Browse Source

vi.md

pull/4/head
Chloe Medosch 5 months ago
parent
commit
417d01a0f4
  1. 2
      readme/vi.md

2
readme/vi.md

@ -97,7 +97,7 @@ Kho lưu trữ này là danh sách các trang web đứng sau "Bức tường m
* Vé đã bị phá hoại rất nhiều lần.
* [Đã bị xóa bởi Dự án Tor.](https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-May/000098.html) [Xem vé 34175.](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175)
* [Phiếu lưu trữ cuối cùng 24351.](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Shared on Mastodon](../subfiles/shared_on_mastodon.md)
* [Shared on Mastodon](../subfiles/shared_on_mastodon.md), [Shared on Twitter](../subfiles/shared_on_twitter.md)
* [Cloudflare Watch](http://www.crimeflare.org:82/)
* [Criticism and controversies](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies), Wikipedia

Loading…
Cancel
Save