Browse Source

hy.md

pull/4/head
Etienne Labaume 5 months ago
parent
commit
249731224e
  1. 2
      readme/hy.md

2
readme/hy.md

@ -97,7 +97,7 @@
* Տոմսը շատ անգամ վանդալիզացվել է:
* [Delնջվել է Tor Project- ի կողմից:](https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-May/000098.html) [Տե՛ս 34175 տոմսը:](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175)
* [Արխիվի վերջին տոմս 24351:](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Shared on Mastodon](../subfiles/shared_on_mastodon.md)
* [Shared on Mastodon](../subfiles/shared_on_mastodon.md), [Shared on Twitter](../subfiles/shared_on_twitter.md)
* [Cloudflare Watch](http://www.crimeflare.org:82/)
* [Criticism and controversies](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies), Wikipedia

Loading…
Cancel
Save