتىدۇ ياكى ھېچنىمىنى قايتۇرمايدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1016.jpg) <br>![]/media/branch/master/image/cferr1016sp.jpg) |
| Cloudflare DNS يەنە ساختا DNS جاۋابى سەۋەبىدىن ئەقلىي ئىقتىدارلىق تېلېفون دېتالىدىن كومپيۇتېر ئويۇنىغىچە تور يۇمشاق دېتاللىرىنى بۇزىدۇ. Cloudflare DNS بەزى بانكا تور بېكەتلىرىنى سۈرۈشتۈرەلمەيدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdnsprob.jpg) <br>!/media/branch/master/image/dnsfailtest.jpg) |
| بۇ يەردە سىز بەلكىم ئويلىشىڭىز مۇمكىن ، <br> "مەن Tor ياكى VPN ئىشلەتمەيمەن ، نېمىشقا كۆڭۈل بۆلىشىم كېرەك؟" <br> "مەن Cloudflare تىجارىتىگە ئىشىنىمەن ، نېمىشقا كۆڭۈل بۆلىشىم كېرەك" "| ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/annoyed.jpg) |
| ئەگەر Cloudflare ئىشلىتىدىغان توربېكەتنى زىيارەت قىلسىڭىز ، ئۇچۇرلىرىڭىزنى تور بېكەت ئىگىسىگىلا ئەمەس ، Cloudflare غا ھەمبەھىرلىنىسىز. تەتۈر ۋاكالەتچى مانا مۇشۇنداق ئىشلەيدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prism_gfe.jpg) |
| TLS ئېقىمىنى يېشىپ قويماي تەھلىل قىلىش مۇمكىن ئەمەس. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelp204144518.jpg) |
| Cloudflare خام پارول قاتارلىق بارلىق سانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنى بىلىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelpforum.jpg) |
| Cloudbeed ھەر ۋاقىت يۈز بېرىشى مۇمكىن. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfbloghtmledit.jpg) |
| Cloudflare نىڭ https ھەرگىزمۇ ئاخىرلاشمايدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/sniff2.gif) |
| Cloudflare ، شۇنداقلا 3 ھەرىپلىك ئورگان بىلەن سانلىق مەلۇماتلىرىڭىزنى ئورتاقلىشىشنى خالامسىز؟ | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfstrengthdata.jpg) |
| تور ئابونتلىرىنىڭ توردىكى ئارخىپى ھۆكۈمەت ۋە چوڭ تېخنىكا شىركەتلىرى سېتىۋالماقچى بولغان «مەھسۇلات». | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/federal Interest.jpg) |
| ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى مۇنداق دېدى: <br> "سىزدە بار بولغان سانلىق مەلۇماتنىڭ قانچىلىك قىممەتلىك ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز؟ بىزگە بۇ سانلىق مەلۇماتلارنى ساتىدىغان ئامال بارمۇ؟" | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/dhssaid.jpg) |
| Cloudflare يەنە «Cloudflare Warp» دەپ ئاتىلىدىغان ھەقسىز VPN مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇنى ئىشلەتسىڭىز ، بارلىق ئەقلىيفونىڭىز (ياكى كومپيۇتېرىڭىز) ئۇلىنىشى Cloudflare مۇلازىمېتىرىغا ئەۋەتىلىدۇ. Cloudflare قايسى تور بەتنى ئوقۇغانلىقىڭىزنى ، قانداق باھا يوللىغانلىقىڭىزنى ، كىم بىلەن پاراڭلاشقانلىقىڭىزنى بىلەلەيدۇ. سىز بارلىق ئۇچۇرلىرىڭىزنى Cloudflare غا ئىختىيارىي بېرىسىز. ئەگەر «چاقچاق قىلىۋاتامسىز؟ Cloudflare بىخەتەر» دەپ ئويلىسىڭىز. ئاندىن سىز VPN نىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنى ئۆگىنىشىڭىز كېرەك. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howvpnwork.jpg) |
| Cloudflare نىڭ ئېيتىشىچە ، ئۇلارنىڭ VPN مۇلازىمىتى تورنى تېزلىتىدۇ. ئەمما VPN تور ئۇلىنىشىڭىزنى ھازىرقى ئۇلىنىشىڭىزدىن ئاستا قىلىدۇ. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/notfastervpn.jpg) |
| سىز بەلكىم PRISM سەتچىلىكىنى بىلىشىڭىز مۇمكىن. AT&T نىڭ NSA نىڭ بارلىق ئىنتېرنېت سانلىق مەلۇماتلىرىنى نازارەت قىلىپ كۆچۈرۈشىگە يول قويغانلىقى راس. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prismattnsa.jpg) |
| ئالايلۇق ، سىز NSA دا ئىشلەۋاتىسىز ، ھەر بىر پۇقرانىڭ تور ئارخىپىنى ئۈمىد قىلىسىز. ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ Cloudflare غا قارىغۇلارچە ئىشىنىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنى ئىشلىتىپ ، پەقەت بىر مەركەزلىك دەرۋازا ئارقىلىق ئۇلارنىڭ شىركەت مۇلازىمېتىر ئۇلىنىشى (SSH/RDP) ، شەخسىي تور بېكەت ، پاراڭلىشىش تور بېكىتى ، مۇنبەر تور بېكىتى ، بانكا تور بېكىتى ، سۇغۇرتا تور بېكىتى ، ئىزدەش ماتورى ، مەخپىي ئەزانىڭ ۋاكالەتچى ئىكەنلىكىنى بىلىسىز. -بىز تور بېكەت ، كىمئارتۇق سودىسى تور بېكىتى ، مال سېتىۋېلىش ، سىن تور بېكىتى ، NSFW تور بېكىتى ۋە قانۇنسىز تور بېكەت. سىز ئۇلارنىڭ Cloudflare نىڭ DNS مۇلازىمىتى ("1.1.1.1") ۋە VPN مۇلازىمىتى ("Cloudflare Warp") نى "بىخەتەر! تېخىمۇ تېز! تېخىمۇ ياخشى!" ئۈچۈن ئىشلىتىدىغانلىقىنى بىلىسىز. ئىنتېرنېت تەجرىبىسى. ئۇلارنى ئىشلەتكۈچىنىڭ IP ئادرېسى ، توركۆرگۈچنىڭ بارماق ئىزى ، ساقلانمىلار ۋە RAY-ID بىلەن بىرلەشتۈرگەندە نىشاننىڭ تور ئارخىپىنى تۇرغۇزۇشقا پايدىسى بار. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/edw_snow.jpg) |
| ئۇلارنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئېھتىياجلىق. نېمە قىلىسىز؟ | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/nsaslide_prismcorp.gif) |
### Cloudflare بولسا ھەسەل ھەرىسى.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/honeypot.gif)
### ھەممەيلەنگە ھەقسىز ھەسەل. _ بەزى_ قۇرلار باغلانغان.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iminurtls.jpg)
### Cloudflare نى ئىشلەتمەڭ.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/shadycloudflare.jpg)
### ئىنتېرنېتنى تارقاقلاشتۇرۇش.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfisnotanoption.jpg)
---
## كېيىنكى بەتنى داۋاملاشتۇرۇڭ: "[Cloudflare Ethics](../README_ethics.md)"
---
<details>
<خۇلاسە> _ مېنى چېكىڭ
## سانلىق مەلۇمات ۋە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلار
</summary>
بۇ ئامبار «_ بۈيۈك Cloudwall_» نىڭ ئارقىسىدىكى تور ئابونتلىرى ۋە باشقا CDN لارنى توسىدىغان تور بېكەتلەرنىڭ تىزىملىكى.
** سانلىق مەلۇمات **
* [Cloudflare Inc.](../cloudflare_inc/)
* [Cloudflare ئابونتلىرى](../cloudflare_users/)
* [Cloudflare Domain](../cloudflare_users/domains/)
* [Cloudflare بولمىغان CDN ئىشلەتكۈچىلىرى](../not_cloudflare/)
* [تورغا قارشى ئىشلەتكۈچىلەر](tor_users/)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/goodorbad.jpg)
** تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرلار **
* [README نىڭ قىسقا نۇسخىسى](../README_short.md) [Robin Wils](https://linuxrocks.online/@RMW)
* بۇ README.md نىڭ نېمىشقا شۇنچە كۆپ رەسىم بارلىقىنى سورىشىڭىز مۇمكىن. قىسقا نۇسخىسىنىڭ ئۈستىدىكى رەسىملەر ئاز.
* [كۆپىنچە كىشىلەر بۇ بەتتىكى سۆزلەرنىڭ پەقەت% 20-% 28 نىلا ئوقۇيدۇ](https://movableink.com/blog/29- ئىشەنگۈسىز دەرىجىدىكى سانلىق مەلۇماتلار ، يەنى دەلىل-ئىسپاتلار).
* [ئەپسانىلەر كاتالوگى](../myth_catalog.md)
* [The Great Cloudwall](article.txt) [ئەپەندى. جېف كلېف](https://shitposter.club/users/jeffcliff)
* چۈشۈرۈش: PDF [بۇ يەردە](../pdf/2019-The_Great_Cloudwall.pdf) ، ePUB [بۇ يەردە](../pdf/2019-Jeff_Cliff_The_Great_Cloudwall.epub)
* ئەسلىدىكى ئېلېكترونلۇق كىتاب (ePUB) CC0 ماتېرىيالىنىڭ نەشر ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن BookRix GmbH تەرىپىدىن ئۆچۈرۈلگەن.
* [Padlock سىنبەلگىسى w MITM-ed قۇرغان بىخەتەر SSL ئۇلىنىشىنى كۆرسىتىدۇ](https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=831835)
* [Nm- رايون تەرىپىدىن يەرشارى ئاكتىپ رەقىبى Cloudflare نى توسۇش](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* بېلەت نۇرغۇن قېتىم بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان.
* تور تۈرى تەرىپىدىن ئۆچۈرۈلدى (https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020- ماي/000098.html). [بېلەت 34175] گە قاراڭ (https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175).
* ئەڭ ئاخىرقى [ئارخىپ بېلىتى 24351](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Cloudflare دىكى مەسىلە](https://github.com/privacytoolsIO/privacytools.io/issues/374#issuecomment-460077544) libBletchley
* ئۇلار ئىلگىرى Cloudflare نى ئىشلىتىپ كەلگەن. CF-tor قوشۇلدى ، ئەمما [ئۇنى ئېلىۋەتتى](https://github.com/privacytools/privacytools.io/pull/1804).
* [Cloudflare Watch](http://www.crimeflare.org:82/)
* [تەنقىد ۋە تالاش-تارتىشلار](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies) Wikipedia
* [ئىنتېرنېتنى كونترول قىلىش ، مەركەزلەشتۈرۈش ۋە تەكشۈرۈشتە ئۇرۇشنىڭ يەنە بىر ئابىدە كۈنى.](https://www.reddit.com/r/privacy/comments/b8dptl/another_landmark_day_in_the_war_to_control/) TheGoldenGoose8888
* [پەقەت بىرلا مۇلازىمەتكە تايىنىشنىڭ كەمچىلىكى](https://twitter.com/w3Nicolas/status/1134529316904153089) ([DO CF]) % 0D% 0Ans2.digitalocean.com% 0D% 0Ans3.digitalocean.com% 0D% 0Awww.digitalocean.com & type = A & ns = resolver & useresolver = 8.8.4.4 & nameservers =))
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/watcloudflare.jpg)
</details>
---
<details>
<خۇلاسە> _ مېنى چېكىڭ
## نېمە قىلالايسىز؟
</summary>
* [تەۋسىيە قىلىنغان ھەرىكەت تىزىملىكىمىزنى ئوقۇڭ ۋە دوستلىرىڭىز بىلەن ئورتاقلىشىڭ](../what-to-do.md)
* [باشقا ئىشلەتكۈچىنىڭ ئاۋازىنى ئوقۇڭ ۋە ئويلىغانلىرىڭىزنى يېزىڭ](../PEOPLE.md)
* [Ansero](https://ansero.wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([clearnet]) wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([clearnet](https://crimeflare.eu.org/)).
* [دائىرە تىزىملىكىنى يېڭىلاش: تىزىملىك ​​كۆرسەتمىسى](كۆرسەتمە. Md).
* [تارىخقا Cloudflare ياكى تۈرگە مۇناسىۋەتلىك ۋەقەنى قوشۇڭ](../HISTORY.md).
* يېڭى [قورال/قوليازما](قورال/) نى سىناپ بېقىڭ.
* بۇ يەردە ئوقۇيدىغان بىر قىسىم [PDF/ePUB](../pdf/).
---
### ساختا ھېساباتلار ھەققىدە
Crimeflare مەيلى Twitter ، Facebook ، Patreon ، OpenCollective ، كەنتلەر بولسۇن ، بىزنىڭ رەسمىي قاناللىرىمىزغا ئوخشايدىغان ساختا ھېساباتلارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى بىلىدۇ.
** بىز ئېلېكترونلۇق خەتنى ھەرگىز سورىمايمىز.
بىز ھەرگىزمۇ ئىسمىڭىزنى سورىمايمىز.
بىز سىزنىڭ كىملىكىڭىزنى ھەرگىز سورىمايمىز.
بىز ھەرگىز ئورنىڭىزنى سورىمايمىز.
ئىئانىڭىزنى ھەرگىز سورىمايمىز.
باھايىڭىزنى ھەرگىز سورىمايمىز.
بىز ھەرگىزمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئەگىشىشنى تەلەپ قىلمايمىز.
بىز ھەرگىزمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىڭىزنى سورىمايمىز. **
# ساختا ھېساباتقا ئىشەنمەڭ.
---
![](image/wtfcf.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsirl.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whydoihavetosolveacaptcha.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fixthedamn.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/imnotarobot.jpg)
</details>
---
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_lb.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_dz.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_jb.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_ial.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_eptg.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/eastdakota_1273277839102656515.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/stopcf.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/peopledonotthink.jpg)

195
readme/xh.md

@ -0,0 +1,195 @@
# I-Cloudwall enkulu
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/itsreallythatbad.jpg)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/telegraph/c81238387627b4bfd3dcd60f56d41626.jpg)
---
# # Yima ngeFlashlare
| 🖹 | 🖼 |
| --- | --- |
| "I-Cloudwall enkulu" yi-Cloudflare Inc., inkampani yase-U.S. Inikezela ngeenkonzo zeCDN (uthungelwano lokuhambisa umxholo), ukunciphisa i-DDoS, ukhuseleko lwe-Intanethi, kunye neenkonzo zokuhanjiswa kwe-DNS (iseva yegama lesizinda). | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflaredearuser.jpg) |
| I-Cloudflare yeyona proxy MITM inkulu yehlabathi I-Cloudflare inabanini ngaphezulu kwe-80% yesabelo sentengiso seCDN kunye nenani labasebenzisi befu. Baye bandisa uthungelwano lwabo kumazwe angaphezu kwe-100. I-Cloudflare isebenza kakhulu kwi-web traffic kune-Twitter, Amazon, Apple, Instagram, Bing & Wikipedia zidibeneyo. I-Cloudflare inikezela ngesicwangciso simahla kwaye abantu abaninzi bayayisebenzisa endaweni yokuseta iiseva zabo ngokufanelekileyo. Babeshishina ngasese malunga nokulula. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfmarketshare.jpg) |
| I-Cloudflare ihlala phakathi kwakho kunye ne-webserver yemvelaphi, isebenza njengearhente yokujikeleza komda. Awukwazi ukudibanisa kwindawo oya kuyo oyikhethileyo. Uqhagamshela kwi-Cloudflare kwaye lonke ulwazi lwakho luyenziwa luchazwe kwaye luhanjiswe ngentsizi. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/border_patrol.jpg) |
| Umlawuli we-webserver yemvelaphi wavumela iarhente - iCloudflare - ukuba ithathe isigqibo sokuba ngubani onokuthi afikelele "kwipropathi yewebhu" kunye nokuchaza "indawo ethintelweyo". | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/usershoulddecide.jpg) |
| Jonga umfanekiso ochanekileyo. Uya kucinga ukuba i-Cloudflare block kuphela ngaba bantu babi. Uya kucinga ukuba iCloudflare ihlala ikwi-Intanethi (ungaze uye ezantsi). Uya kucinga ukuba i-bots bots kunye nabakhweli banokwalathisa iwebhusayithi yakho. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howcfwork.jpg) |
| Nangona kunjalo ayisiyonyani konke konke. I-Cloudflare ivimba abantu abamsulwa ngaphandle kwesizathu. I-Cloudflare inokuhla. I-Cloudflare ibhloka i-bots bots. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdowncfcom.jpg) |
| Njengayo nayiphi na inkonzo yokubamba, iCloudflare ayifezekanga. Uza kubona esi sikrini nokuba iseva yemvelaphi isebenza kakuhle. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdown2019.jpg) |
| Ngaba ucinga ukuba iCloudflare ine-100% yexesha elongezelelweyo? Awunalo nofifi lokuba iCloudflare ihla nini. Ukuba iCloudflare ihla umthengi wakho akakwazi ukufikelela kwiwebhusayithi yakho. | ![]]/media/branch/master/image/cloudflareoutage2020.jpg) |
| Ibizwa njalo xa kubhekiswa kwi-Great Firewall yase-China eyenza umsebenzi ofanayo wokuhlutha abantu abaninzi ukuba babone umxholo wewebhu (okt wonke umntu kwelizwe lase China kunye nabantu bangaphandle) ngelixa kwangaxeshanye abo bangachaphazelekanga bebona iwebhusayithi eyahlukileyo , iwebhu engenamakhwiniba efana nomfanekiso we "tank man" kunye nembali ye "Tiananmen Square". | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cloudflarechina.jpg) |
| I-Cloudflare inamandla amakhulu. Ngendlela, balawula okubonwa ngumsebenzisi wokugqibela. Uthintelwe ukukhangela iwebhusayithi ngenxa ye-Cloudflare. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/onemorestep.jpg) |
| I-Cloudflare inokusetyenziselwa ukucubungula. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/accdenied.jpg) |
| Awunako ukujonga iwebhusayithi enamafu xa usebenzisa isiphequluli esincinci i-Cloudflare enokucinga ukuba yi-bot (kuba abantu abaninzi abayisebenzisi). | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfublock.jpg) |
| Awunakho ukugqithisa olu hlaselo lwe-browser oluhlaselayo ngaphandle kokuvumela iJavascript. Oku kuyinkcitho imizuzwana emihlanu (okanye engaphezulu) yobomi bakho obuxabisekileyo. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsjsck.jpg) |
| I-Cloudflare ikwathintela ngokuzenzekelayo iirobhothi/abakhweli abanjengoGoogle, Yandex, Yacy, kunye nabaxhasi be-API. I-Cloudflare ibeka esweni "uluntu oludlula nje". | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cftestgoogle.jpg) |
| I-Cloudflare ngokufanayo ithintela abantu abaninzi abanonxibelelwano olubi lwe-Intanethi ukufikelela kwiiwebhusayithi ezingasemva kwayo (umzekelo, banokuba semva kwe-7+ layter ye-NAT okanye babelane nge-IP efanayo, umzekelo kwi-Wifi yoluntu) ngaphandle kokuba bacombulula imifanekiso emininzi yeCAPTCHA. Ngamanye amaxesha, oku kuya kuthatha imizuzu eli-10 ukuya kwengama-30 ukwanelisa uGoogle. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/googlerecaptcha.jpg) |
| Ngonyaka ka-2020 iCloudflare itshintshile kwiRecaptcha kaGoogle iye kwi-hCaptcha njengoko uGoogle anqwenela ukubiza imali ngokusetyenziswa kwayo. I-Cloudflare ikuxelele ukuba bayayikhathalela imfihlo yakho ("iyanceda ukulungisa ingxaki yabucala") kodwa oku bubuxoki. Imalunga nemali. "I-hCaptcha ivumela iiwebhusayithi ukuba zenze imali ekukhonzeni le mfuno ngelixa zivimba i-bots kunye nezinye iindlela zokuphathwa gadalala" <br> Ngokombono womsebenzisi, oku akutshintshi kakhulu. Uyanyanzelwa ukuba usisombulule. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/fedup_fucking_hcaptcha.jpg) |
| Uninzi lwabantu kunye nesoftware ivaliwe yi-Cloudflare yonke imihla. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsnot.jpg) |
| I-Cloudflare icaphukisa abantu abaninzi kwihlabathi liphela. Jonga uluhlu kwaye ucinge ukuba ukwamkela i-Cloudflare kwindawo yakho kulungile kumava omsebenzisi. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/omsstream.jpg) |
| Yintoni injongo ye-intanethi ukuba awukwazi ukwenza le nto uyifunayo? Uninzi lwabantu abatyelela iwebhusayithi yakho baya kujonga amanye amaphepha ukuba abanakukwazi ukulayisha iphepha lewebhu. Usenokungavimbi iindwendwe, kodwa isikhuseli-mlilo esisebenza njenge-Cloudflare singqongqo ngokwaneleyo ukubhloka abantu abaninzi. | ![] [/media/branch/master/image/omsappl.jpg) |
| Akukho ndlela yokusombulula i-captcha ngaphandle kokuvumela iJavascript kunye neeKuki. I-Cloudflare bayayisebenzisa ukwenza utyikityo lwesiphequluli ukukuchonga. I-Cloudflare idinga ukuba sazi isazisi sakho ukuze uthathe isigqibo sokuba ngaba ungowokuqala na ukukhangela indawo. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1010bsig.jpg) |
| Abasebenzisi be-Tor kunye nabasebenzisi beVPN balixhoba le-Cloudflare. Zombini izisombululo zisetyenziswa ngabantu abaninzi abangakwaziyo ukufikelela kwi-Intanethi ngenxa yelizwe labo/umgaqo-nkqubo/womgaqo-nkqubo okanye abafuna ukongeza ungqimba ukukhusela ubumfihlo babo. I-Cloudflare ihlasela ngokungenantlonelo abo bantu, ibanyanzela ukuba bacime isisombululo sabo sommeleli. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn2.jpg) |
| Ukuba awuzami iTor ukuza kuthi ga kulo mzuzu, siyakukhuthaza ukuba ukhuphele isiKhangeli seTor kwaye undwendwele iiwebhusayithi zakho ozithandayo. (ingcebiso: Musa ukungena kwiwebhusayithi yakho yebhanki okanye iphepha lewebhu likarhulumente okanye baya kuyifaka iflegi yeakhawunti yakho. Sebenzisa i-VPN kwezo webhusayithi.) | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/banvpn.jpg) |
| Unokufuna ukuthi "I-Tor ayikho semthethweni! Abasebenzisi be-Tor balwaphulo-mthetho! I-Tor imbi!". Hayi. Unokufunda ngeTor kumabonwakude, esithi iTor ingasetyenziselwa ukukhangela i-darknet kunye nokuthengisa ngemipu, iziyobisi okanye i-chid. Ngelixa ingxelo apha ngasentla iyinyani ukuba kukho iwebhusayithi eninzi yentengiso apho ungathenga izinto ezinjalo, ezo ndawo zivame ukubonakala nakwi-clearnet. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/whousetor.jpg) |
| I-Tor yaphuhliswa ngumkhosi wase-US, kodwa iTor yangoku iphuhliswa yiprojekthi yeTor. Baninzi abantu kunye nemibutho esebenzisa iTor kubandakanya nabahlobo bakho bangomso. Ke, ukuba usebenzisa iCloudflare kwiwebhusayithi yakho uvimba abantu bokwenyani. Uyakuphulukana nobuhlobo obunokubakho kunye nesivumelwano seshishini. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iusetor_alith.jpg) |
| Kwaye inkonzo yabo ye-DNS, 1.1.1.1, ikwacoca nabasebenzisi ukuba bayityelele iwebhusayithi ngokubuyisela idilesi ye-IP engeyo-Cloudflare, i-IP yendawo enje nge "127.0.0.x", okanye ibuyise nje akukho nto. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1016.jpg) <br>![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cferr1016sp.jpg) |
| I-Cloudflare DNS ikwaqhawuka isoftware kwi-app ye-smartphone ukuya kumdlalo wekhompyuter ngenxa yempendulo yabo engeyiyo ye-DNS. I-Cloudflare DNS ayinakho ukubuza ezinye iiwebhusayithi zebhanki. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfdnsprob.jpg)?![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/dnsfailtest.jpg) |
| Kwaye apha unokucinga, <br> "Andisebenzisi i-Tor okanye i-VPN, kutheni kufuneka ndinyamekele?" <br> "Ndiyathemba ukuthengisa kwe-Cloudflare, kutheni kufuneka ndinyamekele" <br> "Indawo yam yewebhu i-https kutheni kufuneka ndiyikhathalele "| ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/annoyed.jpg) |
| Ukuba undwendwela iwebhusayithi esebenzisa i-Cloudflare, wabelana ngolwazi lwakho kungekuko kumnini wewebhusayithi kuphela, kodwa nakwi-Cloudflare. Yindlela esebenza ngayo le proxy. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prism_gfe.jpg) |
| Akunakwenzeka ukuba uhlalutye ngaphandle kokubhala i-TLS traffic. | !.
| I-Cloudflare iyayazi yonke idatha yakho njengegama eligqithisiweyo. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfhelpforum.jpg) |
| I-Cloudbeed inokwenzeka nangaliphi na ixesha. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfbloghtmledit.jpg) |
| I-https ye-Cloudflare's ayisokuze iphele-ukuphela. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/sniff2.gif) |
| Ngaba uyafuna ngokwenene ukuba wabelane ngedatha yakho nge-Cloudflare, kunye nearhente yeeleta ezintathu? | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/cfstrengthdata.jpg) |
| Iprofayile yomsebenzisi kwi-Intanethi yinto "yemveliso" urhulumente kunye neenkampani ezinkulu zezobuchwepheshe afuna ukuzithenga. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/federalinterest.jpg) |
| ISebe lezoKhuseleko lwaseKhaya lase-U.S lathi: <br> "Ngaba unoluvo lokuba ixabiseke kangakanani idatha onayo? Ngaba ikhona indlela onokusithengisa ngayo loo datha?" | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/dhssaid.jpg) |
| I-Cloudflare ikwabonelela ngenkonzo yasimahla ye-VPN ebizwa ngokuba yi "Cloudflare Warp". Ukuba uyayisebenzisa, zonke ii-smartphone zakho (okanye ikhompyuter yakho) ziqhagamshelwe kwiiseva ze-Cloudflare. I-Cloudflare iyakwazi ukuba yeyiphi iwebhusayithi oyifundileyo, uluvo luni na oluthumele, ngubani othethe naye, njl. Ngokuzithandela unika lonke ulwazi lwakho kwi-Cloudflare. Ukuba ucinga "Ngaba uyaqhula? I-Cloudflare ikhuselekile." emva koko kufuneka ufunde ukuba isebenza njani i-VPN | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/howvpnwork.jpg) |
| I-Cloudflare ithe inkonzo yabo ye-VPN yenza i-intanethi yakho ikhawuleze. Kodwa i-VPN yenza uqhagamshelo lwakho lwe-Intanethi kancinci kancinci kunxibelelwano lwakho olukhoyo. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/notfastervpn.jpg) |
| Unokuba sele uyazi malunga ne-PRISM yokukhwaza. Kuyinyani ukuba i-AT & T ivumela i-NSA ukuba ikope yonke idatha ye-Intanethi ukuze ihlolwe. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/prismattnsa.jpg) |
| Masithi usebenza kwi-NSA, kwaye ufuna yonke iprofayili yabasebenzi be-intanethi. Uyazi uninzi lwabo luthembele ngokungagungqi kwi-Cloudflare kwaye ulusebenzisa - isango elinye elibekwe kwindawo eyodwa - ukubanga unxibelelwano lweseva yabo (SSH/RDP), iwebhusayithi yobuqu, iwebhusayithi yokuxoxa, iwebhusayithi yeforam, iwebhusayithi ye-inshurensi, iwebhusayithi yokukhangela, ilungu elifihlakeleyo Iwebhusayithi-enye, iwebhusayithi yefandesi, ivenkile, ividiyo yevidiyo, iwebhusayithi yeNSFW, kunye newebhusayithi engekho mthethweni Uyazi ukuba basebenzisa inkonzo ye-DNS ye-Cloudflare ("1.1.1.1") kunye nenkonzo yeVPN ("iCloudflare Warp") ye "Khuselekile! Kamsinya! amava e-intanethi. Ukuzidibanisa nedilesi ye-IP yomsebenzisi, i-browserprint zeminwe, iicookies kunye ne-RAY-ID ziya kuba luncedo ekwakheni iprofayile ye-intanethi. | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/edw_snow.jpg) |
| Ufuna idatha yabo. Uza kwenza ntoni? | ![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/nsaslide_prismcorp.gif) |
### I-Cloudflare yityhefu yobusi.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/honeypot.gif)
# # # Isosi simahla somntu wonke. _Iintambo_ezintambo ziqhotyoshelwe.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/iminurtls.jpg)
### Ungasebenzisi i-Cloudflare.
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/shadycloudflare.jpg)
### Yabela i-intanethi.
![](umfanekiso/cfisnotanoption.jpg)
---
## Nceda uqhubeke kwiphepha elilandelayo: "[I-Cloudflare Ethics](../README_ethics.md)"
---
Iidilesi <
<summary> _ndicofe_
# # Idatha kunye noLwazi oluthe kratya
</summary>
Olu lugcino luluhlu lwewebhusayithi ezingasemva "_The Cloudwall_" enkulu, ethintela abasebenzisi beTor kunye nezinye iiCDN.
** Idatha **
* [I-Cloudflare Inc.](../cloudflare_inc/)
* [Abasebenzisi be-Cloudflare](../cloudflare_users/)
* [I-Cloudflare Domain](i-Cloudflare_users/imimandla/)
* [Abasebenzisi be-CDN abanga-Cloudflare](hayi_cloudflare/)
* [Abasebenzisi baka-Anti-Tor](../anti-tor_users/)
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/goodorbad.jpg)
**Iinkcukacha ezithe xaxe**
* [Inguqulelo emfutshane ye-README](../README_short.md) ngu [Robin Wils](https://linuxrocks.online/@RMW)
* Unokufuna ukubuza ukuba kutheni le FUNDME.md inemifanekiso emininzi kangaka. Ngaphezulu ingxelo emfutshane inemifanekiso emincinci.
* [Uninzi lwabantu lufunda kuphela amagama angama-20- 28% kwiphepha](https://movableink.com/blog/29-incredible-stats-that-prove-the-power-of-visual-marketing/).
* [Ikhathalogu yentsomi](../myth_catalog.md)
* [I-Cloudwall enkulu](inqaku.txt) ngu [Mnu. UJeff Cliff](https://shitposter.club/users/jeffcliff)
* Khuphela njenge: PDF [apha](../pdf/2019-The_Great_Cloudwall.pdf), ePUB [apha](../pdf/2019-Jeff_Cliff_The_Great_Cloudwall.epub)
* I-eBook yasekuqaleni (i-ePUB) icinywe yi-BookRix GmbH ngenxa yokophula umthetho wezinto ze-CC0
* [I-icon yePadlock ibonisa uxhulumaniso olukhuselekileyo lwe-SSL esekwe w MITM-ed](https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=831835) nguAngenziwa
* [Vimba i-Cloudflare Global eSebenzayo yeHlabathi](https://trac.torproject.org/projects/tor/tiketi/24351) yi-nym-zone
* Itikiti lonakaliswa kaninzi.
* Icinywe [yiPro Pro](https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-May/000098.html). Jonga [itikiti 34175](https://trac.torproject.org/projects/tor/tiketi/34175).
* Okokugqibela [itikiti lokulondolozwa kwekhompyutha 24351](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Ingxaki nge-Cloudflare](https://github.com/privacytoolsIO/privacytools.io/issues/374#issuecomment-460077544) yi libBletchley
* Babekade besebenzisa iCloudflare ngaphambili. Yongeze i-CF-tor kodwa [wayishenxisa](https://github.com/privacytools/privacytools.io/pull/1804).
* [I-Cloudflare Bukela](http://www.crimeflare.org:82/)
* [Ukugxekwa kunye neempikiswano](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_contitionses) yiWikipedia
* [Olunye usuku olubalulekileyo kumlo wokulawula, ukubeka phakathi kunye nokuhlola i-intanethi.](https://www.reddit.com/r/privacy/comments/b8dptl/another_landmark_day_in_the_war_to_control/) nguTheGoldenGoose8888
* [Ukungancedi ukuxhomekeka kwinkonzo enye kuphela](https://twitter.com/w3Nicolas/status/1134529316904153089) ([YENZA CF](https://www.digwebinterface.com/?hostnames=ns1.digitalowandle.com % 0D% 0Ans2.digitalo Ocean.com% 0D% 0Ans3.digitalother.com% 0D% 0Awww.digitalother.com kunye nohlobo = A & ns = solver & useresolver = 8.8.4.4 kunye nameservers =))
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/watcloudflare.jpg)
</details>
---
Iidilesi <
<summary> _ndicofe_
## Ungenzani?
</summary>
* [Funda uluhlu lwethu lwamanyathelo acetyisiweyo kwaye wabelane nabahlobo bakho](../what-to-do.md)
* [Funda ilizwi lomnye umsebenzisi kwaye ubhale iingcinga zakho](BANTU.md)
* Khangela into kwi [Ansero](https://ansero.wodferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/) okanye [Ulwaphulo-mthetho] # #] odferndripvpe6ib4uz4rtngrnzichnirgn7t5x64gxcyroopbhsuqd.onion/) ([clearnet](https://crimeflare.eu.org/)).
* [Hlaziya uluhlu lwedome: Imiyalelo yoluhlu](imiyalelo.md).
* [Yongeza i-Cloudflare okanye isiganeko esinxulumene neprojekthi kwimbali](../HISTORY.md).
* Zama ubhale [Isixhobo/Iskripthi] esitsha (isixhobo/).
* Nazi ezinye ze [PDF/ePUB](../pdf/) zokufunda.
---
### Malunga neeakhawunti ezingezizo
Ulwaphulo-mthetho luyazi malunga nobukho beeakhawunti ezingezizo ezithi zichaphazele iindlela zethu ezisemthethweni, nokuba ngaba yi-Twitter, i-Facebook, iPatreon, i-OpenCollective, iilali njl.
** Asikaze sibuze i-imeyile yakho.
Soze sibuze igama lakho.
Soze sibuze isazisi sakho.
Soze sibuze indawo yakho.
Soze sibuze umnikelo wakho.
Soze sibuze uhlaziyo lwakho.
Asikhe sikucele ukuba ulandele kwimidiya yoluntu.
Soze sibuze kwimidiya yakho yezentlalo. **
# UNGAYIKHUMBULE INDLELA YOKUFUNDA.
---
![](umfanekiso/wtfcf.jpg)
![] [
![] [
![] [
![] [
</details>
---
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_lb.jpg
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_dz.jpg
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_jb.jpg
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/twe_ial.jpg)
![] [
![] [
![](https://codeberg.org/crimeflare/cloudflare-tor/media/branch/master/image/stopcf.jpg)
![] [
Loading…
Cancel
Save